{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}
9. listopadu 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware

Vzhledem k tomu, že se skupina uživatelů pro­du­k­tu Verge3D dělí na ty, kteří jsou lač­ni nej­no­věj­ších aktualizací a nových fun­k­cí, jež se ob­je­ví v souboru nástrojů, a na ty, kte­rým jde o vy­zkou­še­nou a stabilní ver­zi, u níž vědí, jak se bude chovat, při­chá­zí společnost Soft8soft s novým ře­še­ním pro každého. Vznikly totiž a budou pra­vi­del­ně spravovány dva distribuční ka­ná­ly vy­dá­ní Verge3D. Ten první bude ča­s­tě­ji před­sta­vo­vat verze s možností testování nových fun­k­cí, ten druhý nabídne verze již oz­kou­še­né náročnými testy a které jsou stabilní, tak­že je lze rovnou využít ve vý­rob­ním pro­stře­dí. ...Hannover Messe posouvá digitální trans­for­ma­ci a energetické ho­s­po­dář­ství ku­pře­du. Kaž­dý rok představuje další krok smě­rem do bu­­dou­­c­no­­sti. V roce 2019 je ve­dou­cím té­ma­tem „Integrated Industry - In­du­­st­ri­­al In­telligence“. Téma je určeno di­gi­tál­ní­mu pro­po­je­ní člo­vě­ka se stro­­jem ve vě­­ku umě­lé in­te­li­gen­ce. Umělá in­te­li­gen­ce má po­­ten­­ciál pro vytvoření revoluce v průmyslu a ener­ge­ti­c­kém hospodářství. Li­dé učí stro­je jed­nat logicky a účelně, a tím us­po­ko­jo­vat potřeby zákazníků. ...Společnost Arvizio nabízí doplněk Revitu pro své MR Studio, což je softwarová plat­for­ma pro smíšenou realitu. Plugin za­ji­š­ťu­je pře­nos mno­ha in­for­ma­cí o modelech me­zi Revitem a MR Studio Directorem, při­čemž zachovává geometrii, textury a při­dru­že­ná metadata pro využití ve smí­še­né rea­li­tě. Díky přenosu dat lze využít rych­lé opa­ko­vá­ní návrhů a zobrazení je­d­no­tli­v­ci i do pro­je­k­tu zapojenými skupinami. MR Studio Director dovoluje flexibilní us­po­řá­dá­ní 3D CAD/BIM Revit modelů a 3D skenů LiDAR a zkombinované výsledky sdí­let po­mo­cí Microsoft HoloLens. ...Software CES Selector je určen pro výběr ma­te­ri­álů a graficky podanou analýzu vlast­no­stí materiálů. Nová verze CES Se­le­c­tor 2019 umožňuje porovnat materiály z hle­di­ska aditivní a běžné výroby. Nové vy­dá­ní mo­du­lu Additive Manufacturing (AM) po­krý­vá vše­ch­ny hlavní průmyslové te­ch­no­lo­gie aditivní výroby a nabízí data o ví­ce než 950 průmyslových strojích a 1700 kompatibilních materiálech. Přes ak­tu­a­li­zo­va­nou databázi Senvol Database pak má aplikace přístup k informacím a da­tům do­da­va­te­lů o 190 rovnocenných materiálech vyráběných běžnými technikami. ...Společnost Universal Robots udělila ro­bo­ty ve speciálním vydání Golden Edition. V re­gio­nu střední a východní Evropy toto oce­ně­ní získala firma Robe lighting, vý­ro­b­ce osvětlovací techniky z České republiky. Roboty ve zlaté edici byly zákazníkům do­dá­ny zdarma jako poděkování za dosažení ju­bi­lej­ních 25 000 prodaných ko­la­bo­ra­ti­v­ních ro­bo­tů Universal Robots od vzniku spo­le­č­no­sti. Původně zamýšlené ocenění je­di­né­ho zákazníka 25tisícím robotem bylo nakonec rozšířeno na zákazníky ze všech geo­gra­fic­kých regionů, kam Universal Ro­bots dodává své produkty. ...Nový modul v této verzi Surfcamu pod­po­ru­je adi­ti­v­ní proces Direct Energy Deposition (pří­mé energetické nanášení), a díky tomu na­bí­zí vý­rob­ní cyklus s přesným vedením lase­ru, jenž nanáší materiál a vy­tvá­ří rov­nou tvar. Poté je tvar obráběn do finální po­do­by komponenty. A protože ToolStore rov­něž podporuje aditivní výrobu, lze tento tvar zpra­co­vat v podstatě jakýmkoliv vý­rob­ním cy­k­lem, včetně pokročilých funkcí ja­ko ro­tač­ní nebo 5osé souběžné obrábění. Nový cyklus Addi­ti­ve Lace cycle je určen pro tvo­rbu geometrie na základě kladení vrstvy za vrstvou a nepřetržitého nanášení roz­ta­ve­ných kapiček materiálu na hlavní nosič. ...Verze SmartCAM 2019 nabízí v aplikaci Smart­CAM Advanced Milling dva nové pro­ce­s­ní moduly, a to Adaptive Solid-Pocket a Adaptive Solid-Planar. První je určen pro vy­tvá­ře­ní cesty nástroje při vy­so­ko­ry­ch­lost­ním hrubování kapes u objemových ne­bo povrchových modelů, druhý pro vy­tvo­ře­ní dráhy nástroje při vysokorychlostním hru­bo­vá­ní při od­stra­ňo­vá­ní materiálu na ob­je­mo­vých nebo povrchových modelech. Dal­ší vy­lep­še­ní najdeme v uživatelském rozhraní, kde lze nastavit individuální velikost ná­stro­jo­vých lišt, vybrat si v nich zobrazení textu, uložit nastavení lišty, a také zvětšit gra­fi­c­ké zobrazení aktivní skupiny. ...Na veletrhu Formnext v německém Frank­fu­r­tu představí příští týden společnost Ger­man Rep­Rap první 3D tiskárnu připravenou na adi­ti­v­ní výrobu pomocí kapaliny (Liquid Ad­di­ti­ve Manufacturing – LAM). L280, jak zní ná­zev tiskárny, nabízí tiskovou plochu 280 × 280 × 200 mm, vy­hří­va­né tiskové lůž­ko (až 110 °C) a sílu vrstvy mezi 0,22 a 0,9 mm. Využívá trysky o průměrech 0,23, 0,4 a 0,8 mm a výběrově ha­lo­geno­vou lam­pu pro vysoké teploty. Rychlost tisku je 10 – 150 mm/s. Proces 3D tisku for­mou LAM umožňuje pracovat s ma­te­ri­ály v tekuté formě, jež se vul­ka­ni­zu­jí do ko­ne­č­né po­do­by vystavením vysoké te­p­lo­tě, a to až na ma­k­ro­mo­le­ku­lár­ní úrovni. ...Chytrou senzoriku, inteligentní řešení po­ho­nu, modulární výrobu, automatizaci v lo­gi­s­ti­ce nebo komplexní řešení pro in­te­li­gen­t­ní výrobu – to všechno včetně těsné sou­hry s automatizací, technikou pohonu a flui­d­ní technikou, softwarem a IT ukáže v dub­nu 2019 pod heslem „Integrated In­du­s­t­ry – Industrial Intelligence“ průmyslový ve­le­trh Hannover Messe. Ve čtrnácti ha­lách veletrhu půjde od 1. do 5. dubna pře­de­vším o Integrated Automation, Motion & Drives (IAMD). V rámci IAMD budou pre­zen­to­vány všechny stavební kameny a ře­še­ní pro továrnu budoucnosti: au­to­ma­ti­za­ce vý­ro­by a procesů, prů­my­s­lo­vé IT, chytrá technika pohonu, inteligentní hydraulika a pneu­ma­ti­ka. ...Karat
Jobs.cz - Práce v CAD/CAM SAP PLM Consultant (Minimum of travelling, maximum of HO) SAP PLM Konzultant (Minimum cestování + Home office) KONSTRUKTÉR NÁSTROJŮ Projektant junior - mechanické projekty Plzeň/Praha Mechanical Engineer Projektant elektro / Inženýr řídících systémů více nabídek práce » více nabídek práce »
Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys

Kalendář akcí

Nejbližší akce
13.11. Webinář "Efektivní návrh a konstrukce formy"
14.11. AutoCAD pokročilý
14.11. AUTOCAD – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
19.11. Inventor LT základní
19.11. AUTODESK INVENTOR – ZÁKLADNÍ KURZ
19.11. AUTODESK FUSION 360 – PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
20.11. AUTODESK VAULT – KURZ SPRÁVA DAT PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
20.11. Školení: Drsnost povrchu
20.11. Webinář: NX CAM: kompletní řešení pro programování obráběcích strojů
21.11. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde - !!!!!!!!!!! upravit pred odeslanim pro acymailing!!!!!!!!!!!!!!. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,

[SUBSCRIPTIONS]

Jobs.cz - Práce v CAD/CAM Produktový markeťák/markeťačka pro Seduo.cz First Line Support Senior Python R&D Developer/ka Senior Python R&D Developer with English Java Developer React vývojář více nabídek práce » více nabídek práce »
Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys

Kalendář akcí

<< Listopad 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 91011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Přidat novou akci do kalendáře
Nejbližší akce
13.11. Webinář "Efektivní návrh a konstrukce formy"
14.11. AutoCAD pokročilý
14.11. AUTOCAD – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
19.11. Inventor LT základní
19.11. AUTODESK INVENTOR – ZÁKLADNÍ KURZ
19.11. AUTODESK FUSION 360 – PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
20.11. AUTODESK VAULT – KURZ SPRÁVA DAT PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
20.11. Školení: Drsnost povrchu
20.11. Webinář: NX CAM: kompletní řešení pro programování obráběcích strojů
21.11. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ
Další akce v kalendáři

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit {unsubscribe}zde{/unsubscribe}. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,