Google překladač: English Deutsch

Novým distributorem produktů MiR na Slovensku je MTS

Autor článku: Mobile Industrial Robots (MiR)   

Tags: Automatizace | Distributor | MiR | MiRGo | MTS | Produkty | Roboty | Slovensko

MiR---MTS-distributor-2027Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) jme­no­va­la MTS, před­ní­ho slo­ven­ské­ho po­sky­to­va­te­le au­to­ma­ti­zač­ní tech­no­lo­gie, novým dis­tri­bu­to­rem pro­duk­tů MiR na slo­ven­ském trhu. Ro­bo­ty MiR doplňují stá­va­jí­cí port­fo­lio pro­duk­tů ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ti­ky spo­leč­nos­ti MTS, což jí umož­ňu­je vy­ho­vět šir­ším po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ků a po­sky­tu­je efek­tiv­něj­ší au­to­ma­ti­za­ci je­jich vý­ro­by. MTS po­má­há spo­leč­nos­tem zlep­šo­vat vý­rob­ní pro­ce­sy od roku 1996 pro­střed­nic­tvím mo­der­ních a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, které lidem šetří čas a uleh­ču­jí jim život.

Firma po­má­há zá­kaz­ní­kům při je­jich správ­ném vý­bě­ru a in­te­gra­ci do vý­rob­ní­ho pro­ce­su, při­čemž po­sky­tu­je tech­nic­kou pod­po­ru, ser­vis a ško­le­ní. MTS staví svoji kon­ku­renč­ní vý­ho­du na vy­so­ké tech­nic­ké ex­per­tí­ze a mo­rál­ních kva­li­tách svých lid­ských zdro­jů.
MTS bude do­dá­vat kom­plet­ní port­fo­lio au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů MiR, které se liší hlav­ně ka­pa­ci­tou a vy­u­ži­tím. Port­fo­lio ob­sa­hu­je menší ro­bo­ty Mi­R100, Mi­R200 a Mi­R250 ur­če­né pro pře­pra­vu leh­kých ná­kla­dů a mo­de­ly Mi­R500 a Mi­R1000 pro pře­pra­vu palet a těž­kých ma­te­ri­á­lů, včet­ně plat­for­my MiRGo s ře­še­ní­mi tře­tích stran na­vr­že­ný­mi pro bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci s ro­bo­ty MiR.


Mohlo by vás zajímat: