Google překladač: English Deutsch

ALLPLAN aktualizoval 4D BIM řešení pro navrhování mostů

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: 4D BIM | Allplan | Allplan Bimplus | BIM | Bridge | Mosty | Stavebnictví | Verze 2020-1

Allplan-4D BIM-mosty-2017All­plan před­sta­vu­je ak­tu­a­li­za­ci All­plan Bridge 2020 pro pa­ra­me­t­ric­ké mo­de­lo­vá­ní a sta­tic­kou ana­lý­zu mostů. All­plan Bridge je prv­ní plně in­te­gro­va­né 4D BIM ře­še­ní, které po­u­ží­vá spo­leč­ný pa­ra­me­t­ric­ký model pro sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh a vý­kre­so­vou do­ku­men­ta­ci. Tvoří zá­klad pro BIM v most­ním sta­vi­tel­ství, což tr­va­le zlep­šu­je pro­ces pro­jek­to­vá­ní mostů jak z hle­dis­ka času, tak kva­li­ty. Podle ge­ne­rál­ní ře­di­tel­ky All­plan In­frastructu­re Vanji Samec v All­pla­nu vidí ros­tou­cí po­ptáv­ku po BIM v na­vr­ho­vá­ní a vý­stav­bě mostů a chtě­jí zvlád­nout vý­zvy to­ho­to od­vět­ví, jako je plá­no­vá­ní atrak­tiv­ních a tr­va­le bez­peč­ných mos­tů po ce­lém svě­tě včas a v rám­ci roz­po­čtu.

S ře­še­ním All­plan Bridge za­sáh­li ner­vo­zi­tu to­ho­to od­vět­ví. Díky jas­ným a ko­or­di­no­va­ným pro­ce­sům lze zvý­šit kva­li­tu ná­vr­hu mo­stu a lépe do­dr­žet ter­mí­ny.

Nej­vý­znam­něj­ší ino­va­ce All­plan Brid­ge 2020-1

Ak­tu­a­li­za­ce All­plan Brid­ge 2020-1 ob­sa­hu­je spous­tu no­vých funk­cí, mezi jiným např.: de­fi­ni­ci za­tí­že­ní do­pra­vou, vý­po­čet a vy­hod­no­ce­ní pří­čin­ko­vých čar nebo pře­nos sta­tic­ké­ho mo­de­lu.

De­fi­ni­ce za­tí­že­ní do­pra­vou

Za­tí­že­ní do­pra­vou lze de­fi­no­vat a apli­ko­vat velmi snad­ným způ­so­bem. Na jedné stra­ně je možné za­tí­že­ní do­pra­vou au­to­ma­tic­ky apli­ko­vat podle zvo­le­né normy. Na stra­ně druhé umožňuje All­plan Bridge upra­vit de­fi­ni­ci za­tí­že­ní a zadat li­bo­vol­ný typ po­hyb­li­vé­ho za­tí­že­ní.

Vý­po­čet a vy­hod­no­ce­ní pří­čin­ko­vých čar

S All­plan Bridge je možné snad­no a rych­le zjis­tit nej­ví­ce ne­pří­z­ni­vou po­lo­hu po­hyb­li­vé­ho za­tí­že­ní. Vý­po­čet je za­lo­žen na vy­hod­no­ce­ní pří­čin­ko­vých čar, což umožňuje rych­lý vý­po­čet. Ko­neč­ný vý­sle­dek se uklá­dá jako obál­ka kri­tic­kých kom­bi­na­cí.

Návrh dle plat­ných no­rem (Tech­ni­cal pre­view)

Po vý­po­čtu vnitř­ních sil na zá­kla­dě ana­lý­zy TDA a vy­tvo­ře­ní pří­sluš­ných obá­lek vnitř­ních sil může uži­va­tel pro­vést návrh podle plat­ných norem pro ur­če­ní po­třeb­né­ho množ­ství vý­ztu­že. Jakmi­le je množ­ství vý­ztu­že de­fi­no­va­né (vy­počte­né nebo ma­nu­ál­ně sta­no­ve­né), je možné pro­vést po­sou­ze­ní na mezní stav únos­nos­ti.

Ana­ly­tic­ký model pro vý­mě­nu dat

Sta­tic­ký model vy­tvo­ře­ný v All­plan Bridge si mů­že­te na­hrát do clou­do­vé BIM plat­for­my All­plan Bim­plus. To umožňuje pře­dá­ní sta­tic­ké­ho mo­de­lu do ji­ných sta­tic­kých ře­še­ní, která jsou s All­plan Bim­plus pro­po­je­na.

Roz­ší­ře­né mož­nos­ti po­hle­dů

Kom­plet­ní pa­ra­me­t­ric­ký 3D model vy­tvo­ře­ný a vy­počte­ný v All­plan Brid­ge lze zob­ra­zit ve dvou růz­ných zob­ra­ze­ních. V prv­ním zob­ra­ze­ní je ge­o­me­t­ric­ký model vi­zu­a­li­zo­ván se všemi de­tai­ly, které byly de­fi­no­vá­ny během mo­de­lo­vá­ní. V dru­hém zná­zor­ně­ní se zob­ra­zu­je au­to­ma­tic­ky od­vo­ze­ný sta­tic­ký model re­du­ko­va­ný na sta­tic­ky re­le­vant­ní kom­po­nen­ty. Ge­o­me­t­ric­ké mo­de­ly mostů zpra­vi­dla ob­sa­hu­jí velké množ­ství in­for­ma­cí. Uži­va­tel má ně­ko­lik mož­nos­tí, jak si přes­to za­cho­vat pře­hled. Nově lze v této verzi vy­u­žít volby izo­lač­ní box a „vy­jmu­tí ob­jek­tů z ná­hle­du“ pro zob­ra­ze­ní jen té části mo­de­lu, o kte­rou má uži­va­tel zájem.

Do­stup­nost

All­plan Brid­ge 2020-1 je nyní k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní.

Další in­for­ma­ce na www.allplan.com/cz/bridge nebo www.allplan-infra.com.


Mohlo by vás zajímat: