Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys představuje 3D tiskárnu J850

Čtvrtek, 24 Říjen 2019 13:15

Tags: 3D tiskárny | GrabCAD | Hardware | J850 | Materiály | Představení | Print | Stratasys | VeroUltraClear

j850-1943Nová ge­ne­ra­ce plně ba­rev­né­ho ře­še­ní Po­ly­Jet s vy­u­ži­tím více ma­te­ri­á­lů má ná­zev J850. Ta­to 3D tis­kár­na umo­ž­ňu­je vy­tvá­řet po­mo­cí no­vé­ho mó­du Su­per High Speed kon­cepč­ní mo­de­ly dva­krát rych­le­ji než před­cho­zí sys­té­my řa­dy J. Do­ká­že pra­co­vat s ví­ce než půl mi­li­o­nem ba­rev, ne­o­me­ze­ným po­č­tem kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů a pro je­den tisk do­ve­de vy­u­žít až sedm ma­te­ri­á­lů. Pod­po­ru­je i roz­pust­né ma­te­ri­á­ly. Vrst­va má ve­li­kost 14 mi­k­ro­nů, přes­nost je ±100 μ. Stra­ta­sys rov­něž před­sta­vu­je dva no­vé ma­te­ri­á­ly Po­ly­Jet. Prv­ním je Ve­ro­Ul­tra­Clear, je­hož či­ré vlast­nos­ti jsou po­dob­né sklu, tak­že se ho­dí pro prů­hled­né dily.

Dru­hý se jme­nu­je Draft­Grey a jde o lev­ný ma­te­ri­ál vhod­ný pro rych­lá a ce­no­vě do­stup­ná opa­ko­vá­ní v po­čát­cích pro­ce­su na­vr­ho­vá­ní. Tis­kár­nu J850 plně pod­po­ru­je soft­wa­re Grab­CAD Print.
Pro více informací o tiskárně Stratasys J850 nebo zhlédnutí produktu v akci navštivte webovou stránku J850.


Mohlo by vás zajímat: