Google překladač: English Deutsch

Hexagon uvádí 3D Form Inspect v2.8 SR2

Autor článku: Hexagon MI   

Tags: 3D Form Inspect | CMM | Hexagon MI | ISO2768 | Kvalita | Měření | Q-DAS | Tolerance

3D-Form-Inspect-28-SR2-2016Nový 3D Form In­spect verze 2.8 SR2 pro ob­rá­bě­cí stro­je umožňuje uži­va­te­lům za­vá­dět na­mě­ře­ná data pro sta­tis­tic­ká vy­hod­no­co­vá­ní v Q-DAS, za­hr­nu­je nové roz­ší­ře­né funk­ce re­por­tů a zvy­šu­je na­sta­ve­ní stan­dard­ních a in­di­vi­du­ál­ních to­le­ran­cí. Je­di­neč­ně fle­xi­bil­ní, funkč­ní a snad­no po­u­ži­tel­ný 3D Form In­spect z di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon je špič­ko­vý soft­ware pro mě­ře­ní na ob­rá­bě­cích stro­jích. Umožňuje vý­rob­cům rych­le měřit a za­zna­me­ná­vat ří­ze­né ge­o­me­t­rie a tvary na všech stra­nách sou­čás­ti se všemi osami ob­rá­bě­cí­ho stro­je.

Mezi ob­lí­be­né funk­ce patří Best-Fit pro au­to­ma­tic­ké za­rov­ná­ní dílů na stro­jích, stej­ně jako pa­ten­to­va­né ka­lib­rač­ní stra­te­gie. In­ves­ti­ce He­xa­go­nu do vý­vo­je no­vých funk­cí za­jiš­ťu­je, že se vý­rob­ci mohou spo­leh­nout na 3D Form In­spect, který jim po­má­há při­způ­so­bit se mě­ní­cím se po­ža­dav­kům trhu.

Vy­lep­še­né to­le­ranč­ní funk­ce

Nej­no­věj­ší vy­lep­še­ní 3D Form In­spec­tu po­má­ha­jí vý­rob­cům uspo­ko­jit ros­tou­cí po­ptáv­ku po ob­rá­bě­ných sou­část­kách splňují­cích normu ISO2768 pro vý­rob­ní to­le­ran­ce. Po­mo­cí ná­stro­je 3D Form In­spect mohou uži­va­te­lé zkon­t­ro­lo­vat to­le­ran­ce dle ISO2768 je­di­ným klik­nu­tím, včet­ně in­di­vi­du­ál­ních to­le­ran­cí pro jed­not­li­vé body mě­ře­ní, a pu­b­li­ko­vat vý­sled­ky ve zprá­vě o mě­ře­ní.

Nové re­por­to­va­cí funk­ce

Uži­va­te­lé 3D Form In­spec­tu si cení jed­no­znač­ných zpráv o mě­ře­ní a schop­nos­ti při­způ­so­bit návrh a for­má­ty dat. V nej­no­věj­ší verzi mohou být pro kaž­dou hod­no­tu za­hr­nu­ty sloup­ce od­chy­lek, což jasně uka­zu­je, zda je mě­ře­ný bod v rámci to­le­ran­ce.
Ně­kte­rá vý­rob­ní pro­stře­dí vy­ža­du­jí, aby se sou­čás­ti mě­ři­ly jak na ob­rá­bě­cím stro­ji, tak na sou­řad­ni­co­vém mě­ři­cím stro­ji (CMM). 3D Form In­spect nyní usnadňuje po­rov­ná­ní zpráv o mě­ře­ní z ob­rá­bě­cích stro­jů a z CMM, které po­u­ží­va­jí soft­ware PC-DMIS, zob­ra­ze­ním vý­sled­ků z obou soft­wa­ro­vých sys­té­mů v po­dob­ném for­má­tu.

Návrh prvků mimo mě­ři­cí ob­jek­ty

Mnoho uži­va­te­lů musí určit prvky, roz­mě­ry nebo vzdá­le­nos­ti, které nelze přímo měřit.
3D Form In­spect jim to umožňuje ge­ne­ro­vá­ním čar nebo os mezi dvěma mě­ří­cí­mi ob­jek­ty, jako je vývrt nebo válec, a ur­če­ním vzdá­le­nos­tí nebo úhlů. To je zvláš­tě dů­le­ži­té při vý­ro­bě ozu­be­ných kol a hna­cích ústro­jí, kde jsou vzdá­le­nos­ti mezi osami ne­smír­ně dů­le­ži­tým uka­za­te­lem kva­li­ty.

Q-DAS ex­port pro sta­tis­tic­ké vy­hod­no­ce­ní vý­sled­ků mě­ře­ní

Vý­sled­ky mě­ře­ní jsou dů­le­ži­tým zdro­jem in­for­ma­cí o tom, jak zlep­šit střed­ně­do­bou a dlou­ho­do­bou kva­li­tu vý­ro­by. 3D Form In­spect nyní umožňuje vý­rob­cům pro­vá­dět hloub­ko­vou ana­lý­zu ex­por­tem na­mě­ře­ných dat ob­rá­bě­cích stro­jů pro další zpra­co­vá­ní sta­tis­tic­kým soft­warem Q-DAS.

Do­stup­nost na OPS ero­do­va­cích stro­jích

V sou­la­du s ros­tou­cí po­ptáv­kou lze nyní 3D Form In­spect in­sta­lo­vat na ero­do­va­cí stro­je od vý­rob­ce OPS. Tento soft­ware je kom­pa­ti­bil­ní s ří­dí­cí­mi jed­not­ka­mi An­dro­nik 360 a Sys­tem 1.
Nová verze 3D Form In­spect 2.8 SR2 je oka­mži­tě k dis­po­zi­ci. Stá­va­jí­cí dr­ži­te­lé smlou­vy o údrž­bě soft­wa­ru 3D Form In­spect ob­dr­ží ak­tu­a­li­za­ci a ško­le­ní bez dal­ších po­plat­ků.


Mohlo by vás zajímat: