Google překladač: English Deutsch

Flow Science vydala FLOW-3D CAST v5.1

Autor článku: Flow Science   

Tags: CAD | CAE | CAM | Flow Science | FLOW-3D Cast | Kovy | Lití | v5.1

Flow3D Cast-2025Flow Science ozná­mi­la vý­znam­né vy­dá­ní svého si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru pro lití kovů, FLOW-3D CAST v5.1, mo­de­lo­va­cí plat­for­mu, která kom­bi­nu­je mi­mo­řád­nou přes­nost s uni­ver­zál­nos­tí, snad­nos­tí po­u­ži­tí a vy­so­ce vý­kon­ným cloud com­pu­tingem. FLOW-3D CAST v5.1 ob­sa­hu­je nové pro­ces­ní pra­cov­ní ob­las­ti pro lití mo­de­lu, vý­ro­bu pís­ko­vé­ho jádra, od­stře­di­vé a kon­ti­nu­ál­ní lití, jakož i model tuhnu­tí sli­ti­ny na bázi che­mie, který je scho­pen před­po­vě­dět pev­nost sou­čás­ti na konci pro­ce­su, roz­sáh­lou exo­ter­mic­ká da­ta­bá­zi a vy­lep­še­né vy­tvá­ře­ní in­ter­ak­tiv­ní ge­o­me­t­rie.

FLOW-3D CAST má nyní 11 pro­ces­ních pra­cov­ních ob­las­tí po­krý­va­jí­cích spek­trum cas­tingo­vých apli­ka­cí, které lze za­kou­pit jed­not­li­vě nebo jako sady.
Zcela nový model tuhnu­tí ve FLOW-3D CAST v5.1 po­sou­vá prů­my­sl na další hra­ni­ci si­mu­la­ce od­lé­vá­ní – schop­nost před­po­ví­dat pev­nost a me­cha­nic­ké vlast­nos­ti od­lit­ků při sou­čas­ném sní­že­ní od­pa­du a stálé pl­ně­ní po­ža­dav­ků na bez­peč­nost a výkon pro­duk­tu. Pří­stu­pem do da­ta­bá­ze che­mic­ké­ho slo­že­ní sli­tin mohou uži­va­te­lé před­ví­dat ko­neč­nou pev­nost v tahu, pro­dlou­že­ní a te­pel­nou vo­di­vost, aby lépe po­ro­zu­mě­li jak me­cha­nic­kým vlast­nos­tem, tak mi­k­rostruk­tu­ře dílu.
Nová da­ta­bá­ze exo­ter­mic­kých ná­lit­ků spolu s ná­stro­jem So­li­di­fi­cati­on Hot­spot Iden­ti­fi­cati­on po­má­há uži­va­te­lům s přes­ným umís­tě­ním exo­ter­mic­kých ná­lit­ků, aby se pře­de­šlo před­ví­da­né­mu smrš­tě­ní.
Více o Flow3D CAST najdete na www.flow3d.com.


Mohlo by vás zajímat: