Google překladač: English Deutsch

Konference GIS Esri 2019 v Praze

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Uživatelé | Virtual

DSC09571Kon­fe­ren­ce GIS Esri se koná už dlou­há léta ve Spo­le­čen­ském sálu Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra Praha a letos při­padla na dny 6. a 7. lis­to­pa­du. Úde­rem de­sá­té ho­di­ny za­há­ji­la kon­fe­ren­ci fil­mo­vá zněl­ka a hned po ní při­šel za po­tles­ku ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ar­c­da­ta Praha Petr Seidl. Asi mi uvě­ří­te, že se hned v úvodu ne­o­po­mněl zmí­nit o kon­fe­ren­ci me­zi­ná­rod­ní GIS Esri v San Diegu s bez­má­la 29 ti­sí­ci účast­ní­ky a české stopě na ní. Mot­tem  kon­fe­ren­ce, které le­toš­ní do­má­cí kon­fe­ren­ce pře­vza­la, se stala věta: See What Others Can’t (Po­dí­vej­te se, co ostat­ní ne­mo­hou). Poté se chví­li vě­no­val Ar­c­da­tě a po­kra­čo­val di­gi­tál­ní­mi a zá­klad­ní­mi ma­pa­mi a daty pro GIS.

Za ino­va­tiv­ní pří­stup při tvor­bě Stát­ní­ho ma­po­vé­ho díla udě­lil cenu Ze­měmě­řic­ké­mu úřadu oce­ně­ní udě­lo­va­né spo­leč­nos­tí Ar­c­da­ta Praha. Pře­vzal ji Karel Bráz­dil a při­dal krát­ký pro­slov. Zá­sad­ním dílem je Zá­klad­ní to­po­gra­fic­ká mapa 1:5000.

DSC09598

V le­toš­ním roce Ar­c­da­ta slaví 29 let své exis­ten­ce. GIS po­má­há po­cho­pit a měnit svět. Na roz­voj dneš­ní spo­leč­nos­ti mají zá­sad­ní vliv di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie, které mění způ­sob na­še­ho myš­le­ní a naší ko­mu­ni­ka­ce. Do­chá­zí k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, což bylo do­ku­men­to­vá­no na rot­ter­dam­ském pří­sta­vu, vy­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat atd. GIS na tyto tren­dy re­a­gu­je a vy­stá­vá po­tře­ba GIS od­bor­ní­ků, kteří se tech­no­lo­gie naučí a budou je prak­tic­ky vy­u­ží­vat. Je po­tře­ba se učit stále a spo­leč­nost Esri, kte­rou Ar­c­da­ta u nás za­stu­pu­je, má vy­tvo­ře­ný celý sys­tém pro vzdě­lá­vá­ní. Na­pří­klad střed­ní školy mají pa­t­řič­ný soft­ware zdar­ma.

DSC09582

Škol­ním té­ma­tem Petr Seidl ukon­čil svoji úvod­ní řeč a pře­dal dění krát­ké­mu videu o změ­nách v dneš­ním světě, který po­má­ha­jí měnit k lep­ší­mu GIS tech­no­lo­gie hlav­ně tam, kde člo­věk pů­so­bí ne­ga­tiv­ně. Video bylo se­sta­ve­no z úryv­ků před­ná­šek kon­fe­ren­ce GIS Esri v San Diegu.

DSC09609

Prv­ním bodem na­bi­té­ho pro­gra­mu hned po úvodu byla před­náš­ka Mi­rosla­va Bárty, který před­ně po­dě­ko­val Ar­c­da­tě za po­zvá­ní a pak se vě­no­val před­náš­ce Voda a ci­vi­li­za­ce. Cílem bylo se­zná­mit pří­tom­né o vlivu do­stat­ku či ne­do­stat­ku vody na lid­ské ci­vi­li­za­ce v prů­bě­hu věků na celé ze­mě­kou­li. Zmí­nil se o tzv. Bon­do­vých udá­los­tech (zná­mých také jako Bon­dův cyk­lus), což byly změny, které vždy měly ně­ja­ký zá­sad­ní vliv na lid­ské po­pu­la­ce. Na­pří­klad před 8000 lety na­stal ko­laps „ze­le­né“ Sa­ha­ry, 2200 před n. l. ko­laps nej­star­ších ci­vi­li­za­cí a patří sem dále také zánik říše řím­ské nebo Fran­couz­ská re­vo­lu­ce. Ama­zon­ský pra­les tu je na­pří­klad pouze 1500 let a byl podle po­věs­ti se­slán bohy na teh­dej­ší lidi jako trest. Za­jí­ma­vý je i po­hled na vývoj Ve­li­ko­noč­ní­ho os­t­ro­va, Aus­trá­lie, Grónska, na starý Egypt a jeho zánik. Před­náš­ka to byla nad­mí­ru za­jí­ma­vá a byla pouze škoda, že na ni bylo vy­hra­ze­no jen 20 minut. Pa­t­ři­la k ní i vý­sta­va ve foyer. Já jsem si z ní od­ne­sl ná­sle­du­jí­cí po­u­če­ní: Velká je ta­ko­vá spo­leč­nost, ve které muži sá­ze­jí stro­my.

DSC09662

Kli­ma­tic­ká te­ma­ti­ka po­kra­čo­va­la i dále s Ra­di­mem To­las­zem a jeho před­náš­kou Změna kli­ma­tu a rok 2019 rok in­for­ma­cí, ak­ti­vis­tů a omylů. Na po­čát­ku hned zmí­nil své tři před­cho­zí před­náš­ky na této kon­fe­ren­ci a pak se vě­no­val IPCC (In­ter­go­ver­n­men­tal Panel on Cli­ma­te Chan­ge) – me­zi­vlád­ní­mu pa­ne­lu pro změnu kli­ma­tu. IPCC zve­řejňuje shr­nu­jí­cí zprá­vy podle Ra­di­ma To­las­ze v ještě či­tel­né formě. Je to psáno pře­váž­ně pro po­li­ti­ky a eko­no­my, tak aby to po­cho­pi­li. Před­po­vě­di IPCC jsou po­měr­ně přes­né a změny kli­ma­tu jsou při­čí­tá­ny ná­růstu ob­je­mu skle­ní­ko­vých plynů v at­mo­sfé­ře. Byly zmí­ně­ny dvě zá­sad­ní do­ho­dy – Kjótský pro­to­kol a Pa­říž­ská do­ho­da. Za­tím­co ký­že­ná změna ak­tu­ál­ní tep­lo­ty by měla zna­me­nat asi 30% sní­že­ní emisí, pa­ra­dox­ně ovšem Pa­říž­ská do­ho­da zna­me­ná je­jich plá­no­va­né zvý­še­ní o 10 pro­cent. Jed­ním slajdem se Radim To­lasz vě­no­val i stu­den­ským ak­ti­vis­tic­kým hnu­tím včet­ně re­be­lií a omy­lům v dis­ku­sích o změně kli­ma­tu. Vy­bra­né mapy a média byly k vi­dě­ní na stán­ku AV media. Z této před­náš­ky jsem si od­ne­sl toto po­u­če­ní: Není čas pa­ni­ka­řit, měli bychom jed­nat.

DSC09622

Dění po­su­nul ozná­me­ním dal­ší­ho řeč­ní­ka opět Petr Seidl a po­zval na pódium Mi­rosla­va Trnku z Men­de­lo­vy uni­ver­zi­ty v Brně, který se vě­no­val suchu a změně kli­ma­tu po­hle­dem čes­kým a glo­bál­ním. Vy­svět­lo­val sou­vis­los­ti s otep­lo­vá­ním a su­chý­mi ob­do­bí­mi v po­sled­ních le­tech, mlu­vil o po­su­nu skliz­ní k dří­věj­ším ter­mí­nům, počtu tro­pic­kých dní, po­mě­ru po­tře­by vody pro kra­ji­nu a srá­žek. Kom­bi­na­ce vy­so­kých tep­lot a sucha zna­me­na­jí zdvoj­ná­so­be­ní pro­blé­mů. Ale na dru­hou stra­nu se vi­nař­ské te­ré­ny po­sou­va­jí k výše po­lo­že­ným lo­ka­li­tám. Pro­blé­mem budou i vodní zdro­je a roz­ši­řo­vá­ní zá­vlah. Obec­ně se před­po­klá­dá sní­že­ní prů­to­ků. Na pří­kla­du pěs­to­vá­ní pše­ni­ce uká­zal vlivy sucha a sou­vis­lost s ce­na­mi. K opo­mí­je­ným ri­zi­kům na­pří­klad patří počty po­žá­rů a zvět­še­ní ohro­že­né plo­chy pře­váž­ně pro lesy.

DSC09626

Pře­děl před další před­náš­kou opět zpro­střed­ko­va­lo video z ame­ric­ké kon­fe­ren­ce o tom, co do­ká­žou sle­do­vat lidé po­mo­cí soft­wa­ro­vých pro­střed­ků Esri.
Pů­vod­ním ná­sle­dov­ní­kem měl být Peter Jager ze švý­car­ské­ho Esri, který se ovšem v ne­dě­li před kon­fe­ren­cí omlu­vil a po­slal za sebe ná­hra­du, svého ko­le­gu Ro­lan­da Schen­ke­la. Ten se ujal té­ma­tu Mi­gros as a Pi­o­neer for a Susta­i­na­ble Sup­ply Chain – Mi­gros jako prů­kop­ník udr­ži­tel­né­ho do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce. Mi­gros Lo­gis­tics/Trans­port řídí me­zi­ná­rod­ní i vni­t­rostát­ní pře­pra­vy pro nej­vět­ší­ho ma­lo­ob­chod­ní­ho pro­dej­ce Mi­gros ve Švý­car­sku. Vý­raz­né­ho sní­že­ní emisí CO2 do­sá­hl s po­mo­cí od­bor­ní­ků z EMPA (Švý­car­ské fe­de­rál­ní la­bo­ra­to­ře pro tes­to­vá­ní a vý­zkum ma­te­ri­á­lů) a s po­u­ži­tím nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie Esri. Mi­gros Lo­gis­tics/Trans­port je nyní scho­pen vy­po­čí­tat, ale také si­mu­lo­vat emise CO2 na do­prav­ních tra­sách.

DSC09634

Tro­chu op­ti­mis­tic­ké za­kon­če­ní do­po­led­ní­ho bloku před­ná­šek za­jis­til Petr Seidl a také se­zná­mil pří­tom­né s výčtem part­ne­rů kon­fe­ren­ce.

DSC09635

Odpolední program 6. listopadu

Ti, kdo si ukro­ji­li z času obě­do­vé pře­stáv­ky a vě­no­va­li se před­náš­ce Petra Čer­má­ka o Rhét­ské dráze – perle Alp, ur­či­tě ne­li­to­va­li. Tato že­lez­ni­ce je za­psá­na na se­zna­mu UNE­SCO a je na ní pro­voz 360 dnů v roce i na těch úse­cích, kde v zimě musí jet před lo­ko­mo­ti­vou vý­kon­né sněž­né frézy. Sa­mot­ná že­lez­ni­ce pro­jíž­dí velmi čle­ni­tým te­ré­nem a pře­ko­ná­vá velké výš­ko­vé roz­dí­ly bez ozub­ni­ce. Jen tak na okraj – Petr Čer­mák byl jed­ním z mála řeč­ní­ků, z něhož bylo v první řadě za tra­dič­ně ob­rov­ským řeč­nic­kým pul­tem vidět něco víc než hlava.

DSC09643

Také od­po­led­ní pro­gram ve spo­le­čen­ském sále začal fil­mo­vým šotem a na něj na­vá­zal Isma­el Chi­vi­te té­ma­tem Ar­c­GIS: See What Others Can’t. Isma­el nás zcela ne­tra­dič­ně se­zná­mil se svými ces­to­va­tel­ský­mi ak­ti­vi­ta­mi, ve kte­rých ne­chy­bí ani Česká re­pub­li­ka, a od ge­o­gra­fie obec­ně pře­šel k GIS sys­té­mům a tech­no­lo­giím. Po­stup­ně se tak do­stal k tomu, co na­bí­zí spo­leč­nost Esri a rych­lé­mu vy­lep­šo­vá­ní hlav­ních tech­no­lo­gií a na­bíd­ce soft­wa­ru a slu­žeb SaaS. Vě­no­val se no­vin­kám v Ar­c­GI­Su, jehož obsah se ne­u­stá­le vy­lep­šu­je. Mlu­vil i o Sto­ry­Ma­ps, je­jichž růst je ex­po­nen­ci­ál­ní.

DSC09687

O no­vin­kách v Ar­c­GIS Sto­ry­Ma­ps pak po­ho­vo­řil On­dřej Sa­dí­lek, jenž je uká­zal na prak­tic­kém pří­kla­du vy­tvo­ře­ní ta­ko­vé mapy s pří­bě­hem a se všemi mož­nost­mi, které se ak­tu­ál­ně dají vy­u­žít. Šlo kon­krét­ně o zklid­ně­ní do­pra­vy na trase Bě­cho­vi­ce–Úvaly. Po této ukáz­ce, kdy ne­chy­bě­la ani po­zván­ka na mi­ni­se­mi­nář o této pro­ble­ma­ti­ce ve foyer, po­kra­čo­val opět Isma­el Chi­vi­te no­vin­ka­mi v Ar­c­GIS Pro. Mezi no­vin­ka­mi je na­pří­klad Ar­c­GIS QuickCap­tu­re – ná­stroj k mo­bil­ní­mu sběru dat z vše­mož­ných ob­las­tí. Do­sta­lo se také na umě­lou in­te­li­gen­ci a stro­jo­vé učení. Na pří­kla­du uká­zal, jak se dá na­u­čit vy­hle­dá­ní kou­pa­lišť, ba­zé­nů z or­to­fo­to map.

DSC09665

Dále byly z po­hle­du dronu lo­ka­li­zo­vá­ny a sle­do­vá­ny do­prav­ní pro­střed­ky z hle­dis­ka za­sta­ve­ní, jízdy, par­ko­vá­ní, rych­los­ti jízdy. Rych­lé učení pro­bí­há v ruce s chyt­rým te­le­fo­nem a spuš­tě­nou apli­ka­cí, která lo­ka­li­zu­je před­mě­ty, které ope­rá­tor slov­ně iden­ti­fi­ku­je.
No­vin­ky jsou i v Ar­c­GIS En­ter­pri­se, na­pří­klad real-time ana­lý­zy. Isma­el se do­stal i k sys­té­mu li­cen­co­vá­ní podle uži­va­tel­ských typů, roz­dě­le­ných na Viewer, Edi­tor, Field wor­ker, Cre­a­tor a GIS Pro­fes­si­o­nal a spe­ci­ál­ní­ho uži­va­te­le ana­ly­ti­ka.
Pro tvůr­ce apli­ka­cí slou­ží Ar­c­GIS App Bu­il­der nebo Web Ap­pBu­il­der a další.
O no­vin­kách v Ar­c­GIS se zmínil Radek Kut­telwas­cher, kon­krét­ně o Ar­c­GIS Pro, což je vlast­ně pře­jme­no­va­ný a vy­lep­še­ný Ar­c­Map. O plat­for­mě Ar­c­GIS mlu­vil Matej Vr­tich a vy­bral si k prak­tic­ké ukáz­ce data o do­prav­ních ne­ho­dách za po­sled­ních 24 hodin. O Ar­c­GIS In­si­ghts po­kra­čo­va­li Radek Kut­telwas­cher a Te­re­za Ku­ti­šo­vá, kon­krét­ně na pří­kla­du účast­ní­ků kon­fe­ren­ce s lo­ka­li­za­cí po­lo­hy, odkud jsou a z ja­kých firem. Na uka­zo­va­ných vy­kres­le­ních bylo možné zjis­tit, i kdy se pří­tomní při­hlá­si­li nebo zda byli na před­kon­fe­renč­ním se­mi­ná­ři. Te­re­za uká­za­la data o ga­rá­žo­vých ko­lo­ni­ích v Jih­la­vě a zpož­ďo­vá­ní MHD tam­též. U zpož­ďo­vá­ní do­pra­vy bylo k dis­po­zi­ci po­rov­ná­ní si­tu­a­cí před a po za­ve­de­ní Bus pruhu.

DSC09701

In­si­ghts se řadí do sku­pi­ny Apps, do které patří i tzv. Field Apps, tedy apli­ka­ce do te­ré­nu. Těm se vě­no­va­ly Sylva Vor­lo­vá (Ar­c­da­ta) a Jana Ko­šáb­ko­vá (Magis­trát města Jih­la­vy) a před­sta­vi­ly hned ně­ko­lik kon­krét­ních te­rén­ních apli­ka­cí. Te­rén­ní na­sa­ze­ní Ar­c­GIS QuickCap­tu­re bylo ur­če­no pro jih­lav­ské stráž­ní­ky, apli­ka­ce však byla pří­liš slo­ži­tá, a tak pře­chá­ze­li zpět k zá­zna­mu do no­týs­ků a ná­sled­né­mu za­dá­vá­ní do po­čí­ta­če s čas­tou chy­bo­vos­tí.
O zpra­co­vá­ní rastro­vých map mlu­vi­la Inka Te­sa­řo­vá. Nej­pr­ve se vě­no­va­la dro­nům, sa­te­li­tům a apli­ka­ci Drone to Map. O Ar­c­GIS Urban po­kra­čo­val Radek Kut­telwas­cher a uká­zal, jak vy­pa­da­jí 3D plány města Pa­sa­de­na. Běž­nou sou­čás­tí je dnes spo­lu­prá­ce s BIM a Ar­c­GIS umí na­čí­tat sou­bo­ry RVT z Au­to­de­sk Re­vi­tu. A kromě Ar­c­GI­Su je možné si pře­nést mo­de­ly do pro­stře­dí webu. Jinou ukáz­kou byla li­ni­o­vá stav­ba po­skyt­nu­tá spo­leč­nost­mi SUDOP a Grai­tec.

DSC09652

S rych­lým roz­vo­jem tech­no­lo­gií zís­ká­va­jí star­ší pro­duk­ty své no­věj­ší brat­říč­ky a sestřič­ky.
Ar­c­GIS Ex­pe­ri­en­ce Bu­il­der si vzal na sta­rost Jan Ša­ra­ta. Ar­c­GIS není jen soft­ware, ale také data, or­to­fo­ta s roz­li­še­ním 50 cm, chrá­ně­ná území (WDPA), le­tec­ké sním­ky světa atd. Dal­ším typem dat jsou 3D pod­kla­do­vá data. Vše se dá najít v Li­ving At­la­su. Jsou zde i de­mo­gra­fic­ká data.
I tato od­po­led­ní sekce byla ukon­če­na fil­mo­vou ukáz­kou z pro­duk­ce Esri o lo­ka­li­zač­ní tech­no­lo­gii.

Večerní přednášky

Pro­ble­ma­ti­ka Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy ČR je nyní velmi ak­tu­ál­ní téma, a proto se sa­mo­zřej­mě ob­je­vi­la i v prv­ním bloku uži­va­tel­ských před­ná­šek z ob­las­ti ve­řej­né sprá­vy. Další před­náš­ky se nesly v duchu rastro­vých dat a je­jich zpra­co­vá­ní, spo­lu­prá­ce soft­wa­ru Esri a ENVI i vy­u­ži­tí dru­ži­co­vých a le­tec­kých sním­ků v ze­mě­děl­ství. Došlo i na ná­rod­ní da­ta­bá­zi dat Sen­ti­nel a na le­tec­kou kampaň FLEX­Sen­se.

DSC09766

Druhý den

Druhý den kon­fe­ren­ce při­ne­sl před­náš­ky o tom, jak ge­o­gra­fic­ké in­for­mač­ní sys­témy po­má­ha­jí v nej­růz­něj­ších ob­las­tech ve­řej­né sprá­vy, ochra­ny ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, sprá­vy in­že­nýr­ských sítí, ve vzdě­lá­vá­ní a v celé řadě dal­ších oborů. Během kon­fe­ren­ce mohli účast­ní­ci na­vští­vit také množ­ství worksho­pů, které jim po­moh­ly s tech­nic­ký­mi otáz­ka­mi nebo je se­zná­mi­ly s no­vin­ka­mi v tech­no­lo­gi­ích Ar­c­GIS.
V zá­vě­ru ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ar­c­da­ta Praha Petr Seidl shr­nul prů­běh kon­fe­ren­ce a před­se­da od­bor­né po­ro­ty Vít Vo­že­ní­lek vy­hlá­sil ví­tě­ze sou­těž­ní pře­hlíd­ky po­ste­rů.

Jak možná tu­ší­te, ne­zú­čast­nil jsem se dru­hé­ho dne kon­fe­ren­ce a sa­mo­zřej­mě jsem ne­mohl být na všech před­náš­kách dne prv­ní­ho, pro­to­že mnohé „jely“ pa­ra­lel­ně. A tak mi unik­ly jistě mnohé velmi za­jí­ma­vé pří­spěv­ky, je­jichž se­znam na­jde­te na webu www.​arcdata.​cz. Vět­ši­na pří­spěv­ků je ob­sa­hem Sbor­ní­ku kon­fe­ren­ce, který je zde volně ke sta­že­ní ve for­má­tu PDF. A pokud bu­de­te mít do­sta­tek času, tak do­po­ru­ču­ji si najít You­Tu­be kanál Ar­c­da­ta Praha, kde jsou zve­řej­ně­ny zá­zna­my z hlav­ní­ho bloku kon­fe­ren­ce, před­ná­šek tý­ka­jí­cích se DTM, ve­řej­né sprá­vy a ze všech worksho­pů.

Pripomínku článku Konference GIS Esri v Praze 2019, který vyšel v loňské příloze časopisu CAD InGIS II, můžete brát jako výzvu k účasti letošní Konference GIS Esri 2020, o jejíž formě však zatím nemají pořadatelé konečnou představu, nebo také té světové Uživatelské konferenci Esri 2020, která má letos svoji pouze on-line digitální verzi a začíná 13. července 2020.

Vyslo v InGIS 02 2019


Mohlo by vás zajímat: