7. září 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware

Společnost Bentley Systems vylepšuje ve svém nejnovějším vydání svůj software pro stavební analýzu, SACS CONNECT Edition, jež na­bí­zí rovněž plně au­to­ma­ti­c­ké a integrované 3D modelování a správu vel­kých a komplexních modelů. Mezi dal­ší­mi novinkami najdeme da­ta­bá­zi s je­di­ne­č­ný­mi, kombinovanými výsledky na sobě nezávislých analýz většího množství fází návrhů, nový solver pro realističtější ne­li­ne­ár­ní analýzy chování konstrukcí během různých extrémních situací. ...Společnost Tecplot oznámila obecnou dostupnost produktu Tecplot RS 2018 Release 1. Jedná se o hlavní vydání soft­wa­ru této spo­le­č­no­sti pro vizualizaci a ana­lý­zu rezervoárů. Novinkou tohoto vy­dá­ní je fun­k­ce nazvaná Stamp Plot, kdy v jednom pohledu mají uživatelé přehled o historii produkce pramene nebo mož­no­st podívat se na data z mří­ž­ky a současně výsledky XY. Stamp Plot umístí pozici ve­li­ko­s­ti razítka na každou jednotlivou lokaci zdroje, kdy každý zdroj má svá vlastní při­dru­že­ná data (například souhrnné údaje o produkci vody, nafty, tlaku apod.). ...


-Inzerce-

Ve včerejším workshopu jsem řešil vy­tvo­ře­ní dřevěného skládacího lehátka, kdy jsem pro jednotlivá žebra využil dělení ob­je­k­tu. Jeden z účastníků měl dotaz, zda by tohoto nástroje nešlo použít i při vy­tvo­ře­ní schodů. Nedávno jsem podobný tip zaznamenal i na jednom z ka­ná­lů pro aplikaci SketchUp, takže se teď o něj podělím. ...
Samostatná aplikace RapidDXF LT od fir­my DeliCAD umožňuje pře­vést sou­řa­d­ni­co­vé soubory (topografická data, GPS, me­cha­nická apod.) do souborů DXF, jež se da­jí otevřít v prakticky jakémkoliv CAD sy­s­té­mu uživatele. Software přitom ne­vy­ža­du­je AutoCAD. Načítá tex­to­vé soubory (*.txt, *.csv, *.asc a další) obsahující v pro­s­tém textu sou­řa­d­ni­ce (a další různá data) a vy­tvá­ří AutoCAD DXF (verze 12). Textové soubory mohou mít jakýkoliv počet polí nebo sloupců, využijí se však jen pole Num­ber/Label, souřadnice X, Y, Z a Point Description. V sou­­bo­ru DXF se vytvoří...Společnost Topcon Positioning Group na­bí­zí nový software pro zje­d­no­du­še­ní zpra­co­vá­ní dat při kontrole infrastruktury po­mo­cí UAV (Un­man­ned Aerial Vehicle – bez­po­sá­d­ko­vých letadel). MAGNET Inspect pra­cu­je s velkými UAV data sety a vytváří z nich kontrolní zprávy. V kom­bi­na­ci s In­tel Falcon 8+ Drone – Topcon Edition a Top­con Context­Capture od Bentley Sy­s­tems umožňuje operátorům účinnou na­vi­ga­ci, anotace a vytváření zpráv s kon­trol­ními fotografiemi. Sítě 3D reality lze díky sna­d­né vizuální navigaci sladit na jed­nom místě s ne­z­pra­co­va­ný­mi geo­re­fe­ren­č­ní­mi sním­ky...Tým prof. Jiřího Matase z Fakulty ele­k­tro­te­ch­nické ČVUT v Praze spo­lu­pra­cu­je od ro­ku 2003 se společností Toyota na vý­voji autonomního au­to­mo­bi­lu. Rozsah spo­lu­prá­ce se postupně rozšiřuje a v le­toš­ním roce na fakultě vznikla multidisciplinární la­bo­ra­toř Toyota Research Lab, kterou spo­le­č­nost Toyota podporuje finančními pro­stře­d­ky v ob­je­mu řádu 1 mi­li­on eur roč­ně. Nová laboratoř je součástí sítě špi­č­ko­vých evropských pracovišť University of Cam­bri­d­ge, ETH Zürich, KU Leuven a Max-Planck Institut Saarbruecken, jejich al­go­rit­my testuje Toyota v okolí svého vývojového...Výroční konference Odborné rady pro BIM (czBIM) se nezadržitelně blí­ží. Rezervujte si své místo na konferenci s me­zi­ná­rod­ní účastí BIM DAY 2018. Mezi letošními řeč­ní­ky se objeví celá řada odborníků jak z do­­mo­­va, tak i ze zahraničí. Vydejte se na ce­s­tu za digitalizací sta­veb­nic­tví! BIM DAY 2018 se uskuteční, ostatně již tra­dič­ně, v pros­to­rách Národní technické knihovny v Praze v Dej­vi­cích. Během ce­lo­den­ní­ho programu bude přednášet řada zahraničních i domácích odborníků, kteří...Grafen je v sou­čas­né době nejpevnější zná­mý materiál, jenž je su­per­ten­kou for­mou uhlíku (jde jen o jednu vrstvu atomů us­po­řá­da­ných do tva­ru šestiúhelníků spo­je­ných pomocí sp² vazeb). Grafen kromě ele­k­t­ri­c­ké vodivosti také propouští světlo. V roce 2017 Kansaská státní uni­ver­zi­ta vy­ro­bi­la 3D tištěný grafenový aerogel, ob­je­vi­la se i za pomoci laseru tištěná gra­fe­no­vá pěna. Společnost Virginia Tech a laboratoř Lawrence Livermore National La­bo­ra­to­ry (LLNL) vyvinuly metodu 3D tisku grafenu s vy­so­kým rozlišením pro možnost...Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys
Tiskárna Brno (CCB)

Kalendář akcí

Nejbližší akce
10.09. Školení AutoCAD základní
10.09. Školení AutoCAD LT základní
10.09. AUTODESK INVENTOR – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ (MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A PLOCHY)...
10.09. AUTODESK VAULT – KURZ SPRÁVA DAT PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
12.09. AUTOCAD – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
13.09. AutoCAD středně pokročilý
13.09. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
17.09. Inventor LT základní
17.09. AutoCAD Civil 3D základní
17.09. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,