{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}
24. srpna 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware

Shaderlight pro SketchUp je doplňkem pro vykreslování v Trimble SketchUpu. Letošní druhá aktualizace, opět zdarma pro sou­ča­s­né uživatele, má pořadové číslo 6.2 na­bí­zí například obsahuje přesnější na­sta­ve­ní rotace prostředí díky přidání nu­me­ri­c­ké­ho vstupního pole v nastavení os­vět­le­ní. Lze vložit specifickou hodnotu a získat pře­snou shodu světelného pro­stře­dí a ob­ra­zu po­za­dí mezi různými mo­de­ly ap­li­ka­ce Sketch­Up. Další novinkou je při­po­mín­ka stavu nastavení mezi jednotlivými relacemi (Always on Top), kdy okno této při­po­mín­ky zůstává ...Projektová skupina SPEC’s Application Per­for­man­ce Characterization (SPECapc) aktualizovala svůj software pro hodnocení výkonu o sy­s­té­my s CAD/CAM softwarem Solidworks od Dassault Systèmes. Zá­tě­žo­­vý test byl vytvořen pro spuštění na 64bi­to­vých platformách s Mic­ro­soft Win­dows 10. Benchmark SPECapc pro So­lid­works 2017 se­s­tá­vá z devíti grafických a dvou CPU testů. Ty grafické využívají tři na­sta­ve­ní pohledu v Solidworks (skutečný pohled, zastínění okolím a stíny) v kom­bi­na­ci se styly clon ...Průmysl 4.0 a demografické změny vy­ža­du­jí další automatizaci pro­ce­sů obrábění. Po­ža­davky na digitalizaci, nedostatek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků, ale také zvy­šo­vá­ní po­ža­davků na kvalitu lze do­sá­h­nout pou­ze větší automatizací. Na AMB, me­zi­ná­ro­d­ní výstavě pro zpra­co­vá­ní kovů od 18. do 22. zá­ří ve Stutt­ga­r­tu, mnoho vystavovatelů uká­že, jak lze pro­ces ob­rá­bě­ní dále op­ti­ma­li­zo­vat a zvýšit zi­s­ko­vo­st pomocí au­to­ma­ti­za­ce. Důležitost spojená s au­to­ma­ti­za­cí se odráží ve stří­z­li­vých čí­s­lech. Výrobci jsou organizováni v odvětvovém sdružení VDMA ...Na veletrhu IMTS 2018 (International Ma­nu­fa­ctu­ring Technology Show), který se bu­de od 10. do 15. září konat v ame­ri­c­kém Chicagu, představí Vero Software dvě nová řešení. Designer jakožto systém pro přímé modelování a Edgecam Inspect pro testování strojů. Designer vyplňuje mezeru mezi CAD a CAM tím, že se soustředí na spe­ci­fic­ké potřeby programátorů strojů. Jde o samostatnou a volitelnou aplikaci z port­fo­lia Vero CAM a umožňuje vytvářet nový návrh nebo modifikovat stávající geo­met­rii z CAD systémů ...Simulační software MSC Nastran spo­leč­no­sti MSC Software vychází ve verzi 2018.2. Původně byl vytvořen pro NASA a jde o FEA řešič pro navrhování a ana­lý­zu letadel a automobilů a pro simulaci hna­­cích jednotek. Verze 2018.2 nabízí vy­le­p­še­né volby verifikace kontaktních mo­de­­lů již v rané fázi návrhu (geometrie za­kři­ve­ných povrchů, ne­úmy­sl­né mezery a pře­kry­vy, nastavení počáteční geometrie apod.), roz­ší­ře­né HPC metody simulace pro­blé­mů větších měřítek nebo možnost pro­zkou­mat NVH charakteristiky převodů, mo­to­rů ...Nejnovější aktualizace softwaru pro správu dokumentů, BIM 360 Docs, obsahuje ak­tua­li­za­ce ve čtyřech oblastech: sady, ti­s­ku, sta­ho­vá­ní a výběru. Pro snadnější or­ga­ni­za­ci a správu dokumentů se dají sou­bo­ry řadit například podle specifické verze do­ku­mentů, a ty pak nastavit jako balíčky (sa­dy). Po předchozí podpoře složky Plans (plá­ny) podporuje BIM 360 Doc. nově i sou­bo­ry ve složce projektových sou­bo­rů (Project Files). Pokud jde o tisk, přímo ...Společnost HTC Vive oznámila v rámci veletrhu Gamescom zahájení před­ob­jed­ná­vek bezdrátového modulu Vive Wireless Adapter. Uživatelé virtuální reality tak zí­s­ka­jí možnost zbavit se kabelu, který je pou­tá k PC, aniž by museli slevit z nároků na prémiovou virtuální realitu. Ke kaž­dé­mu modulu Vive Wireless Adapter navíc zí­s­ka­jí i dva měsíce bez­plat­né­ho členství v pro­gra­mu Viveport Subcription s více než 500 tituly včetně nové akční hry Seeking Dawn.Nová souprava StarVR One nabízí nej­mo­der­něj­ší optiku, zobrazení optimalizované pro virtuální realitu ve 100% rozsahu lid­ské­ho vidění (konkrétně 210° horizontálně a 130° vertikálně), integrované sledování očí dí­ky technologii od Tobii (s možností sbě­ru uživatelských dat nebo tepelných map), displeje Amoled se 16 miliony sub­pi­xe­lů, obnovovací frekvenci 90 snímků za sekundu, plné RGB na pixel pro široké spe­k­t­rum barev ...
Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys
LinuxEXPRES (news 300px)

Kalendář akcí

Nejbližší akce
27.08. Školení AutoCAD základní
27.08. Školení AutoCAD LT základní
28.08. AUTODESK INVENTOR – ZÁKLADNÍ KURZ
29.08. AUTOCAD – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
30.08. AutoCAD středně pokročilý
30.08. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
03.09. Inventor základní
03.09. Revit základní
05.09. AutoCAD 2013 - základní kurz
10.09. Školení AutoCAD základní

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,