Google překladač: English Deutsch

HTC nabízí během Black Friday VR headsety výrazně levněji

Autor článku: HTC   

Tags: Alza | Black Friday | Hardware | HTC | Nay | Virtuální realita | Vive | VR head set

Cyber-Weekend-2019-1948Spo­leč­nost HTC zve­řej­ni­la své Black Fri­day sle­vy na VR he­ad­se­ty a pří­slu­šen­ství. Vý­rob­ce se ten­to­krát ne­spo­ko­jil s pou­hý­mi sle­va­mi na jed­not­li­vé se­ty vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, ale na­bí­zí i vý­hod­né ba­líč­ky s bez­drá­to­vým adap­té­rem a sle­vy na sa­mot­ný bez­drá­to­vý adap­tér. Akce pla­tí od 29. lis­to­pa­du až do 2. pro­sin­ce 2019. Fa­nouš­ci sle­vy na­lez­nou na strán­kách www.​vive.​com a u vy­bra­ných part­ne­rů jako alza.​cz nebo nay.​sk. Nej­vyš­ší úspo­ry do­sáh­nou ti nej­ná­roč­něj­ší, kte­ří se roz­hod­nou pro ne­kom­pro­mis­ní kom­bi­na­ci he­ad­se­tu s tech­no­lo­gií sle­do­vá­ní po­hy­bu očí HTC Vive Pro Eye s bez­drá­to­vým adap­té­rem.

Jeho ce­na je v rám­ci akce niž­ší o ce­lých 350 €. Místo 2069 € jej lze te­dy za­kou­pit za 1719 €. Ce­lých 300 € lze uspo­řit při ná­ku­pu HTC Vive Pro Star­ter ki­tu a 200 € ušet­ří ti, kteří zvo­lí Vive Pro Full Kit. Na nej­no­věj­ší he­ad­set HTC Vive Cos­mos pak spo­leč­nost při­pra­vi­la sle­vu v hod­no­tě 100 €. Ke všem sa­dám je na­víc v rám­ci akce zdar­ma i roč­ní před­plat­né ve služ­bě Vi­veport In­fi­ni­ty v hod­no­tě 114 €, kte­rá ak­tu­ál­ně na­bí­zí přes 850 apli­ka­cí a her.
Kdo už vir­tu­ál­ní re­a­li­tu od HTC vlast­ní, může si udě­lat ra­dost bez­drá­to­vým adap­té­rem, který i s pro­po­jo­va­cí sadou za­kou­pí o 50 € lev­ně­ji. I tyto fa­nouš­ky vý­rob­ce po­tě­ší kódem na 2 mě­sí­ce před­plat­né­ho do Vi­veport In­fi­ni­ty zdar­ma.

Detail nabidky-HTC Vive-1948


Mohlo by vás zajímat: