Google překladač: English Deutsch

Bentley ProjectWise 365 bez poplatků až do 30. září

Autor článku: Bentley Systems   

Tags: Bentley Systems | BIM | Cloud | Infrastruktura | ProjectWise 365 | Stavebnictví

Bentley-Design-Review-Screenshot-2017Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 20. dubna 2020, že zpřístup­ni­la svoji clou­do­vou služ­bu Pro­jectWi­se 365 a sou­čas­ně se vzdá­vá po­plat­ků za před­plat­né do 30. září 2020, aby tak vir­tu­ál­ně pro­po­ji­la účast­ní­ky pro­jek­tů in­frastruk­tu­ry, kteří jsou nu­ce­ni pra­co­vat z do­mo­va. Pro­jectWi­se 365, vy­u­ží­va­jí­cí tech­no­lo­gii a ná­stro­je pro kan­ce­lář­skou pro­duk­ti­vi­tu Micro­soft 365, roz­ši­řu­je dosah a pří­stup­nost in­že­nýr­ských a BIM dat in­frastruk­tu­ry, aby usnad­nil spo­lu­prá­ci a re­vi­zi ná­vrhů na­příč eko­sys­té­mem do pro­jek­tu za­in­te­re­so­va­ných stran. Jde o „in­stant-on“ clou­do­vou služ­bu pří­stup­nou pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če, zjed­no­du­šu­jí­cí kon­t­ro­lu ná­vrhů, pře­dá­vá­ní a ode­sí­lá­ní sou­bo­rů, žá­dos­tí o in­for­ma­ce, sdí­le­ní in­for­ma­cí a ře­še­ní pro­blé­mů.

Jako ta­ko­vý se Pro­jectWi­se 365 do­ko­na­le hodí k rych­lé­mu za­ve­de­ní pro práci z do­mo­va a eli­mi­na­ci nut­nos­ti vy­u­ží­vat kom­bi­na­ce ge­ne­ric­kých tech­no­lo­gií, které jsou ná­chyl­né k chy­bám, jako je na­pří­klad „drop box“ a PDF.
V roce 2019 byla Bent­ley Sys­tems vy­hod­no­ce­na sku­pi­nou ARC Advi­so­ry Group jako po­sky­to­va­tel číslo 1 na poli ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho BIM soft­wa­ru za svou na­bíd­ku Pro­jectWi­se De­sign In­te­grati­on šká­lo­va­tel­nou na jed­not­li­vé pod­ni­ky a spo­leč­nost Micro­soft ozna­či­la spo­leč­nost Bent­ley jako jednu z 25 spo­leč­nos­tí, která nej­lé­pe vy­u­ží­vá Azure. Při vý­vo­ji Pro­jectWi­se 365 spo­leč­nost Bent­ley roz­ší­ři­la pra­cov­ní toky pro­jek­to­vá­ní in­frastruk­tu­ry na všech­ny uži­va­te­le clou­do­vých slu­žeb Of­fi­ce 365 spo­leč­nos­ti Micro­soft a vy­u­ži­la svoje zku­še­nos­ti špič­ky na trhu ke zvlád­nu­tí výzev v ob­las­ti spo­lu­prá­ce a sdí­le­ní práce dis­tri­bu­o­va­ných týmů za­jiš­ťu­jí­cích re­a­li­za­ci pro­jek­tů.

Chce­te-li se o pro­duk­tu do­zvě­dět více, na­vštiv­te strán­ku Pro­jectWi­se 365, a chce­te-li zjis­tit více o této na­bíd­ce práce z do­mo­va, pře­jdě­te na strán­ku Pro­jectWi­se 365 Offer.

Pro­jectWi­se 365 je sou­čás­tí kom­plex­ní snahy Bent­ley Sys­tems po­moct jak uži­va­te­lům z řad or­ga­ni­za­cí, tak kon­co­vým uži­va­te­lům pra­co­vat vzdá­le­ně, a to po­skyt­nu­tím ná­stro­jů, in­for­ma­cí a zdro­jů, včet­ně od­po­vě­dí na časté do­ta­zy, videí, webi­ná­řů a dal­ších tech­nic­kých aktiv. Další in­for­ma­ce o re­ak­ci spo­leč­nos­ti Bent­ley na výzvy práce z do­mo­va na­jde­te na strán­ce www.bentley.com/cs/workingfromhome.


Mohlo by vás zajímat: