Google překladač: English Deutsch

3D tisk v rychlém světě formulí

Autor článku: 3Dwiser   

Tags: 3D tisk | Automotosport | Formule | Ultimaker | Ultrimaker | Van Amersfoort Racing

Ultrimaker-Van-Amersfoort-Racing-garage01-2016Au­to­mo­to­sport byl od­jak­ži­va do­mo­vem nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií. In­že­ný­ři se díky nim snaží stvo­řit vozy rych­lej­ší, sil­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší než dravá kon­ku­ren­ce. Ni­zo­zem­ský tým Van Amer­s­fo­ort Ra­cing, sou­tě­ží­cí v pres­tiž­ních se­ri­á­lech For­mu­la 3 a For­mu­la 4, není vý­jim­kou. Vy­rost­la zde řada bu­dou­cích šam­pi­o­nů, včet­ně sou­čas­ných hvězd For­mu­le 1 Char­le­se Lecler­ca nebo Maxe Ver­stap­pe­na. V tomto týmu nespí na vav­ří­nech, hle­da­jí další cesty ke zdo­ko­na­le­ní. 3D tisk zde za­ča­li vy­u­ží­vat přímo tech­ni­ci při pří­pra­vě a ser­vi­su for­mu­lo­vých vozů, ale po­má­há také jezd­cům při zá­vod­ních si­mu­la­cích.

V jak na­pja­tých ter­mí­nech musí zá­vod­ní týmy pra­co­vat, při­bli­žu­je tech­nic­ký šéf týmu Remco Ad­vo­ca­at: „Auta jsme do­sta­li až dva týdny před zá­vod­ním ví­ken­dem. Auto do­ra­zi­lo do dílny a ne­mě­li jsme žádné ná­stro­je – nic. Za pou­hých čtr­náct dnů jsme se mu­se­li při­pra­vit na první závod. A tady nám adi­tiv­ní vý­ro­ba zá­sad­ně po­moh­la. Mohli jsme si vy­ro­bit po­třeb­né ná­stro­je už za dva dny. Toho jsme s ob­rá­bě­ním kovů nikdy dřív do­sáh­nout ne­moh­li.“

Díky 3D tisku ná­stro­jů a pří­prav­ků na míru na tis­kár­nách Ul­ti­ma­ker S5 (v roz­ší­ře­né verzi Pro Bundle) se tech­ni­ci mohou více sou­stře­dit na to klí­čo­vé – per­fekt­ní vy­la­dě­ní mo­no­po­stů na zá­vo­dy. Krát­kou ukáz­ku spe­ci­ál­ní­ho dílu po­má­ha­jí­cí­ho ke srov­ná­ní ge­o­me­t­rie zadní části vozu na­jde­te ve videu. Umožňuje tech­ni­kům přes­ně srov­nat pod­vo­zek for­mu­le tak, aby byl per­fekt­ně od­la­děn na kon­krét­ní trať.

Ač v týmu tisk­nou z mnoha běž­ných ter­mo­plas­tů, nej­ví­ce si ob­lí­bi­li pevné kom­po­zit­ní ma­te­ri­á­ly s 20% kar­bo­no­vým pl­ni­vem. Na­chá­ze­jí tak nové mož­nos­ti a díly pra­cu­jí­cí v ex­trém­ních pod­mín­kách. Ul­ti­ma­ker S5 je na prů­mys­lo­vé abra­ziv­ní stru­ny při­pra­ven – i díky ote­vře­né­mu eko­sys­té­mu ma­te­ri­á­lů, otě­ruvzdor­né­mu ex­tru­de­ru a tis­ko­vé­mu jádru CC 0,6 mm.

3D tisk ale po­má­há také v další dů­le­ži­té ob­las­ti – u in­ter­ních zá­vod­ních si­mu­lá­to­rů slou­ží­cích pro pre­ciz­ní pří­pra­vu jezd­ců. Po­mohl třeba k pří­pra­vě dílů věrně si­mu­lu­jí­cích nový sys­tém za­bez­pe­če­ní, který ome­zu­je vý­hled na trať a na nějž si tak jezd­ci mu­se­li po­stup­ně zvy­kat, aby je ne­brz­dil v prů­bě­hu zá­vo­dů.

Jak vy­tiš­tě­né ná­stro­je, pří­prav­ky a upín­ky kon­krét­ně po­má­ha­jí in­že­ný­rům a tech­ni­kům z for­mu­lo­vé­ho týmu Van Amer­s­fo­ort Ra­cing, se mů­že­te po­dí­vat i ve videu a v pří­pa­do­vé stu­dii spo­leč­nos­ti Ul­ti­ma­ker.

Text jsme pře­vza­li z webu spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser.


Mohlo by vás zajímat: