Google překladač: English Deutsch

Advanced Engineering zve na nové webináře

Autor článku: Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | HyperMesh | SimLab

AE BMW webinar-2010První s té­ma­tem „Od CAD ke kom­plex­ní ana­lý­ze se­sta­vy v mi­nu­tách“ se koná už 3. břez­na 2020 od 15:00. Po­dí­vej­te se, jak BMW Mo­torrad zkrá­til čas po­třeb­ný na vy­tvo­ře­ní FE mo­de­lu ze 2 týdnů na ½ dne. Re­gis­tro­vat se mů­že­te ZDE. Druhý s ná­zvem „Ply­nu­lé pra­cov­ní po­stu­py od Hy­per­Me­sh ke kom­plex­ní ne­li­ne­ár­ní ana­lý­ze“ a podti­tu­lem „Vy­tvá­ře­ní po­kro­či­lých ne­li­ne­ár­ních ana­lýz“ ná­sle­du­je 11. břez­na 2020 a za­čí­ná také v 15:00. Re­gis­tro­vat se mů­že­te na tomto odkazu. Tře­tím v po­řa­dí je se­mi­nář „Do­sa­že­ní ne­li­ne­ár­ní­ho a mul­ti­fy­zi­kál­ní­ho mi­s­trov­ství pro malé a střed­ní pod­ni­ky“.

Za­bý­vat se bude Al­tair SimLa­bem jako brá­nou k mul­ti­fy­zi­kál­ním si­mu­la­cím ve stře­du 25. břez­na 2020, opět od 15:00. Re­gis­tro­vat se je možné ZDE.

Upoutavky na webinare Advanced Engineering-2010

A ko­neč­ně čtvr­tý webi­nář má téma „Zkrá­ce­ní do­da­cí lhůty au­to­ma­ti­za­cí opa­ku­jí­cích se úloh“, za­čí­ná v 15:00 hodin 25. dubna 2020 a re­gis­tor­vat se mů­že­te na web.altair.com/altair-simlab-the-gateway-to-multiphysics.
Všich­ni re­gis­tro­va­ní zís­ka­jí pří­stup k bez­plat­né zku­šeb­ní verzi s tech­nic­kou pod­po­rou.


Mohlo by vás zajímat: