Google překladač: English Deutsch

Hexagon posiluje HxGN akvizicí mapového podnikání COWI

Autor článku: Hexagon AB   

Tags: Akvizice | CaaS | COWI | Geoprostorová řešení | Geosystems | Hexagon | HxGN | Mapování

Hexagon COWI-2006Spo­leč­nost He­xa­gon AB ozná­mi­la 29. ledna 2020 po­de­psá­ní do­ho­dy o akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti COWI z ob­las­ti le­tec­ké­ho ma­po­vá­ní. COWI je před­ní me­zi­ná­rod­ní po­ra­den­ská sku­pi­na v ob­las­ti in­že­nýr­ských, eko­no­mic­kých a en­vi­ron­men­tál­ních věd s ma­po­va­cí fir­mou, která slou­ží jako nej­vět­ší ev­rop­ský po­sky­to­va­tel le­tec­ké­ho prů­zku­mu a zpra­co­vá­ní pro­sto­ro­vých dat a klí­čo­vý part­ner HxGN Con­tent Pro­gra­mu. Ma­po­va­cí jed­not­ka COWI, která při­ná­ší cenné od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti sběru a pro­de­je ob­sa­hu jako služ­by (CaaS), po­sky­tu­je služ­by HxGN Con­tent Pro­gra­mu v Ev­ro­pě od roku 2015.

S při­bliž­ně 400 od­bor­ní­ky na celém světě firma po­sky­tu­je ve­řej­né sprá­vě, vlád­ním or­ga­ni­za­cím, zú­čast­ně­ným stra­nám v ob­las­ti in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů, spo­leč­nos­tem sta­ra­jí­cím se o in­že­nýr­ské sítě a glo­bál­ním in­ter­ne­to­vým spo­leč­nos­tem pří­stup k nej­dů­le­ži­těj­ším ge­o­prosto­ro­vým datům během je­jich plá­no­va­cích pro­ce­sů.
Ma­po­va­cí práce firmy COWI budou po­kra­čo­vat v rámci od­dě­le­ní ge­o­prosto­ro­vých ře­še­ní di­vi­ze He­xa­gon Ge­o­sys­tems. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude do­kon­če­na během dru­hé­ho čtvrt­le­tí 2020, po schvá­le­ní re­gu­lač­ním úřa­dem. Tržby za rok 2019, sní­že­né o tržby v rámci sku­pi­ny, či­ni­ly 14 mil. EUR.


Mohlo by vás zajímat: