Google překladač: English Deutsch

Speciální nabídka od 3Dconnexion prodloužena do 31. 5.

Autor článku: 3Dconnexion   

Tags: 3D myši | 3Dconnexion | CAD | CadMouse | Hardware | Pad Compact | SpaceMouse | Speciální nabídka

3Dconnexion-SMPW2020-2015S cílem nám všem za­jis­tit bez­peč­nost, se všich­ni sna­ží­me do­dr­žo­vat pra­vi­dla plat­né během epi­de­mie a ome­zit od­chod z domu na ab­so­lut­ní mi­ni­mum. Pro vět­ši­nu z nás to zna­me­ná pra­co­vat vzdá­le­ně.  Je­li­kož zdra­ví o po­hod­lí na­šich zá­kaz­ní­ků je pro 3Dconnexion pri­o­ri­tou, pre­zen­tuje na­bíd­ku, která po­mů­že uspo­řá­dat er­go­no­mic­ké a pro­duk­tiv­ní CAD pra­co­viš­tě – do­ma a na cestách. Nyní ke každé kou­pe­né Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less při­dá­vá­ 3Dconnexion zdar­ma myš Cad­Mou­se Pro Wi­re­less včet­ně pod­lož­ky Cad­Mou­se Pad Com­pact.

Spa­ce­Mou­se Pro Wi­re­less je pro­fe­si­o­nál­ní, bez­drá­to­vá 3D myš, která je­di­ným ply­nu­lým po­hy­bem po­lo­hu­je 3D mo­de­ly. Je vy­ba­ve­ná sní­ma­čem s tech­no­lo­gií 6 stupňů vol­nos­ti po­hy­bu, 15 pro­gra­mo­va­tel­ný­mi klá­ve­sa­mi (mj. klá­ve­sy rych­lých po­hle­dů QuickView a spe­ci­ál­ní klá­ve­sy), měk­kou opěr­kou pro zá­pěs­tí a ve­sta­vě­nou vnitř­ní do­bí­je­cí ba­te­rií s 2měsič­ní vý­dr­ží.

Cad­Mou­se Pro Wi­re­less je pro­fe­si­o­nál­ní er­go­no­mic­ká po­čí­ta­čo­vá myš plné ve­li­kos­ti s vy­hra­ze­ným pro­střed­ním tla­čít­kem, funk­cí Quic­kZo­om, ve­sta­vě­nou vnitř­ní do­bí­je­cí ba­te­rii s 3mě­síč­ní vý­dr­ží a mnoha vlast­nost­mi, které zlep­ší práci kaž­dé­ho pro­jek­tan­ta, in­že­ný­ra a ar­chi­tek­ta. V kom­bi­na­ci s troj­vrst­vou pod­lož­kou Cad­Mou­se Pad Com­pact, zajistí myš Cad­Mou­se Pro Wi­re­less ti­chou, rych­lou a po­ho­dl­nou práci. Po­mo­cí 3D myši v levé ruce lze po­lo­ho­vat 3D mo­de­ly je­di­ným ply­nu­lým po­hy­bem, za­tím­co díky myši Cad­Mou­se Pro Wi­re­less v pravé ruce se vy­tvá­ří a vy­bí­rá. To­ho­to spo­leč­nos­tí 3D­con­nexi­on pro­pa­go­va­né­ho po­ho­dl­né­ho a při­ro­ze­né­ho pra­cov­ní­ho stylu oběma ruka­ma není možné do­sáh­nout po­mo­cí ob­vyk­lé myši a klá­ves­ni­ce.

Oba pro­duk­ty byly vy­ro­be­ny s ob­zvlášť odol­ných ma­te­ri­á­lů a jsou v 3leté zá­ru­ce na hard­ware.

Tato na­bíd­ka v ceně 8880 Kč bez DPH je do­stup­ná pouze v in­ter­ne­to­vém ob­cho­dě 3D­con­nexi­on a platí do 31. května 2020.

Jako al­ter­na­ti­vu mů­že­te zvo­lit jinou bez­drá­to­vou sadu – Spa­ce­Mou­se Wi­re­less Kit – kom­pakt­něj­ší a při­způ­so­be­nou spe­ci­ál­ně mo­bil­ním nebo men­ším pra­cov­ním sta­ni­cím pro CAD – za cenu 5370 Kč bez DPH.


Mohlo by vás zajímat: