Minerva
Google překladač: English Deutsch

Silné postavení basiCube 14 na trhu laserového značení

Autor článku: SCANLAB   

Tags: 24 V | basiCube 14 | Hardware | Laserové značení | SCANLAB

basiCube-14-single-SCANLAB-2017SCAN­LAB, vý­rob­ce ske­no­va­cích ře­še­ní pro na­vá­dě­ní a po­lo­ho­vá­ní la­se­ro­vých pa­prs­ků, se tre­fil do po­ptáv­ky trhu svou pro­duk­to­vou řadou ba­siCu­be, která je spe­ci­ál­ně na­vr­že­na pro trh la­se­ro­vé­ho zna­če­ní. Bez­po­čet zá­kaz­ní­ků na celém světě tak zís­kal vy­so­kou dy­na­mi­ku a atrak­tiv­ní poměr ceny a vý­ko­nu ba­siCu­be, díky čemuž se stala best­selle­rem. A nyní se „nová“ ba­siCu­be 14 stala jed­ním z nej­žá­da­něj­ších pro­duk­tů SCAN­LA­Bu. Jeho kom­pa­ti­bi­li­ta se zdro­ji 24V na­pá­je­ní na­bí­zí in­te­grá­to­rům další vý­ho­du pro­duk­tu.

Od de­bu­tu v roce 2015 se ske­no­va­cí hlavy ba­siCu­be osvěd­či­ly jako skvě­le in­te­gro­va­tel­né a ná­kla­do­vě efek­tiv­ní sys­témy s vy­so­kou rych­los­tí zá­pi­su. Často jsou po­u­ží­vá­ny jako kom­pakt­ní hlavy pro la­se­ro­vé zna­če­ní nebo pro 3D tisk plas­tů. V dů­sled­ku toho se schop­nos­ti této pro­duk­to­vé řady v po­sled­ních le­tech ne­u­stá­le roz­ši­řu­jí: Zá­kaz­ní­ci si nyní mo­hou vy­brat mezi 10- nebo 14­mi­li­me­t­ro­vou aper­tu­rou a pří­ka­zo­vý­mi pro­to­ko­ly XY2-100 nebo SL2-100, stej­ně jako sor­ti­men­tem va­ri­ant vl­no­vých délek. Celá řada pro­duk­tů je vy­rá­bě­na v Ně­mec­ku podle nej­vyš­ších stan­dar­dů kva­li­ty.
Vo­li­tel­né na­pá­je­ní ske­no­va­cí hlavy ba­siCu­be 14 po­mo­cí 24 V na­bí­zí další vý­ho­du. Stan­dard­ní na­pá­je­cí zdro­je ob­vykle po­u­ží­va­né ve vý­rob­ních stro­jích jsou nyní s tímto ske­no­va­cím sys­té­mem kom­pa­ti­bil­ní. SCAN­LAB pod­po­ru­je zá­kaz­ní­ky při op­ti­ma­li­za­ci cel­ko­vých ná­kla­dů na je­jich stro­je.
Více informací na www.scanlab.de.


Mohlo by vás zajímat: