Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová náhlavní VR souprava HP Reverb G2

Autor článku: HP Inc.   

Tags: Hardware | HP Inc | HP Re­verb G2 | Microsoft | Náhlavní soupravy | Valve | Virtuální realita

HP-Reverb-G2-9-2023HP Inc. před­sta­vi­la svou nej­no­věj­ší ná­h­lav­ní soupra­vu pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu (VR) HP Re­verb G2, vy­vi­nu­tou ve spo­lu­prá­ci se špič­ka­mi v od­vět­ví, fir­ma­mi Valve a Micro­soft. HP Re­verb G2 je ná­h­lav­ní soupra­va pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu s nej­vět­ším roz­li­še­ním mezi hlav­ní­mi svě­to­vý­mi do­da­va­te­li, která na­bí­zí špič­ko­vou op­ti­ku, in­si­de-out trac­king, pro­sto­ro­vé 3D audio, při­ro­ze­né po­hy­by, kom­fort při dlou­hém no­še­ní a plug-and-play pod­po­ru pro Win­dows Mixed Re­a­li­ty a Ste­am­VR. HP Re­verb G2 je ná­h­lav­ní sada pro VR s nej­vět­ším roz­li­še­ním mezi hlav­ní­mi do­da­va­te­li.

Vy­lep­še­né audio umož­ňu­je uži­va­te­lům za­ží­vat při vno­ře­ní do světa VR sku­teč­ný pocit 3D pro­sto­ru a hráči mohou hle­dat své ne­přá­te­le podle zvu­ko­vých stop. Nové ruční na­sta­ve­ní IPD a zvý­še­ný pol­štář ob­li­čejo­vé masky při­ná­še­jí lepší roz­lo­že­ní váhy a kom­fort při del­ších re­la­cích ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě.
HP Reverb G2 5-2023Spo­leč­nost HP na zá­kla­dě úzké spo­lu­prá­ce s fir­ma­mi Valve a Micro­soft při­ná­ší zá­kaz­ní­kům špič­ko­vou zob­ra­zo­va­cí, audio a po­hy­bo­vou tech­no­lo­gii spolu s hlad­kou in­te­gra­cí plat­fo­rem Win­dows Mixed Re­a­li­ty a Ste­am­VR. Při za­cho­vá­ní všech osvěd­če­ných prvků z HP Re­verb G1, včet­ně LCD dis­plejů v leh­kém pro­ve­de­ní s nej­vět­ším roz­li­še­ním v od­vět­ví, a při za­hr­nu­tí no­vých aspek­tů – zor­né­ho pole 114 stupňů pro lepší vno­ře­ní, vy­lep­še­né­ho audia s no­vý­mi re­pro­duk­to­ry po­sky­tu­jí­cí­mi pro­sto­ro­vý zvuk, sle­do­vá­ní po­mo­cí čtyř kamer pro 1,4krát lepší za­chy­ce­ní po­hy­bu a zvý­še­né­ho kom­for­tu pro delší re­la­ce vir­tu­ál­ní re­a­li­ty – je tato ná­h­lav­ní sada pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu bez kom­pro­mi­sů ur­če­na pro hraní, tvor­bu, spo­lu­prá­ci a učení.

Klí­čo­vé vlast­nos­ti Re­verb G2:

  • Imer­ziv­ní zob­ra­zo­vá­ní – Nové ob­jek­ti­vy na­vr­že­né fir­mou Valve za­ru­ču­jí se svou op­ti­kou fan­tas­tic­ké ze­sí­le­ní vi­zu­ál­ní­ho zá­žit­ku a ome­zu­jí plný ná­stěn­ný RGB prou­žek, při­čemž po­sky­tu­jí 2K roz­li­še­ní pro každé oko. Uži­va­tel může zře­tel­ně­ji vidět text a struk­tu­ry, což mu při­ná­ší lepší zá­ži­tek a umož­ňu­je do­ko­na­lej­ší za­pa­ma­to­vá­ní. Zorné pole 114 stupňů navíc pod­po­ru­je lepší vno­ře­ní.
  • Zvuk ve 3D s pro­sto­ro­vým au­di­o­sys­té­mem – Nové re­pro­duk­to­ry jsou umís­tě­né 10 mm od uší a na­bí­ze­jí vyšší kom­fort během na­sa­zo­vá­ní a sun­da­vá­ní z hlavy. Nové ře­še­ní au­di­o­sys­té­mu je navíc při­pra­ve­né na pro­sto­ro­vé audio, což umožňuje uži­va­te­li za­ží­vat při vno­ře­ní do světů vir­tu­ál­ní re­a­li­ty oprav­do­vý pocit 3D pro­sto­ru – s pod­po­rou pro pro­sto­ro­vé audio Micro­soft a nový for­mát pro­sto­ro­vé­ho zvuku HP Labs, jenž je sou­čás­tí umělé in­te­li­gen­ce, no­vé­ho zpra­co­vá­ní sig­ná­lů a psy­cho­a­kus­ti­ky.
  • Při­ro­ze­né po­hy­by – Ovla­da­če jsou vy­ba­ve­né no­vý­mi in­tu­i­tiv­ní­mi ovlá­da­cí­mi funk­ce­mi, včet­ně op­ti­ma­li­zo­va­né­ho uspo­řá­dá­ní tla­čí­tek, vy­ni­ka­jí­cí­ho po­u­ží­vá­ní a herní kom­pa­ti­bi­li­ty, ale také mož­nos­ti před­běž­né­ho spá­ro­vá­ní s Blu­e­to­o­th® pro snad­né na­sta­ve­ní oka­mži­tě po vy­ba­le­ní. Modul Win­dows Mixed Re­a­li­ty se čtyř­mi ka­me­ra­mi dále na­bí­zí 1,4krát lepší za­chy­ce­ní po­hy­bu, za­cho­vá­ní šesti stupňů vol­nos­ti a eli­mi­na­ci po­tře­by vněj­ších sen­zo­rů nebo svě­tel­ných tyčí.
  • Kom­fort při dlou­hém no­še­ní – Ná­h­lav­ní sada pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu HP Re­verb G2 je kom­fort­něj­ší než před­cho­zí ge­ne­ra­ce díky zvý­še­né­mu pol­štá­ři ob­li­čejo­vé masky a v zájmu lep­ší­ho roz­lo­že­ní váhy při del­ších re­la­cích vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a rov­něž díky vo­li­tel­né­mu vy­mě­ni­tel­né­mu ob­li­čejo­vé­mu těs­ně­ní pro snad­né čiš­tě­ní mezi re­la­ce­mi. Uži­va­tel může při po­hy­bu tam a zpět z vir­tu­ál­ní­ho do re­ál­né­ho světa snad­no ob­rá­tit ob­li­čejo­vou masku o 90 stupňů.
  • Vše je ply­nu­lé – HP Re­verb G2 za­hr­nu­je pod­po­ru Win­dows Mixed Re­a­li­ty pro plug-and-play s nej­no­věj­ší­mi ver­ze­mi Win­dows, což umožňuje rych­lé a snad­né na­sta­ve­ní a kom­pa­ti­bi­li­tu Ste­am­VR při pří­stu­pu k ob­lí­be­ným hrám a apli­ka­cím ko­mu­ni­ty.

Do­stup­nost

HP Re­verb VR G2 bude v České re­pub­li­ce v pro­de­ji od září za ceny od 16 490 Kč bez DPH.

Další informace na www.hp.com.

HP-Reverb-G2-15-2023


Mohlo by vás zajímat: