Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo stroje

Celkem nalezeno výsledků : 24.

1. Stroje i ukázka obrábění na Open House Profiky
(Matching tags: Open House,DOD,Stroje,Profika,Obrábění,CNC)
Tu­zem­ská Pro­fi­ka i letos po­řá­dá Den ote­vře­ných dveří. Tra­dič­ní Open House na­bíd­ne ukáz­ku CNC stro­jů od dvou zná­mých ji­ho­ko­rej­ských vý­rob­ců HAN­WHA a HY­UN­DAI WIA i de­mon­stra­ci ...
Čtvrtek, 09 Květen 2024
2. Na EMO se dozvíte více o budoucí komunikaci strojů
(Matching tags: Future Insights,Konektivita,IIoT,Stroje,EMO,Hannover)
Ko­nek­ti­vi­ta a její bu­dou­cí vývoj ovliv­ní všech­ny ob­las­ti vý­ro­by včet­ně plá­no­vá­ní, op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­sů a za­jiš­tě­ní kva­li­ty. Me­to­dy, které stro­je po­u­ží­va­jí ke vzá­jem­né ...
Neděle, 17 Září 2023
3. Lectra uvádí na trh řezačky Vector iX2 a Q2
(Matching tags: Vector Q2,Vector iX2,Řezačky,Lectra,Stroje,Oděvnictví)
Pře­chá­zej­te rych­le z ma­lých sérií na velké ob­je­my s řadou ře­za­ček Vec­tor iX2 a Vec­tor Q2, abys­te do­ká­za­li držet krok s ko­lí­sa­jí­cí­mi ob­je­my za­ká­zek. Vy­u­žij­te ...
Pondělí, 10 Červenec 2023
4. Průmysl letos ovlivní ceny energií
(Matching tags: CNC,Robotizace,Profika,Stroje,Průmysl,Energie,Válka)
Podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka, která se spe­ci­a­li­zu­je na CNC stro­je, ros­tou­cí ná­kla­dy za ener­gie i chy­bě­jí­cí pra­cov­ní síla za­fun­gu­jí jako motor pro za­vá­dě­ní au­to­ma­ti­za­ce ...
Čtvrtek, 02 Únor 2023
5. Spolupráce Realtime Technologies a Panasonic Factory Solutions
(Matching tags: Realtime Technologies,Distribuce,Spolupráce,Stroje,Tiskárny,Panasonic Factory Solutions)
Spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Fac­to­ry So­lu­ti­ons a Re­al­ti­me Tech­no­lo­gies ozná­mi­ly spo­lu­prá­ci v ob­las­ti dis­tri­buce. Spo­leč­nost Re­al­ti­me bude dis­tri­bu­o­vat port­fo­lio ...
Úterý, 16 Srpen 2022
6. Spolehlivá příprava CNC stroje na odstávku
(Matching tags: Odstávka,Údržba,Stroje,Profika,CNC)
Každý velký stroj časem vy­ža­du­je ge­ne­rál­ní údrž­bu či vý­mě­nu dů­le­ži­tých sou­čás­tek. Firmy také pře­ru­šu­jí pro­voz, ať se jedná o plá­no­va­nou pauzu s na­ří­ze­nou do­vo­le­nou ...
Pátek, 29 Duben 2022
7. Jak si vybrat ten správný CNC stroj
(Matching tags: výběr,Stroje,Profika,Soustružení,Frézování,CNC)
Pokud firma do­spě­je k roz­hod­nu­tí kou­pit ob­rá­bě­cí stroj, může si vy­brat ze ši­ro­ké na­bíd­ky do­má­cích i ově­ře­ných za­hra­nič­ních vý­rob­ců. Zá­sad­ní ovšem je, aby si zvo­li­la ...
Čtvrtek, 24 Únor 2022
8. KINGSTAR – softwarová platforma pro inteligentní automatizaci strojů
(Matching tags: Softwarove,Inteligentní,KINGSTAR,dataPartner,Stroje,Automatizace)
Ame­ric­ká spo­leč­nost In­ter­val­Ze­ro, známá jako vý­rob­ce doplňku RTX pro trans­for­ma­ci Win­dows na ope­rač­ní sys­tém re­ál­né­ho času, vstu­pu­je na český trh se zcela ote­vře­ným soft­warem pro ...
Pátek, 21 Únor 2020
9. Hannover Messe ukáže pro a proti digitálního věku
(Matching tags: Digitalizace,Lidé,Veletrhy,Stroje,Hannover Messe,Diskuse,Průmysl,Transformation Stage)
Je v bu­douc­nu oprav­du možná ko­exis­ten­ce člo­vě­ka se stro­jem? Vy­tla­čí in­ter­ne­to­vý ob­chod tra­dič­ní ka­men­né ob­cho­dy? Je kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní vý­ro­ba spíše fikce? Di­gi­tál­ní ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020
10. Grinding Symposium pokračuje druhým dnem
(Matching tags: Stroje,Konference,United Grinding,Grinding Symposium,Broušení)
Po úvodním dnu, u nás svátečním, zde ve Švýcarsku běžném všedním, s mottem přednášek Inteligentní výroba, a galavečeru se slavnostní večeří a programem s bubeníky a tanečníky ...
Čtvrtek, 09 Květen 2019
11. WireFreeCNC představí Excellerant API
(Matching tags: CNC,Obrábění,Ovladač,WireFreeCNC,Excellerant API,Stroje)
... a sestává ze softwarové licence a snadno instalovatelného hardwaru, propojujícího ovladače každého stroje. Systém je určen pro malé i velké výrobce a propojí každý ovladač nástrojů ...
Středa, 20 Červen 2018
12. GEFERTEC představuje stroje GTarc pro aditivní výrobu
(Matching tags: Stroje,Kovové díly,svařování,GTarc,Gefertec,Aditivní výroba,Hardware)
Technologie pro aditivní výrobu kovových dílů se většinou využívají pro výrobu prototypů. Gefertec nyní nabízí stroje GTarc, které jsou určeny pro výrobu kovových dílů při vysoké rychlosti. Technologie ...
Čtvrtek, 05 Duben 2018
13. Voice of the Machine společnosti Parker
(Matching tags: Stroje,Kontrola,Parker,Hannifin,Voice of Machine,IIoT)
Společnost Parker Hannifin zpřístupnila platformu Voice of the Ma­chi­ne pro všechny produkty a řešení segmentu Industrial Internet of Things (IIOT). Voice of the Machine (hlas stroje) je centralizovanou ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018
14. Průzkum Dell Technologies o budoucím soužití lidí a strojů
(Matching tags: Roboty,Stroje,Technologies,Partnerství,Lidé,Dell)
... podniků působících ve 12 obo­rech se shoduje na tom, že lidé a stroje budou v jejich firmách do pěti let pracovat jako integrované týmy. Nicméně, jak ukazuje glo­bál­ní ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018
15. Dassault spouští 3DEXPERIENCE Marketplace
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Výrobci,Dassault Systemès,Cloud,Stroje,Komponenty,Marketplace)
Společnost Dassault Systèmes oficiálně spustila 3DExperience Mar­ket­pla­ce, svůj on-line ekosystém, jak jej sama nazývá, kde mohou spolupracovat inovátoři a navzájem si vyměňovat průmyslové a ser­vis­ní ...
Pátek, 02 Únor 2018
16. Startup Neuron Soundware získal investici 16 milionů
(Matching tags: Stroje,Motory,StartUp,Investice,Neuron Soundware,J&T Ventures,Poruchy,Audiodiagnostika)
Pavel Konečný, spoluzakladatel a výkonný ředitel českého startupu Neuron Soundware, oznámil tento týden společně s Adamem Kočíkem, jednatelem J&T Ventures, investici ve výši 16 milionů ...
Pondělí, 19 Červen 2017
17. SPiiPlusSPC od ACS Motion Control pro ovládání strojů
(Matching tags: Motion,Stroje,SPiiPlusSPC,ACS,Control,PCB,ovládání,CAD)
Software SPiiPlusSPC (smart processing commander) nabízí ovládání strojů, kdy integruje, spravuje a koordinuje systém řízení pohybu laseru a dalších periferií strojů (videokamera, galvanometr ...
Středa, 01 Únor 2017
18. Zabezpečený a flexibilní vzdálený přístup ke strojům a linkám
(Matching tags: Vzdálený přístup,Sinema,Remote,Zabezpečení,Flexibilita,Výrobní linky,Connect,Stroje,Siemens)
Společnost Siemens rozšířila software Sinema Remote Connect pro účinnou údržbu distribuovaných výrobních celků, výrobních linek a strojů o řadu nových bezpečnostních a virtualizačních funkcí. ...
Pondělí, 05 Prosinec 2016
19. Nová verze Agile Engineering Design System
(Matching tags: CAM,CAE,Turbíny,Concepts,NREC,Lopatkové,MAX-PAC,Analýzy,Stroje,FEA,CFD)
Společnost Concepts NREC, nabízející celosvětově software pro lopatkové stroje, jejich návrh, vývoj, testování a výrobu, oznámila vydání verze 8.4 svého systému Agile Engineering Design System. Jako ...
Neděle, 20 Prosinec 2015
20. Předprojektová příprava v Eplan Preplanningu
(Matching tags: Zařízení,Preplanning,Předprojektová příprava,Projektová data,Stroje,Eplan)
... Eplan Preplanning umožňuje uživatelům stanovení technické koncepce stroje nebo zařízení včetně počátečního odhadu celkového objemu konstrukčních prací.  ...
Středa, 27 Květen 2015
21. Famic představil Automation Studio verze 6.1
(Matching tags: Famic Technologies,Automation Studio,Návrh,Mechatronika,Simulace,Diagnostika,Stroje)
... 6.1. Je určeno pro školy k výuce, např. diagnostických možností. Řešení umožňuje vytvářet realistické stroje jakožto školicí materiál pro každou technologii v mechatronickém systému. Učitelé ...
Čtvrtek, 29 Leden 2015
22. Topcon eXchange pro Civil 3D
(Matching tags: TP3,MFJ,MagNet,AutoCAD,Stavebnictví,CAD,Exchange,Civil 3D,Topcon,Stroje)
Skupina Topcon Positioning Group vydává nový doplněk Topcon eXchange, softwarové řešení určené pro AutoCAD Civil 3D, stavebně inženýrský software. Doplněk umožňuje projektantům stavebních modelů a CAD ...
Pondělí, 08 Prosinec 2014
23. Stroje propojuje MTConnect Standard verze 1.3.0
(Matching tags: Stroje,Standard,Komunikace,MTConnect,1.3.0.,Zařízení)
... položky přídavných dat pro stroje a zařízení, nebo také vylepšení čitelnosti dokumentů standardu.  ...
Středa, 12 Listopad 2014
24. Dosch nabízí 3D modely dřevoobráběcích strojů
(Matching tags: Dosch,Stroje,Modely,Design,Dřevoobrábění)
Dosch Design zveřejnil sadu 19 texturovaných 3D modelů typických strojů pro dílenské zpracování dřeva. Kompletně texturované 3D modely jsou k dispozici ve více formátech: 3DS, 3dsmax (verze 9 a vyšší), ...
Úterý, 08 Květen 2012