{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}  
     
 
12. října 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware
 
 

V pražském Paláci Žofín se 1. a 2. října 2018 konal první ročník te­ch­no­lo­gi­c­kých dnů, na kterém byly představeny no­vin­ky z oblasti fi­rem­ní­ho, domácího ale i vel­­ko­for­má­to­vé­ho tisku a nechyběly ani pro­du­k­ty z oblasti projekční techniky. Zá­s­tu­p­ci společnosti Epson zde nastínili témata, jako jsou technologické novinky měnící běžné standardy, vize firemního tisku i obchodní strategie firmy Epson. Kromě Prahy se Te­ch­no­lo­gi­c­ké dny ko­na­ly ještě 9. října v Olomouci a budou 22. října v Bra­ti­sla­vě. K vidění bylo opravdu mnoho, návštěvníci ...mateproblemyscncobrabenim.cz


Eremex rozšiřuje možnosti svého soft­wa­ru Delta Design pro návrhy PCB (de­sek s plošnými spoji). Obsahuje tři nové fun­k­ce pro mo­de­lo­vá­ní, vyvinuté díky mo­du­lům z balíčku C3D Toolkit od C3D Labs. Do softwaru Delta Design přibylo geo­me­t­ri­c­ké modelovací jádro C3D Mo­de­ler a také C3D Converter pro výměnu dat. Správce využití plochy nyní zo­b­ra­zu­je komponenty jako 3D model a nový automatický mód umožňuje využít 3D modely elektronických komponent třetích stran.Mezi novými funkcemi najdeme např. Image Styles, jež umožňuje fotografické úpravy (mapování barevných odstínů, nastavení barev, ovládání křivek, po­tla­če­ní barvy pozadí aj.) v KeyShot scéně v reál­ném čase před nebo po vy­kre­s­lo­vá­ní, dále Cutaway pro tvorbu grafiky s prů­­­ře­­zy včetně materiálů, no­vin­kou je i pod­po­ra simulace světlo rozptylujících prv­ků jako kouř nebo mlha (objem, rozptyl částic apod.), jež lze dále v Density Tex­tu­re pomocí souborů OpenVDB použít jako objemovou ...Společnost ProtoTech Solutions nabízí nový produkt, OBJ Exporter pro Solid Edge, doplněk, jenž umožňuje export modelu ze Solid Edge do for­má­tu OBJ. Ten se využívá obecně pro 3D tisk a gra­fi­c­ký software, jenž obsahuje informace o 3D geometrii a materiálu (např. textuře a barvě). Mezi hlavní funkce OBJ Ex­por­te­ru pro Solid Edge patří mož­no­st ov­lá­dá­ní velikosti souboru a kvality spe­ci­fi­ka­cí hodnot povolených odchylek a přesnosti ploch, export souborů Assembly (.asm) ...Pro TZB průmysl je k dispozici eVolve Mechanical ve verzi 1.02. Soft­wa­re umo­ž­ňu­je spolupráci napříč týmy na stej­ném projektu jednoho souboru, přičemž da­ta jsou propojena s modelem. Mezi no­vý­mi fun­k­ce­mi najdeme třeba nové ná­hle­dy a nápovědy pro souběžný har­mo­no­gram a správu, např. když je po­t­ře­ba přidat nový prvek do har­mo­no­gra­mu, případně prohlédnout si názvy či tagy u or­to­gra­fi­c­kých náhledů. Dále varování, když norma umístění držáku vyžaduje typ, jenž není do­s­tu­p­ný ve výrobní databázi nebo nové upozornění ...BIM software Allplan 2019 obsahuje no­vé pohledy a řezy pro detailní zpra­co­vá­ní vý­z­tu­že. Už není potřebné mít bě­hem navrhování výztuže přístup k ce­lé­mu mo­de­lu budovy. Umožňuje to při­dě­le­ní rů­z­ných pří­stu­po­vých práv a us­na­d­ňu­je se tím spolupráce architektů a in­že­ný­rů na stejném projektu. Architekti mohou ob­dr­žet oprávnění editovat vše­ch­ny sta­ve­b­ní prvky, inženýři zase dostanou oprávnění pro editaci výztuže a oprávnění pro čte­ní stavebních prvků. To umožňuje me­zi­obo­ro­vou spolupráci ...VizMove 2.0 firmy WorldViz je šká­lo­va­tel­né řešení pro využití VR u vel­kých pro­je­k­tů, s možností zadání polohy ne­bo vzdá­le­né­ho ov­lá­dá­ní. Sy­s­té­my Viz­Move tvoří dvě komponenty: zcela ne­če­ka­ně soft­wa­re a hard­wa­re. Pokud jde o soft­wa­re, jeden se jmenuje Vizible, je bez kó­do­vá­ní a umožňuje tvorbu a spo­lu­prá­ci v ob­­la­­s­­ti virtuální reality for­mou „táhni a pusť“. Druhý, Vizard 6, je na skri­p­to­va­cím ja­zy­ce Python založený vývojářský engine.Společnost Ai Build se již dva roky za­bý­vá vývojem robotických te­ch­no­lo­gií a umě­­lou inteligencí pro aditivní výrobu ve vel­kém měřítku. Plat­for­ma využívá průmyslové roboty a software pro stro­jo­vé učení. Cílem je poskytnout to­vá­r­nu bu­dou­c­no­sti jako službu na zá­k­la­dě mě­sí­č­ní ne­bo roční platby. Firmy díky před­pla­t­né­mu získají ne­o­me­ze­ný pří­s­tup k vy­­­u­­ži­­tí autonomního 3D tiskovému sys­té­mu pro výrobu vlastních pro­du­k­tů. Technologie Ai Build sestává ze tří kom­po­nent: AiSync, AiMaker a AiCell. AiSync je cloudová ...Nová, automaticky kalibrovaná 3D ti­s­ká­r­na výrobce 3DGence z Polska s ná­z­vem DOUBLE P255, obsahuje dvo­ji­tý vý­tla­č­ník pro tisk dvou růz­ných ma­te­riá­lů, pra­co­v­ní plochu 190 × 255 × 195 mm s ke­­ra­­mi­c­­kou deskou a díky jejímu uza­v­ře­ní je zajištěna stabilní pracovní te­p­lo­ta, při­čemž konstrukce výměnného hot­en­du je optimalizována pro delší ne­pře­tr­ži­té operace. Tiskárna také nabízí op­ti­ma­li­zo­va­ný chladicí systém a podporuje vodou rozpustné materiály BVOH a kom­bi­na­ce materiálů PLA + BVOH, PET + BVOH, PP + HIPS, NYLON + HIPS ...Nová verze softwaru NavVis IndoorViewer, založeného na formě in­ter­ne­to­vé­ho prohlížeče, nyní dokáže automaticky převést soubory E57 (ob­rá­z­ky, mračna bodů a mapy) do interaktivních a realistických mo­ž­no­stí pro­chá­ze­ní bodů v panoramatickém rozmezí 360 ° zobrazením digitálních dvojčat. Uživatelé se mohou pohybovat v naskenovaných prostorách a využít interaktivní funkce pro přidání, vyhledávání a sta­no­ve­ní informací s geografickým označením ...

Alza Media (Publero) - CAD (300)
Jobs.cz - Práce v CAD/CAMEngineer PLM - Systems EngineeringEngineer PLM - English&GermanCAD Senior konstruktér – Konstrukce rámu baterií (f/m)Technik CAD pro vývoj elektromobilů - Škoda AutoCAD Senior Engineer – Battery frames Design (f/m)PRODUCT DESIGN ENGINEERvíce nabídek práce »více nabídek práce »
Siemens - CAM webinar

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys

Kalendář akcí

<<  Říjen 2018  >>
 Po   Út   St   Čt   Pá   So   Ne 
  1   2   3   4   5   6   7
  8   9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Nejbližší akce
12.10. AUTODESK FUSION 360 – PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
12.10. AUTODESK VAULT – KURZ SPRÁVA DAT PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
12.10. AUTOCAD KURZ – NAVRHOVÁNÍ A SPRÁVA DYNAMICKÝCH BLOKŮ
12.10. Webinář: Navrhujte elektrické systémy jednoduše s CATIA
15.10. Generátor nosných konstrukcí
15.10. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ
15.10. AUTODESK INVENTOR – ZÁKLADNÍ KURZ
15.10. Inventor Professional - základní kurz
17.10. Inventor základní
18.10. AUTODESK INVENTOR – KURZ PRO POKROČILÉ (SESTAVY A STROJNÍ NÁVRHY)

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

 
 
Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
 
 
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit {unsubscribe}zde{/unsubscribe}. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,