{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}
SolidWorks 2019
30. listopadu 2018
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware

Evropská kosmická agentura (European Spa­ce Agency – ESA) se váž­ně zabývá pro­je­k­tem obyvatelné vesnice na Měsíci, vy­tvo­ře­né pře­vá­ž­ně pomocí 3D tisku. Pro­to­že dodávat zásoby ze Země by nebylo je­­d­­no­­du­­ché, měly by být pro stavbu vy­uži­ty materiály, jež jsou k na­le­ze­ní na na­šem sou­pu­t­ní­ku, především po­k­ry­v­ná hornina re­go­lit. Ve studii na­z­va­né Adi­ti­v­ní výroba mě­sí­č­ní vesnice (Additive Manufacturing for a Moon Village) zkoumá skupina vý­z­kum­ní­ků proveditelnost ...


Allplan


Společnosti Rockwell Automation a PTC oznámily spuštění nové soft­wa­ro­vé se­s­ta­vy FactoryTalk InnovationSuite s te­ch­no­lo­gií PTC, která umožňuje vý­rob­ním pod­ni­kům optimalizovat jejich prů­my­s­lo­vý pro­voz a poskytuje lepší údaje a přehled pro roz­ho­do­vá­ní, čímž zvy­šu­je pro­du­k­ti­vi­tu. S touto novou sestavou zá­ka­z­ní­ci získají kom­p­let­ní pře­hled o pro­vo­zu a stavu sy­s­té­mů z jednoho zdro­je informací uvnitř or­ga­ni­za­ce. Tato společná nabídka představuje první produkt, kte­rý v ná­va­z­no­sti ...


-Inzerce-

Jaký je rozdíl mezi PDM a PLM? Co po­tře­bu­je­te dnes? Co budete potřebovat v bu­dou­c­no­sti?Pokud víte, že po­tře­bu­je­te získat kontrolu nad konstrukčními daty a pro­ce­sy nad nimi, můžete bojovat s tím, jak určit, který software nakoupit -- sprá­vu produktových dat (PDM) nebo sprá­vu životního cyklu výrobku (PLM)? Ne­ch­ce­te si ukrojit větší porci, než do­ká­že­te sníst. Ale zároveň se nechcete nechat do bu­dou­c­na svazovat systémem, který ne­do­ká­že růst spolu ...Společnost Free Field Technologies (FFT), součást firmy MSC Soft­wa­re, vy­dá­vá Ac­tran 19. Tato nová verze se vě­nu­je pře­de­v­ším akustice v návrhu. Zcela nový mo­dul Actran SEA je založen na prin­ci­pech ana­lý­zy formou SEA (sta­ti­s­ti­c­ká ener­ge­ti­c­ká analýza) a umo­ž­ňu­je simulaci vi­b­ra­č­ních aku­s­ti­c­kých problémů u vel­kých sy­s­té­mů stře­d­ních a vy­so­kých frekvencí s vy­u­ži­tím existujících modelů formou ko­ne­č­ných prvků (ní­z­ko­fre­k­ven­č­ních) ...


-Inzerce-

Dnešní tip přidávám opět na základě di­s­ku­ze účastníků školení pro pokročilé v ap­li­ka­ci AutoCAD, kde mimo jiné ře­ší­me i vlastní šrafovací vzory. Vím, že na in­ter­ne­tu je spousta článků ohledně vla­st­ních šra­fo­vacích vzorů, ale právě di­s­ku­ze účast­ní­ků na zmíněném kurzu mě ve­de k tomu, abych to ještě jednou shr­nul. Pá­no­vé totiž již s in­ter­ne­to­vý­mi články měli zkušenost, a přesto na školení přišli.Většina vylepšení této nové verze pro­hlí­že­če CAD souborů s možností ana­lýz týká fun­k­ce Client Viewer, kdy lze pra­co­vat s ho­d­no­ta­mi pa­ra­me­t­rů jak ma­nu­ál­ně, tak automaticky, v menu Options (volby) pak při­by­ly nové pa­ra­me­t­ry u rozhraní. Díky nové verzi a na­sta­ve­ním lze ex­por­to­vat ce­lé scény vy­tvo­ře­né ve WorkXplore do pro­hlí­že­če Client Viewer. Pokud je v na­sta­ve­ní nějaká vol­ba pro export za­škrt­nu­ta, au­to­ma­ti­cky proběhne export i pří­š­tě. V prohlížeči Client Viewer ...


Amper 2019


Nejnovější aktualizace AVR Platform od EON Reality nabízí funkce pro více uži­va­telů, nahrávání interakcí a spoustu dal­ších funkcí pro lepší správu a výkon. V na­bí­d­ce novinek najdeme i internetový portál AVR Web Portal. Ale popořadě. Fun­k­ce Interaction Recording obsažená v Creator AVR umožňuje uživatelům na­hrá­vat své pohyby a interakce s objekty v ap­li­ka­ci a využít již existující hlasové na­hrá­vá­ní. Další nová funkce v Creator AVR je určena pro spolupráci a dovoluje jak uči­te­lům tak studentům ...Společnost TopGis se dohodla se spo­le­č­no­stí Bio-Nexus na převodu zákaznického kme­ne aplikace Cleerio, jejímž vývojářem je právě Bio-Nexus. Ak­vi­zi­cí TopGis zí­ská­vá rozsáhlé portfolio klien­tů z řad ob­cí a měst a zároveň se fir­mě díky této do­ho­dě otvírá cesta k ví­ce než šesti ti­sí­cům potenciálních zá­ka­z­ní­ků a ob­ra­tům v řádu stovek milionů korun. Cenu i detaily ak­vi­zi­ce se spo­le­č­no­sti dohodly ne­zve­řej­ňo­vat. TopGis po­sky­tu­je různé plošné služby kra­jům a mě­stům. Obcím do­dá­vá pro­stře­d­ni­c­tvím ...Renishaw zahájil spolupráci s firmou Sand­vik Additive Ma­nu­fa­ctu­ring, aby dále po­sí­lil průmyslové odvětví aditivní výroby (AM) z kovových prášků. Firmě Sandvik bu­de dodávat vysoce výkonné mul­ti­la­se­ro­vé systémy RenAM 500Q, které pod­sta­t­ně navýší její tiskovou kapacitu. Je­d­ná se o jed­nu z největších instalací nej­vy­spě­lej­ší­ho AM systému Renishaw, RenAM 500Q. Systém je vybaven čtyřmi 500W lasery v nej­bě­ž­ně­ji používaných ve­li­ko­s­tech plat­for­my, což při zachování ...Karat
Jobs.cz - Práce v CAD/CAM Správce GIS Custom Designer KONSTRUKTÉR strojů Programátor strojů (PLC) CAD Designer Servisní technik - tvářecí a obráběcí stroje více nabídek práce » více nabídek práce »
Alza Media (Publero) - CAD (300)

Tématické sekce CAD.cz

Kalendář akcí

Nejbližší akce
03.12. Školení AutoCAD základní
03.12. Školení AutoCAD LT základní
03.12. Inventor základní
03.12. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ
03.12. AUTOCAD – KURZ PRO POKROČILÉ
03.12. AUTODESK INVENTOR – KURZ PRO POKROČILÉ (SESTAVY A STROJNÍ NÁVRHY)
04.12. Webinář: Teamcenter RapidStart - Správa dokumentů
05.12. Revit základní
05.12. AUTOCAD A AUTOCAD LT – ZÁKLADNÍ KURZ
05.12. AutoCAD 2013 - základní kurz

Časopis CAD

Aktuální číslo CAD Aktuální číslo časopisu CAD
Aktuální číslo Předchozí číslo

Témata příštích čísel
Obsahy starších čísel

Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit {unsubscribe}zde{/unsubscribe}. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora ,