Google překladač: English Deutsch

Rozšířená řada nových VR headsetů VIVE Cosmos od HTC

Autor článku: HTV   

Tags: Cosmos | Hardware | Headsety | HTC | Náhlavní soupravy | Virtuální realita | Vive

VIVE-Cosmos-Series-2008Spo­leč­nost HTC před­sta­vi­la 20. února nové va­ri­an­ty ná­h­lav­ní soupra­vy HTC VIVE Cos­mos vy­u­ží­va­jí­cí její uni­kát­ní mo­du­la­ri­ty. Kromě no­vých souprav VIVE Cos­mos Elite, Cos­mos XR a Cos­mos Play se tak mo­hou i ma­ji­te­lé pů­vod­ní HTC Vive Cos­mos těšit na nová roz­ší­ře­ní. U žád­né z va­ri­ant ne­chy­bí špič­ko­vý obraz s roz­li­še­ním 2880 × 1700 px a ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 90 Hz, kva­lit­ní ste­reo slu­chát­ka ani prak­tic­ký od­klop­ný de­sign. Sa­mo­zřej­mos­tí je pl­no­hod­not­né na­sta­ve­ní IPD (in­ter­pu­pilla­ry distan­ce), které umožňuje vy­la­dit vzdá­le­nost čoček tak, aby od­po­ví­da­la vzdá­le­nos­ti očí. Díky tomu uži­va­te­lé mohou oče­ká­vat per­fekt­ní obraz a ohro­mu­jí­cí po­hod­lí pro oči i při ho­di­nách po­by­tu ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě.

Po­tě­ší i pod­po­ra bez­drá­to­vé­ho adap­té­ru HTC VIVE Wi­re­less, která je vlast­ní všem he­ad­se­tům tcha­jwan­ské­ho vý­rob­ce.

HTC VIVE Cos­mos jako plat­for­ma bez hra­nic

Sys­tém vý­měn­ných čel­ních pa­ne­lů pro­půj­ču­je he­ad­se­tu HTC VIVE Cos­mos ne­bý­va­lou vše­stran­nost a mož­nost kdy­ko­liv jej při­způ­so­bit ak­tu­ál­ním po­ža­dav­kům. Každý si tak může vy­brat od­po­ví­da­jí­cí va­ri­an­tu. Ať dává před­nost prak­tic­ké­mu in­si­de-out trac­kin­gu, so­fis­ti­ko­va­né­mu sys­té­mu sle­do­vá­ní po­hy­bu Steam VR, nebo se roz­hod­ne pro­zkou­mat mož­nos­ti roz­ší­ře­né re­a­li­ty, VIVE Cos­mos bude správ­nou vol­bou. Své roz­hod­nu­tí může navíc kdy­ko­li pře­hod­no­tit.

HTC VIVE Cos­mos Elite pro nej­ná­roč­něj­ší

Ak­tu­ál­ně nej­vyš­ší model z ro­di­ny ná­h­lav­ních souprav VIVE Cos­mos má čelní panel HTC VIVE Ex­ter­nal Trac­king Fa­cepla­te. Kom­bi­nu­je tak in­si­de-out trac­king s nej­do­ko­na­lej­ším sle­do­vá­ním po­hy­bu po­mo­cí zá­klad­no­vých sta­nic. Nad­šen­ci pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu tak od něj mohou čekat ne­kom­pro­mis­ní zá­žit­ky za ja­kých­ko­liv okol­nos­tí a také kom­pa­ti­bi­li­tu s veš­ke­rým pří­slu­šen­stvím sys­té­mu Steam VR. Svůj VR sys­tém tak mohou vy­u­žít nejen s kla­sic­ký­mi ovla­da­či, ale také s HTC Vive Trac­ke­ry. Ty mohou slou­žit jako znač­ko­va­če pro sle­do­vá­ní po­hy­bu ce­lé­ho těla, nebo na­pří­klad po­hy­bu ho­kej­ky či ji­né­ho před­mě­tu. Jeho před­nos­ti ocení i nej­zku­še­něj­ší hráči ti­tu­lů Pis­tol Whip, Su­per­hot a Au­di­ca.
Pro­dej HTC VIVE Cos­mos Elite se zá­klad­no­vý­mi sta­ni­ce­mi a ovla­da­či bude za­há­jen v prů­bě­hu prv­ní­ho čtvrt­le­tí roku 2020 za cenu 25 599 Kč. Ve dru­hém čtvrt­le­tí pak bude do­stup­ný i sa­mo­stat­ný čelní modul Ex­ter­nal Trac­king Fa­cepla­te, jako pří­slu­šen­ství pro pů­vod­ní HTC Vive Cos­mos, s cenou 5559 Kč.
Předob­jed­náv­ky HTC VIVE Elite budou u vy­bra­ných part­ne­rů do­stup­né od 4. břez­na 2020.

HTC VIVE Cos­mos XR pro­po­jí sku­teč­né s vir­tu­ál­ním

Tech­no­lo­gic­kou la­hůd­ku před­sta­vu­je model HTC VIVE Cos­mos XR, který díky prů­hle­do­vým ka­me­rám s vy­so­kým roz­li­še­ním a zor­ným polem ši­ro­kým až 100 stupňů umož­ní umís­tit vir­tu­ál­ní ob­jek­ty do re­ál­né­ho světa. Ve spo­je­ní s apli­ka­cí Vive Sync tak roz­ší­ří mož­nos­ti spo­lu­prá­ce na vel­kou vzdá­le­nost.
Per­fekt­ně ostrý obraz prů­hle­do­vých kamer po­sou­vá i mož­nos­ti in­te­gra­ce re­ál­né­ho okolí do vir­tu­ál­ních světů.
HTC VIVE Cos­mos XR bude blíže před­sta­ven v rámci břez­no­vé kon­fe­ren­ce GDC a v prů­bě­hu dru­hé­ho čtvrt­le­tí roku 2020 bude zpří­stup­něn vý­vo­já­řům.

HTC VIVE Cos­mos Play

Nej­do­stup­něj­ší model HTC Vive Cos­mos Play ote­vře dveře do vir­tu­ál­ních světů novým uži­va­te­lům. Pro sle­do­vá­ní po­hy­bu vy­u­ží­vá in­si­de-out tech­no­lo­gie za­lo­že­né na čtve­ři­ci rych­lých kamer. Zá­ro­veň za­cho­vá­vá veš­ke­ré atri­bu­ty pré­mi­o­vé­ho VR, které jsou spo­leč­né pro všech­ny ná­h­lav­ní soupra­vy VIVE Cos­mos. Ne­chy­bí tedy špič­ko­vé zob­ra­zo­va­če, op­ti­ka, slu­chát­ka i od­klop­ná kon­struk­ce a mo­du­la­ri­ta, která umožňuje jeho vy­lep­še­ní v bu­douc­nos­ti.
O ceně a do­stup­nos­ti HTC VIVE Cos­mos Play při­jdou in­for­ma­ce v ná­sle­du­jí­cích mě­sí­cích.

HTC VIVE Cos­mos

Pů­vod­ní soupra­va HTC Vive Cos­mos vy­u­ží­vá pro sle­do­vá­ní po­hy­bu 6 kamer a díky pří­tom­nos­ti horní a dolní na­bí­zí širší úhel sle­do­vá­ní po­hy­bu nad hla­vou a v ob­las­ti pasu. Díky ka­me­rám s ex­trém­ně ši­ro­kým zá­bě­rem snímá ovla­da­če i ve chví­li, kdy je uži­va­tel umís­tí mimo své zorné pole. Stej­ně jako v pří­pa­dě ostat­ních mo­de­lů od něj uži­va­te­lé mohou oče­ká­vat špič­ko­vý obraz, vý­klop­nou kon­struk­ci usnadňující pře­chod mezi sku­teč­nou a vir­tu­ál­ní re­a­li­tou i je­di­neč­nou roz­ši­ři­tel­nost po­mo­cí vý­měn­ných čel­ních mo­du­lů.
HTC Vive Cos­mos je v pro­de­ji za cenu 21 590 Kč na strán­kách www.vive.com, v e-sho­pu Alza.cz a u vy­bra­ných part­ne­rů.


Mohlo by vás zajímat: