Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo seequent

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. Seequent kupuje Flow State Solutions
(Matching tags: Flow State Solutions,#YII2023,Seequent,Bentley Systems,Akvizice,Simulace)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. října na své kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re v Sin­ga­pu­ru, že Se­equent, The Bent­ley Sub­sur­fa­ce Com­pa­ny, po­de­psal do­ho­du o akvi­zi­ci Flow ...
Čtvrtek, 12 Říjen 2023
2. Geoprofesionálové jsou připraveni přijmout cloudové služby
(Matching tags: Seequent,Report,Stavebnictví,Bentley)
Seequent, The Bent­ley Sub­sur­fa­ce Com­pa­ny, ozná­mil vý­sled­ky své nej­no­věj­ší zprá­vy o sprá­vě dat ge­o­pro­fe­si­o­ná­lů, která se za­bý­vá tren­dy, vý­zva­mi a pří­le­ži­tost­mi v ob­las­ti ...
Středa, 19 Červenec 2023
3. Seequent kupuje Advanced Resources and Risk Technology
(Matching tags: Geostatistika,AR2Tech,Seequent,Algoritmy,Bentley Systems,Akvizice)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 13. prosince, že její ob­chod­ní jed­not­ka See­quent zís­ka­la spo­leč­nost Advan­ced Re­sour­ces and Risk Tech­no­lo­gy (AR2­Tech) se síd­lem v Den­ve­ru, ...
Úterý, 14 Prosinec 2021
4. Bentley oznamuje akvizici firmy Imago Seequentem
(Matching tags: Geodata,Imago,Seequent,Geologie,Bentley Systems,Akvizice)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 3. srpna, že její ob­chod­ní jed­not­ka Se­equent zís­ka­la spo­leč­nost Imago, vý­vo­já­ře clou­do­vé­ho soft­wa­ru pro sní­má­ní a sprá­vu ge­o­vě­dec­kých sním­ků. ...
Neděle, 08 Srpen 2021
5. Seequent kupuje společnost Aarhus GeoSoftware
(Matching tags: Aarhus GeoSoftware,Seequent,3D Modelování,Bentley Systems,Akvizice,Software)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. čer­ven­ce, že její ob­chod­ní jed­not­ka Se­equent zís­ka­la dán­skou spo­leč­nost Aar­hus Ge­o­Soft­ware, vý­vo­já­ře ge­o­fy­zi­kál­ní­ho soft­wa­ru. Akvi­zi­ce ...
Pátek, 09 Červenec 2021
6. Bentley dokončuje akvizici firmy Seequent
(Matching tags: Geovědy,Seequent,3D Modelování,Bentley Systems,Akvizice,Software,GIS)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 17. červ­na do­kon­če­ní akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti Se­equent Hol­dings Li­mi­ted, glo­bál­ní­ho lídra v ob­las­ti 3D mo­de­lo­va­cí­ho soft­wa­ru pro ge­o­vě­dy, ...
Pátek, 25 Červen 2021