Google překladač: English Deutsch

Hexagon uvedl na trh vysoce kvalitní sklíčidla

Autor článku: Hexagon MI   

Tags: Hardware | Hexagon | Měření | Sklíčidla | Strojírenství | Swift-Fix

Hexagon Swift-Fix-chucks-2023Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon uved­la na trh nová vy­so­ce kva­lit­ní sklí­či­dla, která usnad­ňují mě­ře­ní vál­co­vých a ro­tač­ně sy­me­t­ric­kých dílů, což je jeden z nej­čas­těj­ších úkonů pro­vá­dě­ných na sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jích (SMS). Sklí­či­dla Swift-Fix jsou na­vr­že­na tak, aby dr­že­la díly na místě po­mo­cí tří nebo šesti če­lis­tí s ohle­dem na co nej­lep­ší pří­stup­nost dílu. Vy­so­ce přes­ná, sa­mo­stře­dí­cí a opa­ko­va­tel­ná sklí­či­dla Swift-Fix vy­ví­je­jí kon­zis­tent­ní sílu na vše­ch­ny če­lis­ti, aby uži­va­te­lé při pro­ce­su mě­ře­ní do­sáh­li nej­vyš­ší úrov­ně přes­nos­ti a kva­li­ty.

Díky vel­ké­mu a snad­no na­sta­vi­tel­né­mu roz­sa­hu lze rych­le upev­nit díly s růz­ný­mi prů­mě­ry. V zá­vis­los­ti na apli­ka­ci mo­hou být díly upnu­ty na vnitř­ním nebo vněj­ším prů­mě­ru.
Všech­na tří­če­lis­ťo­vá sklí­či­dla ob­sa­hu­jí če­lis­ti pro vnitř­ní a vněj­ší upnu­tí, aby bylo za­jiš­tě­no nej­lep­ší možné po­lo­ho­vá­ní v ši­ro­ké škále apli­ka­cí. Šes­ti­če­lis­ťo­vá sklí­či­dla jsou vy­ba­ve­na růz­ný­mi po­lo­ho­va­cí­mi a do­ra­zo­vý­mi ko­lí­ky, takže lze upí­ná­ní pruž­ně při­způ­so­bit mě­ní­cím se apli­ka­cím.
Sklí­či­dla Swift-Fix jsou vy­ro­be­na z ne­re­zo­vé oceli nebo hli­ní­ku s po­vr­cho­vou úpra­vou ALTEF, díky čemuž jsou zcela odol­ná vůči ko­ro­zi, opo­tře­be­ní a po­škrá­bá­ní. Kromě toho jsou všech­ny upí­na­cí če­lis­ti va­ku­o­vě vy­tvr­ze­ny a leš­tě­ny. Díky vý­bě­ru ma­te­ri­á­lů a po­zor­nos­ti vě­no­va­né kva­li­tě se všech­na sklí­či­dla snad­no udr­žu­jí a i při dlou­ho­do­bém po­u­ží­vá­ní si ucho­vá­va­jí vy­so­kou úro­veň přes­nos­ti a opa­ko­va­tel­nos­ti.
Díky fle­xi­bil­ním upev­ňo­va­cím des­kám lze sklí­či­dla Swift-Fix při­pev­nit přímo na stůl stro­je. Všech­na do­stup­ná sklí­či­dla jsou na­víc kom­pa­ti­bil­ní se zá­klad­ní­mi des­ka­mi Swift-Fix a otoč­ný­mi stoly Leitz od He­xa­go­nu.
Sklí­či­dla Swift-Fix jsou pro zá­kaz­ní­ky v EMEA k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du He­xa­gonu.


Mohlo by vás zajímat: