Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo monitoring

Celkem nalezeno výsledků : 10.

1. Monitoring a vyhodnocování rizik v okolí dopravní infrastruktury
(Matching tags: Dopravní infrastruktura,Vyhodnocování rizik,Unicorn Systems,Monitoring,GIS)
Uni­corn Sys­tems se nad rámec svých ob­chod­ních ak­ti­vit také po­dí­lí na pro­jek­tech z ob­las­ti apli­ko­va­né­ho vý­zku­mu a ino­va­cí. Díky po­zi­tiv­ním zku­še­nos­tem z před­cho­zích ...
Pátek, 04 Únor 2022
2. OnRobot WebLytics pro kolaborativní aplikace
(Matching tags: WebLytics,One Stop Shop,OnRobot,Monitoring,Robotika,Software)
OnRobot, po­sky­to­va­tel jed­not­né­ho kon­takt­ní­ho místa (One Stop Shop) pro ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­tic­ké apli­ka­ce, uvádí na trh WebLy­tics, své první soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro mo­ni­to­ring ...
Čtvrtek, 11 Listopad 2021
3. Epson oznamuje cloudové řešení PORT
(Matching tags: Production Monitor,Cloud Solution,PORT,Monitoring,Epson,Velkoformáty)
Pro zá­kaz­ní­ky, kteří chtě­jí zvý­šit svou pro­duk­ti­vi­tu, zlep­šit plá­no­vá­ní i ná­kla­dy na svou tis­ko­vou pro­duk­ci, ozna­mu­je Epson za­ve­de­ní Cloud So­lu­ti­on PORT. Tato plat­for­ma ...
Středa, 30 Září 2020
4. „Akustický“ software Renishaw InfiniAM Sonic
(Matching tags: Renishaw,3D tisk,„Akustický“ software,InfiniAM,Sonic,Monitoring)
Spo­leč­nost Re­ni­shaw při­chá­zí se soft­warem In­fi­ni­AM Sonic pro mo­ni­to­ro­vá­ní akus­tic­kých pro­ce­sů u 3D tisku kovů, který do­vo­lu­je zjis­tit a na­hrát zvu­ko­vé jevy ve sta­veb­ních ...
Pátek, 13 Prosinec 2019
5. Trimble Unity Remote Monitoring ve verzi 4.7
(Matching tags: Unity,Remote,Monitoring,Trimble,Vodní hospodářství,Verze 4.7,Telog,GIS)
Soft­ware Trim­ble Uni­ty Re­mo­te Mo­ni­to­ring ob­sa­hu­je uti­li­ty pro ana­lý­zy a zob­ra­ze­ní vod, od­pad­ních vod a deš­ťo­vé vo­dy. Ver­ze 4.7 umo­ž­ňu­je zís­ká­vat, ana­ly­zo­vat a spra­vo­vat ...
Středa, 25 Září 2019
6. Altair chystá k vydání PBS Cloud pro HPC zařízení
(Matching tags: Cloud,Beta,Správa,Modelování,Altair,PBS,HPC,Monitoring)
Altair PBS Cloud je řešení pro sestavu a běh vysoce výkonných výpočetních zařízení (high-performance computing – HPC) určených pro veřejné i privátní cloudové služby či holé počítačové infrastruktury. ...
Pátek, 18 Listopad 2016
7. Online a offline senzorový monitoring v Olomouci
(Matching tags: GIS,Monitoring)
Senzorový monitoring se uplatňuje v mnoha odvětvích. Jedním z těchto odvětví je studium klimatu města, které tvoří jednu z nejdůležitějších komponent městského prostředí, má vliv na vývoj města, spokojenost ...
Pondělí, 25 Duben 2016
8. Trimble vydává cloudovou řadu PULSE
(Matching tags: PULSE,Monitoring,Cloud,Služby,Trimble,Aplikace,Mobilní)
Jde o komplexní portfolio správních řešení koncových služeb zákazníkům napříč různými průmyslovými odvětvími (stavby, agrikultura, telekomunikace nebo technické vybavení). Řada Pulse je modulární a nabízí ...
Středa, 27 Duben 2016
9. MakerBot Desktop v další verzi 3.6
(Matching tags: Desktop,3.6,Nastavení,Monitoring,ovládání,Replicator,MakerBot,Správa,3D tisk)
Ve verzi 3.6 se objevuje software pro ovládání, vzdálený monitoring, správu a nastavení 3D tiskáren MakerBot Replicator. Software je ke stažení zde a umožňuje skutečný vzdálený monitoring, nyní ...
Pátek, 13 Březen 2015
10. Inteligentní vodovodní sítě se SCADAWatch od Innovyze
(Matching tags: SCADA,Síť,SCADAWatchVodovyd,Monitoring,Innovyze)
... sdílení a analýzu klíčových informací o kvalitě, dodávkách a zásobách vody v reálném čase, takže klíčová rozhodnutí a doporučení jsou rychlejší. Monitoring zahrnuje vše, od vytížení ...
Středa, 21 Květen 2014