Google překladač: English Deutsch

Hexagon Geospatial představuje M.App X 2020

Autor článku: Hexagon Geospatial   

Tags: Analýzy | Cloud | Geospatial | Hexagon | LuciadRIA | M.App X 2020 | Mapy

Hexagon GSP M-2005Di­vi­ze He­xa­go­nu Ge­o­spa­tial, svě­to­vý poskytovatel ře­še­ní pro lo­ka­li­zač­ní in­te­li­gen­ci, uved­la na trh M.​App X 2020, nej­no­věj­ší verzi svého clou­do­vé­ho im­ple­men­to­va­tel­né­ho pod­ni­ko­vé­ho ře­še­ní pro zob­ra­zo­va­cí in­te­li­gen­ci. Je vy­ba­ve­na no­vý­mi funk­ce­mi, které uži­va­te­lům umožňují rych­lej­ší zob­ra­ze­ní kri­tic­kých in­for­ma­cí a pro­hlí­že­ní stej­né mapy ve 2D nebo 3D pro lepší ana­lý­zu. M.​App X vy­ba­vu­je obran­né a zpra­vo­daj­ské or­ga­ni­za­ce ná­stro­ji, které usnadňují in­ter­pre­ta­ci sním­ků, vy­tvá­ře­jí in­tu­i­tiv­ní mapy pro in­for­ma­ce o ak­cích a cen­t­ra­li­zu­jí ge­o­prosto­ro­vá data pro oka­mži­tý pří­stup v celé or­ga­ni­za­ci.

Nej­no­věj­ší verze při­dá­vá vy­so­ce vý­kon­né ře­še­ní pro­hlí­že­če He­xa­go­nu Lu­ci­a­d­RIA jako svůj ma­po­va­cí modul pro zlep­še­ní vý­ko­nu hard­wa­ru a pod­po­ru 2D a 3D zob­ra­ze­ní stej­né mapy.
Lu­ci­a­d­RIA je ma­po­va­cí en­gi­ne, který pod­po­ru­je 2D a 3D zob­ra­zo­va­cí re­ži­my a vy­u­ží­vá gra­fic­ký pro­ce­sor sys­té­mu (GPU) pro rych­lej­ší a vý­kon­něj­ší vi­zu­a­li­zač­ní funk­ce. S M.​App X 2020 mohou uži­va­te­lé nyní rych­le a snad­no pře­pí­nat mezi ma­po­vým pro­sto­rem, ob­ra­zo­vým pro­sto­rem a 3D, což zvy­šu­je účin­nost a zkra­cu­je dobu ana­lý­zy. V ob­ra­zo­vém pro­sto­ru mohou uži­va­te­lé pre­zen­to­vat ob­ráz­ky s nej­vyš­ší věr­nos­tí, za­tím­co ma­po­vý pro­stor umožňuje apli­ka­ci or­to­ko­rek­ce v re­ál­ném čase (v pří­pa­dě po­tře­by) pro zob­ra­ze­ní pi­xe­lů za­rov­na­ných k sou­řad­ni­co­vé­mu sys­té­mu Země. Díky 3D mohou uži­va­te­lé pře­krý­vat sním­ky z ce­lé­ho světa mo­de­lem te­ré­nu, pokud je k dis­po­zi­ci.
Další in­for­ma­ce o M.​App X 2020 na­lez­ne­te na www.hexagongeospatial.com.


Mohlo by vás zajímat: