Google překladač: English Deutsch

Zkuste SOLIDWORKS 2020 on-line na webu MySolidWorks

Autor článku: MySolidWorks   

Tags: 2020 | 3D CAD | CAM | MBD | MySolidWorks | on-line | Simulation | SolidWorks | Visualize | Vyzkoušení

Solidworks 2020Nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru So­lid­works si mů­že­te vy­zkou­šet už dnes – není třeba in­sta­la­ce ani sta­ho­vá­ní. Jste-li zá­kaz­ní­kem So­lid­works nebo zva­žu­je­te-li ře­še­ní So­lid­works jako svůj pri­már­ní kon­strukč­ní soft­ware, mů­že­te vy­zkou­šet So­lid­works 2020 Pre­mi­um ve svém pro­hlí­že­či. Jed­no­du­še se za­re­gis­truj­te pro on-line zku­šeb­ní verzi na webu My­So­lid­Works a za pár mi­nut bu­de­te mít pří­stup k nej­no­věj­ším funk­cím. Navíc k CAD soft­wa­ru So­lid­works 2020 Pre­mi­um zís­ká­te také pří­stup k ře­še­ní So­lid­works Si­mu­lati­on, So­lid­works Model-Based De­fi­ni­ti­on, So­lid­works CAM a So­lid­works Vi­su­a­li­ze.

Při­hlas­te se ještě dnes. Na nic ne­mu­sí­te čekat, není třeba nic in­sta­lo­vat a nic ne­ztra­tí­te. Ztra­tit mů­že­te jen šanci vy­zkou­šet si So­lid­works 2020 úplně zdar­ma.

Přihlásit se můžete na my.solidworks.com.


Mohlo by vás zajímat: