{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}  
     
 
26. října 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware
 
 

Pro snadnější nákup, objednání a stažení aplikací bez čekání je určen ANSYS App­Sto­re s moderním e-commerce rozhraním a je­di­ným uži­va­tel­ským účtem, jenž jde vy­užít i pro on-line správu všech produktů (např. ANSYS Discovery Products). Dříve to­tiž trvalo získání nových ap­li­ka­cí vy­vi­nu­tých společností ANSYS (nebo eko­sy­s­tém zákazníků a par­t­ne­rů) dva až tři tý­d­ny. V novém obchodě s aplikacemi lze vy­hle­dá­vat, třídit, filtrovat, a následně rovnou stahovat a instalovat  potřebné ná­st­ro­je. Na os­la­vu spuštění tohoto obchodu jsou v nabídce některé ap­li­ka­ce zdarma nebo za zvý­ho­d­ně­nou cenu. ...Soutěž - herní sety Trust


Softwarový balíček CADprofi pomáhá při ná­vr­hu architektonických a me­cha­ni­c­kých projektů, a také při instalaci elektrického a vo­­do­­vo­d­­ní­­ho vedení. Sestává z modulů CAD­profi Architectural (kde v nové verzi při­byl okapový systém), CADprofi Ele­c­tri­cal (kde je nově rozšířena knihovna sym­bo­lů a ob­je­k­tů), CADprofi HVAC & Piping (no­vě vý­po­č­ty rychlosti vzduchu roz­ší­ře­ním příkazu) a CADprofi Mechanical, kde při­­by­­ly no­vé JIS standardy. Dále v tomto vydání najdeme novou knihovnu Saunier Du­val, knihovnu pro návrh systémů Hager vedených pod po­d­la­hou či aktualizace knihoven Ha­ger, TKREM a Vaillant. ...Nové vydání programu pro rychlý náhled a ana­lý­zu kompletních 3D mo­de­lů nabízí geo­věd­cům možnost pracovat s výsledky z nu­me­ri­c­kých modelů jako FVCOM (Fi­ni­te-Volume Community Ocean Model) pro netCDF data, ROMS (Regional Ocean Mo­de­ling System), WRF (Wea­ther Re­search Fo­re­casting Model) a Telemac (vše­ch­ny tři na vy­žá­dá­ní). Dále pak ob­sa­hu­je toto vydání nové barevné mapy grafů, skri­p­ty Py­t­hon, aktualizovaný doplněk pro Excel, zaváděcí program pro výstup CONVERGE, možnost importu obrázku s geografickými odkazy či im­port formátu Shapefile. ...Solibri se v oblasti propojených platforem a for­má­tů soustředí na pod­po­ru nejnovější ver­ze for­má­tu BIM Collaboration Format (BCF), jenž se bere jako standard pro sdí­le­ní pro­blé­mů při stavebních pracích. Uži­va­te­lé Solibri se tak mohou připojit k dal­ším plat­for­mám třetích stran s možností do­hle­du nad kvalitou výstavby. Solibri také no­vě na­­bí­­zí možnost tvorby a sdílení sad pra­vi­del. Vzorové API je zatím ve fázi uza­vře­né­ho be­ta testování a do budoucna umožní rychle vytvořit a vy­užít samostatně vy­tvo­ře­ná pra­vi­d­la a sady pravidel. Díky své ote­vře­no­s­ti umí Solibri kontrolovat soubory BIM ohledně problémů i informací pro každý pracovní scénář více způsoby. ...BatchAttEdit znamená Batch Attribute Edi­tor, tedy dávkový editor vlast­no­stí. Tato ap­li­ka­ce je určena pro AutoCAD (verze 2012 až 2019), když shromažďuje atributy v ce­lých blocích specifických vzorců ná­z­vů ve více výkresech a poté je zobrazuje v roz­sá­h­lém tabulkovém provedení. Ná­sle­d­ně lze editovat texty atributů podobně ja­ko v Ex­ce­lu a po do­kon­če­ní kliknout na Apply Attribute Changes (použít změny at­ri­bu­tů), aby se výkresy aktualizovaly. Pro export vlastností se dá použít tlačítko Ex­port – Import. V nové verzi 2.5.1 aplikace nabízí opravy chyb a různá vylepšení. ...Pipecheck je určen pro nedestruktivní způ­sob te­s­to­vání povrchů a po­š­ko­ze­ní (ko­ro­ze, promáčknutí, díry) vnitřních i vnějších ob­lo­že­ní potrubí za pomoci jak ul­tra­zvu­ko­vé­ho testování, tak 3D skenování. Verze Pi­pe­­check 5.0 obsahuje vylepšení pro le­p­ší zhodnocení integrity spojů tru­bek a kon­tro­lu svárů, kompletní posouzení spojů po­tru­bí až do 18 me­t­rů a spojů až do 142 cm, až šestkrát rychlejší analýzu a vý­s­tup, ana­lý­zu dat prováděnou po částech a analyzovanou společně, aby vznikl je­di­ný, kom­plex­ní výstup s důležitými informacemi, možnost využití více skenerů či opa­ko­va­tel­ná měření nezávislá na dovednostech ope­rá­to­ra nebo technika. ...Funkce Digital Signature přidá ihned o na­ske­no­vá­ní automatický a di­gi­tál­ní klíč k či­s­tým na­ske­no­va­ným datům pomocí řady laserových ske­ne­rů FARO Focus. Ši­f­ro­va­né zabezpečení tak zajistí, že data ne­pů­j­de měnit. Každý sken je nyní digitálně po­de­p­sán, přičemž je použit běž­ný prů­my­s­lo­vý al­go­ri­t­mus pro zmapování jednotlivého ske­nu do ur­či­té­ho čísla, zvaného hodnota klíče. Ta se dá kdykoliv zkontrolovat a lze se tak ujistit, že se souborem s čistým skenem nebylo ma­ni­pu­lo­vá­no. ...Hexagon AB posiluje své portfolio pro AEC trh akvizicí společnosti Bricsys, předního vývojáře CAD softwaru, na­bí­ze­jí­cí­ho otevřená te­ch­no­lo­gi­c­ká stavební ře­še­ní s možností spolupráce již od roku 2002. Bricsys má ústředí v belgickém Gentu a bu­de fungovat v rámci divize správy pro­je­k­to­vé­ho portfolia Hexagonu. Obrat spo­le­č­no­sti za rok 2017 činil přibližně 13 milionů EUR. Jeho CAD platforma, BricsCAD, pod­po­ru­je v jed­nom 2D/3D obecné navrhování, mechanickou kon­stru­k­ci, návrhy ple­cho­vých dílů i stavební konstrukci s BIM. ...Na 3. setkání s partnery a prodejci před­sta­vi­la v čín­s­kém Chang-čou společnost Shi­ning3D svou novou stolní DLP 3D ti­s­ká­r­nu AccuFab-D1. Je určena především pro vy­uži­tí v digitální stomatologii a pro růz­né po­tře­by tisku modelu zubů, lití vo­s­ku, chi­rur­gic­kých průvodnic, masek dásní a po­dob­ně. Software pak nabízí možnosti plá­no­vá­ní op­ti­ma­li­za­ce dat a kontrolu při sa­mo­t­ném tisku. Jak tiskárna, tak software spo­lu­pra­cu­jí navíc s letos vydaným ske­ne­rem AutoScan-DS-EX Pro ur­če­ným pro stomatologická vyšetření. ...Alza Media (Publero) - CAD (300)
Jobs.cz - Práce v CAD/CAM Produktový markeťák/markeťačka pro Seduo.cz First Line Support Senior Python R&D Developer/ka Senior Python R&D Developer with English Java Developer React vývojář více nabídek práce » více nabídek práce »
CACIO fórum

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys

Kalendář akcí

<<  Říjen 2018  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Nejbližší akce
29.10. Inventor LT základní
29.10. AUTOCAD ELECTRICAL – ZÁKLADNÍ KURZ
31.10. Inventor základní
31.10. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ
31.10. AUTODESK INVENTOR – ZÁKLADNÍ KURZ
01.11. AUTODESK INVENTOR – KURZ PRO POKROČILÉ (SESTAVY A STROJNÍ NÁVRHY)
02.11. Webinář: PowerBy 3DEXPERIENCE
05.11. Školení AutoCAD základní
05.11. Školení AutoCAD LT základní
05.11. AUTODESK INVENTOR – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ (MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A PLOCHY)...

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

 
 
Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
 
 
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde - !!!!!!!!!!! upravit pred odeslanim pro acymailing!!!!!!!!!!!!!!. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,
 
     

[SUBSCRIPTIONS]