Google překladač: English Deutsch

Webinář Nový design a komfort s ESI Interior Solution

Autor článku: ESI Group   

Tags: 2020 | ESI | HVAC | Interior Solution | Kabiny | Sedadla | Simulace

interior solution 2020-2027ESI Group po­řá­dá 30. červ­na v 10:00 hodin webi­nář o In­te­ri­or So­lu­ti­on 2020. ESI In­te­ri­or So­lu­ti­on je nové ře­še­ní vě­no­va­né vir­tu­ál­ní­mu pro­to­ty­po­vá­ní se­da­del a in­te­ri­é­ru. Za­hr­nu­je všech­ny funk­ce z Vir­tu­al Seat So­lu­ti­on 2019.5. ESI In­te­ri­or So­lu­ti­on se vě­nu­je vy­tvá­ře­ní vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů se­da­del s roz­ší­ře­ním o nové funk­ce pro vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní in­te­ri­é­rů a kabin. Ve fle­xi­bil­ním a někdy re­vo­luč­ním uspo­řá­dá­ní in­te­ri­é­ru musí být kom­fort­ní funk­ce, jako jsou kli­ma­tic­ké sys­témy nebo nové sklo­ny se­da­del, pře­zkou­má­ny, aby byly v sou­la­du s no­vý­mi kon­fi­gu­ra­ce­mi kabin, oče­ká­vá­ním trhu a před­pi­sy.

U tra­dič­ních po­stu­pů pokus/omyl za­lo­že­ných na fy­zic­kých pro­to­ty­pech, pokud je pro­blém zjiš­těn v ko­neč­né fázi vý­vo­jo­vé­ho cyklu, bude na pro­ve­de­ní úprav pozdě nebo budou pří­liš ná­klad­né.
Při­hlaš­te se na ho­di­no­vý webi­nář a ob­jev­te ESI In­te­ri­or So­lu­ti­on 2020, což je nové ře­še­ní vě­no­va­né vir­tu­ál­ní­mu pro­to­ty­po­vá­ní se­da­del a in­te­ri­é­ru včet­ně všech funk­cí z Vir­tu­al Seat So­lu­ti­on 2019.5.
Po­cho­pí­te, jak lze vir­tu­ál­ně do­sáh­nout no­vé­ho de­sig­nu a vy­so­ké­ho po­hod­lí ka­bi­ny a určit op­ti­ma­li­zo­va­nou rov­no­váhu mezi po­hod­lím ces­tu­jí­cích a spo­tře­bou te­pel­né ener­gie.

Klí­čo­vá té­ma­ta:

  • Za­jiš­tě­ní správ­né­ho dr­že­ní těla ces­tu­jí­cí­ho vir­tu­ál­ním před­po­vě­dě­ním H-Bodu a za­hr­nu­tím si­mu­la­ce opěr­ky hlavy a po­hod­lí
  • Vy­hod­no­ce­ní pro­ve­de­ní se­da­del a po­hod­lí v po­čá­teč­ní fázi ná­vr­hu po­mo­cí knihov­ny lid­ských mo­de­lů
  • Op­ti­ma­li­za­ce jak te­pel­né­ho kom­for­tu, tak i spo­tře­by ener­gie sys­té­mu ří­ze­ní tep­lo­ty včet­ně vy­tá­pě­ní, kli­ma­ti­za­ce a vy­hří­va­cích po­du­šek

Za­jis­tě­te si svoji účast!


Mohlo by vás zajímat: