{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}  
 
Inzerce
 
 
16. listopadu 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware
 
 

Společnost Bentley Systems oznámila 13. listopadu akvizici bra­ti­slav­ské spo­le­č­no­sti ACE enterprise Slovakia, po­sky­to­va­te­le inovačních technologických ře­še­ní pro rych­lý vývoj aplikací na bázi leh­kých in­­tra­­ne­­to­vých aplikací a in­te­gra­ci in­for­ma­čních sys­té­mů pro plá­no­vá­ní pod­­ni­­ko­­vých zdro­jů (ERP), ří­ze­ní pod­ni­ko­vých ak­tiv (EAM) a geo­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS). ACE vy­vi­nu­la a pro­fe­sio­nál­ně roz­ví­jí re­vo­lu­č­ní nástroj nazvaný ACE Enterprise Platform, umo­ž­ňu­jí­cí ry­ch­lý vý­voj a úpravy řešení s přímou podporou více jak 170 existujících sys­té­mů zá­ka­z­ní­ků. ...Canon


Mezi novinkami najdeme např. funkci Bloc­kify, která najde opakovanou geo­me­t­rii a automaticky vytvoří bloky pro sní­že­ní velikosti DWG sou­bo­rů, nové ná­s­tro­je pro správu uživatelských na­s­ta­ve­ní CUI, ry­ch­lej­ší je tvorba 2D výkresů a ná­vr­hů, vy­le­p­še­ní a zjednodušení se tý­ka­jí i uži­va­tel­ské­ho rozhraní DGN sou­bo­rů ne­bo im­por­tu PDF. Verze 19 za­ji­š­ťu­je veškerý průběh práce ve 3D prostředí, včetně 3D BIM. Nově lze pak BIM kom­po­nen­ty vytvořit pouhým importem a parametrizací souborů RFA, případně lze po­mo­cí fun­k­ce...


-Inzerce-

Opět vám přináším tip, který vyplynul ten­to­krát z posledního work­sho­pu za­mě­ře­né­ho na iLogic v aplikaci Au­to­desk Inventor. Zákazník pou­ží­vá dlouhé ná­z­vy sou­bo­rů, kte­ré se sklá­da­jí z čí­s­la dí­lu a ně­kte­rých dal­ších in­for­ma­cí, a po­tře­bo­val ty­to in­for­ma­ce ex­tra­ho­vat z ná­z­vu sou­­bo­­ru, aby se au­to­ma­ti­cky na­pl­ni­ly vlast­no­s­ti iProperties. Po pří­k­lad uva­žuj­me ná­zev sou­bo­ru tvo­ře­né­ho čí­s­lem dí­lu a čí­s­lem revize, na­pří­klad: 48-1970 Rev 4.ipt. ...„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je kaž­do­roč­ně udělována studentům vy­so­kých škol v České a Slovenské re­pu­b­li­ce nebo jiné zemi EU za nejlepší se­me­s­trá­l­ní projekty v oblasti designu ná­byt­ku a in­te­ri­éru. Tato Soutěž vznikla u pří­le­ži­to­sti 100. výročí narození prof. Jin­dři­cha Ha­la­ba­ly a její 14. ročník proběhl dle je­jí­ho statutu v Brně. Místem setkání se stal Místodržitelský palác v Brně, kde 7. li­s­to­pa­du 2018 proběhlo vyhodnocení studentských prací a následně vše vy­vr­cho­li­lo 8. 11. 2018 v 15.00 hodin vernisáží výstavy, která byla spojena s předáním oce­­ně­­ní...V-Ray pro Unreal je určen uživatelům z ob­la­sti architektury, au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­my­s­lu a tvorby zvláštních efektů, když umož­ňu­je V-Ray scény a každou je­jich část vytvořené v programech 3ds Max, Maya, Rhino a SketchUp (verze 4.19 – 4.20) pří­mo vložit do Unreal Edi­to­ru. V edi­to­ru pak lze využít technologii V-Ray Next, jež dovoluje proces tvorby pře­s­­ných zobrazení se sledováním paprsku přímo z Unreal Enginu. Osvět­le­ní a ma­te­riá­ly V-Ray se au­to­ma­ti­c­ky převedou do jejich ek­vi­va­len­tů v reálném čase a pro­vá­žou s originály. ...IMAGINiT Pulse je určen pro snadnější prá­ci s da­ty při návrhu a vý­ro­bě, jejich zno­vu­vy­uži­tí a sdílení mezi nesourodými fi­rem­ní­mi systémy a softwarovými plat­for­ma­mi a k mi­ni­ma­li­za­ci chyb. Mezi no­vý­mi fun­k­ce­mi stojí za zmínku na­pří­klad právě možnost organizace a in­te­gra­ce různých typů firemních aplikací ne­zá­vi­s­le na platformě, pro­g­ra­mo­va­cím ja­zy­ku ne­bo API, rozšířená integrace s fi­rem­ní­mi sys­té­my ERP, CRM, CMMS ne­bo PLM, s vy­lep­še­ným sdí­le­ním dat pomocí nástrojů zajišťujících integritu dat, no­vé ko­ne­k­to­ry pro Autodesk Vault 2019 automaticky přenášejí informace z jednoho pro­g­ra­mu...Od konce listopadu 2018 budou mít díky no­vé in­te­gra­ci AutoCADu a Dropboxu uži­va­te­lé přístup kdykoliv a odkudkoliv k DWG sou­bo­rům. Uživatel služby Drop­box bude moci otevřít své DWG sou­bo­ry v Drop­­bo­­xu uložené, a to přímo v in­ter­ne­to­vé aplikaci AutoCAD, která ne­­vy­­ža­­du­­je žá­d­né stahování ani instalaci. Rozšíření AutoCAD Dropbox Ex­ten­sion umo­ž­ňu­je přístup k souborům uživatele odkudkoliv a pracovat tak bez přerušení. ...Oba ruční skenery doplňuje nový soft­wa­re ExScan Pro, nástroj pro tvorbu návrhů So­lid Ed­ge Shining 3D Edition a 3D ti­s­kár­ny pro aditivní výrobu. Skenery jsou od­leh­če­né a mají kompaktní velikost. Do­ve­dou zpracovat 1,5 milionu bodů za sekun­du (30 fps) v režimu Handheld Ra­pid s mi­ni­mál­ní vzdáleností bodů 0,2 mm (rov­něž v re­ži­mu HD). V mó­du Fi­xed je pře­s­nost skenu až do 0,04 mm. Pro pře­sun dat je zde rozhraní USB 3.0, výstupní formáty zahrnují např. STL, OBJ, PLY, ASC nebo P3. Volitelnými doplňky jsou Color Pack, Industrial Pack a HD Pri­me Pack. ...Současně s tiskárnou společnost uvádí ta­ké ma­te­riá­ly Rizium Carbon a Rizium En­du­ra a cloudovou platformu Rize Con­nect (výrobce si li­bu­je v označování svých pro­du­k­tů verzálkami, které jsme odebrali). Stolní 3D tiskárna XRIZE na­bí­zí barevný tisk, a to díky patentovanému pro­­ce­­su Augmented Deposition kdy jsou pou­ži­ty termoplasty, na něž se sou­­ča­s­­ně na­ná­ší inkousty CMYK. Soft­wa­re RIZE One­touch umo­­ž­­ňu­­je využít mapy textur, textů a obrázků pro jed­no­ba­rev­né čá­s­ti nebo import jiných CAD souborů. Tiskárna pracuje s materiály Rizium One, Ri­zi­um Black...

Alza Media (Publero) - CAD (300)
Jobs.cz - Práce v CAD/CAM Certifikační / Homologační inženýr PLÁNOVAČ/KA REGÁLOVÝCH SESTAV PLM Engineer - Team Leader Vývojový konstruktér v automotive/ CATIA Mechanical Engineer Engineer PLM - Student/part-time více nabídek práce » více nabídek práce »
Karat

Tématické sekce CAD.cz

Strojírenství
odrazka MCAE a Desktop Metal uvádí u nás kancelářský 3D tisk z kovu
odrazka Simcenter 3D přináší významné novinky
odrazka Siemens NX přináší multidisciplinární nástroje pro vývoj výrobků na jednotné platformě
Stavebnictví
odrazka Energeticky soběstačné bydlení může být komfortní
odrazka Bentley představila řešení Synchro pro stadion FC Barcelona
odrazka Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures
GIS
odrazka Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
odrazka Satelitní systém Galileo přináší Evropě zisk
odrazka Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
Vzdělávání - akce
odrazka Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
odrazka K maturitě s technickými projekty
odrazka Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys

Kalendář akcí

<<  Listopad 2018  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
        1   2   3   4
  5   6   7   8   9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Nejbližší akce
19.11. Inventor LT základní
19.11. AUTODESK INVENTOR – ZÁKLADNÍ KURZ
19.11. AUTODESK FUSION 360 – PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
20.11. AUTODESK VAULT – KURZ SPRÁVA DAT PRO UŽIVATELE AUTODESK INVENTOR
20.11. Školení: Drsnost povrchu
20.11. Webinář: NX CAM: kompletní řešení pro programování obráběcích strojů
21.11. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ
22.11. AUTODESK INVENTOR – KURZ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ (MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A PLOCHY)...
22.11. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
23.11. Webinář: Makra Technodat

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

 
 
Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
 
 
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit zde. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,