Google překladač: English Deutsch

3D tiskárna J850 a nové materiály v nabídce MCAE Systems

Autor článku: MCAE Systems   

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | J850 | MCAE Systems | Stratasys

3D tiskarna J850-1948Novou 3D tis­kár­nu J850 Spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys. o kte­ré jsme in­for­mo­va­li kon­cem října, do­dá­vá pro český i slo­ven­ský trh spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Nová ge­ne­ra­ce vý­kon­ných, ​​ba­rev­ných a mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vých 3D tis­ká­ren J850 s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet na­bí­zí kon­struk­té­rům a in­že­ný­rům vyšší rych­lost i pro­duk­ti­vi­tu díky větší ka­pa­ci­tě ma­te­ri­á­lu a rych­lej­ší­mu tisku a sou­čas­ně si udr­žu­je re­pu­ta­ci tis­ká­ren řa­dy „J“, které do­sa­hu­jí ex­trém­ně vy­so­ké kva­li­ty tisku a zkra­cu­jí do­bu uve­de­ní no­vých pro­duk­tů na trh. Ve srov­ná­ní s tra­dič­ním mo­de­lo­vá­ním, do­ká­žou 3D tis­kár­ny J850 zkrá­tit cel­ko­vou dobu mo­de­lo­vá­ní až o 50 pro­cent při vý­raz­ně niž­ších ná­kla­dech.

3D tis­kár­na J850 byla na­vr­že­na pri­már­ně pro kon­struk­té­ry, na­bí­zí proto po­kro­či­lá na­sta­ve­ní, která do­ká­žou vy­ro­bit kon­cepč­ní mo­de­ly dva­krát rych­le­ji než před­cho­zí sys­témy řady J. Ten­to nový Super High Speed re­žim tisku ​​po­sky­tu­je de­sig­né­rům a in­že­ný­rům více času na zdo­ko­na­le­ní dílů po­mo­cí kon­cepč­ních tisků při dvoj­ná­sob­né rych­los­ti. J850 na­bí­zí také větší ka­pa­ci­tu sedmi ma­te­ri­á­lů a umožňuje kon­struk­té­rům tisk­nout celou škálu kom­bi­na­cí barev, prů­hled­nos­ti a fle­xi­bi­li­ty v rámci jed­no­ho dílu.
J850 byla na­vr­že­na tak, aby splňovala po­tře­by ce­lé­ho pro­ce­su ná­vr­hu v prů­mys­lo­vých od­vět­vích, jako je spo­třeb­ní zboží, spo­třeb­ní elek­tro­ni­ka, au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl a vzdě­lá­va­cí za­ří­ze­ní. Tento pro­ces ob­vykle za­hr­nu­je dva sa­mo­stat­né prou­dy: po­rov­ná­ní ge­o­me­t­ric­ké­ho tvaru s fy­zic­kým, jed­no­ba­rev­ným mo­de­lem a zo­hled­ně­ní barvy a tex­tu­ry na ob­ra­zov­ce. J850 slou­či­la tato dvě média do jed­no­ho pl­no­ba­rev­né­ho, ví­ce­ma­te­ri­á­lo­vé­ho mo­de­lu a umožňuje tak činit lepší kon­strukč­ní roz­hod­nu­tí v rych­lej­ším čase.
Tis­kár­na J850 po­sky­tu­je, mimo jiné, barvy cer­ti­fi­ko­va­né­ho vzor­ní­ku Pantone, který za­jiš­ťu­je spo­leh­li­vé a re­a­lis­tic­ké roz­ho­do­vá­ní ve všech fá­zích pro­ce­su ná­vr­hu. J850 je plně pod­po­ro­vá­na soft­warem Grab­CAD Print a umožňuje tak uži­va­te­lům 3D tisk přímo z ob­lí­be­né­ho, pro­fe­si­o­nál­ní­ho CAD for­má­tu, čímž lze pře­de­jít ča­so­vým ztrátám a kom­pli­ka­cím spo­je­ných s pře­vo­dem STL sou­bo­rů.
Stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům na­bí­zí Stra­ta­sys J750 přímý up­gra­de soft­wa­ru na model J850.
Pro více in­for­ma­cí o Stra­ta­sys J850 na­vštiv­te webo­vou strán­ku J850.


Mohlo by vás zajímat: