Google překladač: English Deutsch

Aktualizace OpenBIM platformy Allplan Bimplus

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: Allplan | Bimplus | openBIM | Platforma | Projekty | Spolupráce | Vylepšení

bimplus-20222Spo­leč­nost All­plan před­sta­vu­je nej­no­věj­ší verzi All­plan Bim­plus s ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi a no­vý­mi funk­ce­mi. Sys­tém Bim­plus je vy­tvo­řen na míru pro ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní in­že­ný­ry, vý­rob­ce, pro­jek­to­vé ma­na­že­ry, kli­en­ty a celé pro­jek­to­vé týmy, které po­tře­bu­jí clou­do­vé pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci za­lo­že­né na da­tech. Zá­kla­dem ce­lé­ho BIM pro­ce­su je open­BIM plat­for­ma, která umožňuje spo­lu­prá­ci a vyšší efek­ti­vi­tu v celém ži­vot­ním cyklu pro­jek­tu – od ná­vr­hu po re­a­li­za­ci, a do­kon­ce i údrž­bu a pro­voz. BIM sys­tém se již po mnoho let po­u­ží­vá ke zlep­še­ní ko­mu­ni­ka­ce a spo­lu­prá­ce, pro­to­že na­bí­zí způ­sob ko­or­di­na­ce prací, který cel­ko­vě zlep­šu­je re­a­li­za­ci pro­jek­tu.

BIM sys­tém po­má­há pře­de­jít zby­teč­ným ví­ce­pra­cím tím, že včas iden­ti­fi­ku­je kon­flik­ty mezi po­u­ži­tý­mi kom­po­nen­ty a umožňuje op­ti­ma­li­zo­vat spo­tře­bu ma­te­ri­á­lů i vznik od­pa­du. Díky těmto vý­ho­dám lze pro­jek­ty re­a­li­zo­vat rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji. Pro­to­že BIM se stal sy­no­ny­mem in­te­gro­va­ných in­for­ma­cí o pro­jek­tu a efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ce i ná­vr­hu, je dnes tento sys­tém stále více žá­da­ný mezi kli­en­ty na celém světě. Bim­plus po­má­há ma­xi­ma­li­zo­vat vý­ho­dy BIM a za­jis­tit, že každá im­ple­men­ta­ce BIM bude úspěš­ná.
Sta­veb­ní pro­jek­ty často pře­sa­hu­jí ča­so­vý har­mo­no­gram i sta­no­ve­ný roz­po­čet, a to často s nižší kva­li­tou, za čímž ob­vykle stojí ne­e­fek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ce, plá­no­vá­ní a spo­lu­prá­ce. Aby bylo možné tyto ob­tí­že pře­ko­nat, musí sta­veb­ní prů­my­sl najít nové způ­so­by práce, které umož­ní re­a­li­zo­vat bez­peč­né pro­jek­ty rych­le­ji a s menší spo­tře­bou. Dů­vo­dy pro tyto ne­e­fek­ti­vi­ty jsou v celém oboru ví­ce­mé­ně stej­né. Podle prů­zku­mu spon­zo­ro­va­né­ho spo­leč­nos­tí All­plan jsou zdro­jem špat­né ko­mu­ni­ka­ce zejmé­na ne­ú­pl­ná data z růz­ných dis­ci­plín, změny ná­vr­hu a pro­ble­ma­tic­ká vý­mě­na in­for­ma­cí. Bez jasné a transpa­rent­ní ko­mu­ni­ka­ce mezi všemi za­po­je­ný­mi stra­na­mi není nikdy možné zís­kat vý­ho­dy, které ply­nou z pre­ciz­ní­ho plá­no­vá­ní a spo­lu­prá­ce.

Pod­po­ra BIM s celou řadou funk­cí

Sys­tém Bim­plus po­má­há řešit pro­blémy s pro­jek­to­vým ma­nage­men­tem, sprá­vou in­for­ma­cí, ří­ze­ním změn, ko­or­di­na­cí a spo­lu­pra­cí, tak aby re­a­li­za­ce BUM pro­jek­tu byla úspěš­ná. Nej­no­věj­ší verze Bim­plus ob­sa­hu­je ně­ko­lik vy­lep­še­ní stá­va­jí­cích funk­cí včet­ně de­tek­ce kon­flik­tů s mož­nos­tí po­u­žít vlast­ní fil­try, ří­ze­ní pří­stu­pu k mo­de­lům s na­sta­ve­ním práv a rolí a sprá­vy uži­va­te­lů ve sku­pi­nách. Pra­cov­ní po­stu­py BIM podle stan­dar­du ISO19650 za­hr­nu­jí ově­ře­ní plat­nos­ti dis­ci­plín mo­de­lu a IFC ex­port vy­bra­ných to­po­lo­gií mo­de­lu spolu s při­způ­so­bi­tel­ným správ­cem to­po­lo­gie budov. Také byly upra­ve­ny pa­ke­ty a ceny tak, aby zá­kaz­ní­ci měli více mož­nos­tí na výběr, a aby Bim­plus re­flek­to­val svou pod­sta­tou po­tře­by spo­lu­prá­ce ve vel­kých i ma­lých pro­jek­tech.

Nej­vý­znam­něj­ší funk­ce All­plan Bim­plus:

  • Vy­lep­še­ný pro­jek­to­vý ma­nage­ment – Bim­plus po­má­há za­jis­tit, že pro­jek­ty jsou lo­kál­ně or­ga­ni­zo­va­né, takže všech­ny in­for­ma­ce se mohou snad­no do­stat k těm, kteří je po­tře­bu­jí. Je možné snad­no a rych­le při­řa­dit pří­stu­po­vá práva a role, aby mohli správ­ní lidé upra­vo­vat správ­né in­for­ma­ce, aniž by tím ovliv­ni­li transpa­rent­nost pro­jek­tu.
  • Lepší sprá­va in­for­ma­cí – V di­gi­tál­ních pro­jek­tech rych­le vzni­ka­jí velké ob­je­my in­for­ma­cí, které je nutné nějak or­ga­ni­zo­vat a spra­vo­vat, aby se zvý­ši­la při­da­ná hod­no­ta. Díky Bim­plus je možné snad­no uklá­dat in­for­ma­ce z růz­ných zdro­jů a v růz­ných for­má­tech, při­stu­po­vat k nim a spra­vo­vat je s po­u­ži­tím funk­cí sprá­vy do­ku­men­tů. Před­cho­zí verze do­ku­men­tů i mo­de­lů jsou pro snad­něj­ší pří­stup ulo­že­ny přímo v plat­for­mě a k in­for­ma­cím z Bim­plus lze při­stu­po­vat z ja­ké­ho­ko­liv za­ří­ze­ní při­po­je­né­ho k in­ter­ne­tu.
  • Vy­lep­še­né ří­ze­ní změn – Změny roz­sa­hu prací mohou rych­le na­ru­šit návrh i roz­po­čet stav­by. Díky Bim­plus lze veš­ke­ré změny před po­tvr­ze­ním vi­zu­a­li­zo­vat a po­rov­ná­vat, což umožňuje při­jí­mat již v dří­věj­ších fá­zích pro­ce­su in­for­mo­va­ná roz­hod­nu­tí. To pak sni­žu­je ri­zi­ko výsky­tu chyb a ne­srov­na­los­tí v rámci pro­jek­tu a ome­zu­je ne­ga­tiv­ní do­pa­dy změn.
  • Vy­ni­ka­jí­cí ko­or­di­na­ce – Jen velmi málo pro­jek­tů vzni­ká v rámci je­di­né­ho týmu nebo je­di­né dis­ci­plí­ny pra­cu­jí­cí v izo­la­ci. Ko­or­di­no­vá­ní těch­to růz­ných vstu­pů je zá­sad­ní pro za­brá­ně­ní chy­bám a zvý­še­ným ná­kla­dům. Bim­plus po­u­ží­vá pra­cov­ní tok pro schva­lo­vá­ní sdí­le­ných mo­de­lů za­lo­že­ný na me­zi­ná­rod­ním stan­dar­du ISO19650, takže i týmy po celém světě mohou vy­u­ží­vat stej­ný stan­dard sprá­vy in­for­ma­cí. Da­ta­bá­zo­vá struk­tu­ra, kte­rou po­u­ží­vá sys­tém Bim­plus, umožňuje plat­for­mě s do­stup­ný­mi in­for­ma­ce­mi dělat více věcí – na­pří­klad kom­bi­no­vat a vi­zu­a­li­zo­vat mo­de­ly, při­řa­zo­vat k nim atri­bu­ty a in­for­ma­ce o ob­jek­tech nebo spus­tit de­tek­ci kon­flik­tů či různé si­mu­la­ce.
  • Zlep­še­ná spo­lu­prá­ce – Spo­lu­prá­ce mezi pro­jek­to­vý­mi týmy by se ne­mě­la ome­zo­vat na for­mát je­di­né­ho vý­rob­ce soft­wa­ru. Bim­plus vy­u­ží­vá prin­ci­py open­BIM, což za­hr­nu­je také im­por­to­vá­ní a ex­por­to­vá­ní mo­de­lů v prů­mys­lo­vém stan­dar­du pro vý­mě­nu dat, for­má­tu IFC. Díky tomu mohou in­for­ma­ce číst všich­ni účast­ní­ci pro­jek­tu bez ohle­du na po­u­ži­tý for­mát sou­bo­rů a je za­jiš­tě­no, že se žádné in­for­ma­ce ne­ztra­tí kvůli ne­kom­pa­ti­bi­li­tě sou­bo­rů.

Nej­no­věj­ší verze All­plan Bim­plus je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní na www.​bimplus.​net jako bez­plat­ná zku­šeb­ní verze.


Mohlo by vás zajímat: