Google překladač: English Deutsch

Uživatelé Ultimakeru mohou tisknout materiály Lubrizol TPU

Autor článku: Lubrizol   

Tags: 3D tisk | FDM | Marketplace | Materiály | Polyuretan | TPU | Ultimaker

Lubrizol Ultimaker-2025 2Na Ul­ti­ma­ker Mar­ket­pla­ce byly uve­de­ny tři ter­mo­plas­tic­ké po­ly­u­re­ta­no­vé (TPU) ma­te­ri­á­ly Lubri­zol. Pro­střed­nic­tvím svých de­sí­tek part­ne­rů v ob­las­ti ma­te­ri­á­lů na­bí­zí Ul­ti­ma­ker řadu po­ly­mer­ních ma­te­ri­á­lů pro po­u­ži­tí ve svém port­fo­liu Fused De­po­si­ti­on Mo­de­ling (FDM) 3D tis­ko­vých ma­te­ri­á­lů. Uži­va­te­lé tis­ká­ren Ul­ti­ma­ker budou mít nyní pří­stup k ma­te­ri­á­lům Lubri­zol ES­TA­NE 3D TPU F94A-055 OR HH PL, ES­TA­NE 3DP TPU 98A a ES­TA­NE 3DP TPU F70D. Díky svým pa­t­řič­ným schop­nos­tem tyto tři ma­te­ri­á­ly sli­bu­jí uži­va­te­lům 3D tis­ká­ren Ul­ti­ma­ker zvlád­nout řadu pro­blé­mů.

Ma­te­ri­ál TPU F94A-055 OR HH PL je ma­te­ri­ál s vyšší tep­lot­ní odol­nos­tí; TPU 98A se může pochlu­bit vy­ni­ka­jí­cí­mi me­cha­nic­ký­mi vlast­nost­mi s malou de­for­ma­cí, smrš­tě­ním a vy­so­kou či­ros­tí; za­tím­co TPU F70 je fle­xi­bil­ní při níz­kých tep­lo­tách a po­sky­tu­je UV sta­bi­li­tu a vy­so­kou prů­hled­nost.


Mohlo by vás zajímat: