301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Konference GIS Esri 2019 v Praze

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Uživatelé | Virtual

DSC09571Kon­fe­ren­ce GIS Esri se koná už dlou­há léta ve Spo­le­čen­ském sálu Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra Praha a letos při­padla na dny 6. a 7. lis­to­pa­du. Úde­rem de­sá­té ho­di­ny za­há­ji­la kon­fe­ren­ci fil­mo­vá zněl­ka a hned po ní při­šel za po­tles­ku ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ar­c­da­ta Praha Petr Seidl. Asi mi uvě­ří­te, že se hned v úvodu ne­o­po­mněl zmí­nit o kon­fe­ren­ci me­zi­ná­rod­ní GIS Esri v San Diegu s bez­má­la 29 ti­sí­ci účast­ní­ky a české stopě na ní. Mot­tem  kon­fe­ren­ce, které le­toš­ní do­má­cí kon­fe­ren­ce pře­vza­la, se stala věta: See What Others Can’t (Po­dí­vej­te se, co ostat­ní ne­mo­hou). Poté se chví­li vě­no­val Ar­c­da­tě a po­kra­čo­val di­gi­tál­ní­mi a zá­klad­ní­mi ma­pa­mi a daty pro GIS.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Za ino­va­tiv­ní pří­stup při tvor­bě Stát­ní­ho ma­po­vé­ho díla udě­lil cenu Ze­měmě­řic­ké­mu úřadu oce­ně­ní udě­lo­va­né spo­leč­nos­tí Ar­c­da­ta Praha. Pře­vzal ji Karel Bráz­dil a při­dal krát­ký pro­slov. Zá­sad­ním dílem je Zá­klad­ní to­po­gra­fic­ká mapa 1:5000.

DSC09598

V le­toš­ním roce Ar­c­da­ta slaví 29 let své exis­ten­ce. GIS po­má­há po­cho­pit a měnit svět. Na roz­voj dneš­ní spo­leč­nos­ti mají zá­sad­ní vliv di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie, které mění způ­sob na­še­ho myš­le­ní a naší ko­mu­ni­ka­ce. Do­chá­zí k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, což bylo do­ku­men­to­vá­no na rot­ter­dam­ském pří­sta­vu, vy­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat atd. GIS na tyto tren­dy re­a­gu­je a vy­stá­vá po­tře­ba GIS od­bor­ní­ků, kteří se tech­no­lo­gie naučí a budou je prak­tic­ky vy­u­ží­vat. Je po­tře­ba se učit stále a spo­leč­nost Esri, kte­rou Ar­c­da­ta u nás za­stu­pu­je, má vy­tvo­ře­ný celý sys­tém pro vzdě­lá­vá­ní. Na­pří­klad střed­ní školy mají pa­t­řič­ný soft­ware zdar­ma.

DSC09582

Škol­ním té­ma­tem Petr Seidl ukon­čil svoji úvod­ní řeč a pře­dal dění krát­ké­mu videu o změ­nách v dneš­ním světě, který po­má­ha­jí měnit k lep­ší­mu GIS tech­no­lo­gie hlav­ně tam, kde člo­věk pů­so­bí ne­ga­tiv­ně. Video bylo se­sta­ve­no z úryv­ků před­ná­šek kon­fe­ren­ce GIS Esri v San Diegu.

DSC09609

Prv­ním bodem na­bi­té­ho pro­gra­mu hned po úvodu byla před­náš­ka Mi­rosla­va Bárty, který před­ně po­dě­ko­val Ar­c­da­tě za po­zvá­ní a pak se vě­no­val před­náš­ce Voda a ci­vi­li­za­ce. Cílem bylo se­zná­mit pří­tom­né o vlivu do­stat­ku či ne­do­stat­ku vody na lid­ské ci­vi­li­za­ce v prů­bě­hu věků na celé ze­mě­kou­li. Zmí­nil se o tzv. Bon­do­vých udá­los­tech (zná­mých také jako Bon­dův cyk­lus), což byly změny, které vždy měly ně­ja­ký zá­sad­ní vliv na lid­ské po­pu­la­ce. Na­pří­klad před 8000 lety na­stal ko­laps „ze­le­né“ Sa­ha­ry, 2200 před n. l. ko­laps nej­star­ších ci­vi­li­za­cí a patří sem dále také zánik říše řím­ské nebo Fran­couz­ská re­vo­lu­ce. Ama­zon­ský pra­les tu je na­pří­klad pouze 1500 let a byl podle po­věs­ti se­slán bohy na teh­dej­ší lidi jako trest. Za­jí­ma­vý je i po­hled na vývoj Ve­li­ko­noč­ní­ho os­t­ro­va, Aus­trá­lie, Grónska, na starý Egypt a jeho zánik. Před­náš­ka to byla nad­mí­ru za­jí­ma­vá a byla pouze škoda, že na ni bylo vy­hra­ze­no jen 20 minut. Pa­t­ři­la k ní i vý­sta­va ve foyer. Já jsem si z ní od­ne­sl ná­sle­du­jí­cí po­u­če­ní: Velká je ta­ko­vá spo­leč­nost, ve které muži sá­ze­jí stro­my.

DSC09662

Kli­ma­tic­ká te­ma­ti­ka po­kra­čo­va­la i dále s Ra­di­mem To­las­zem a jeho před­náš­kou Změna kli­ma­tu a rok 2019 rok in­for­ma­cí, ak­ti­vis­tů a omylů. Na po­čát­ku hned zmí­nil své tři před­cho­zí před­náš­ky na této kon­fe­ren­ci a pak se vě­no­val IPCC (In­ter­go­ver­n­men­tal Panel on Cli­ma­te Chan­ge) – me­zi­vlád­ní­mu pa­ne­lu pro změnu kli­ma­tu. IPCC zve­řejňuje shr­nu­jí­cí zprá­vy podle Ra­di­ma To­las­ze v ještě či­tel­né formě. Je to psáno pře­váž­ně pro po­li­ti­ky a eko­no­my, tak aby to po­cho­pi­li. Před­po­vě­di IPCC jsou po­měr­ně přes­né a změny kli­ma­tu jsou při­čí­tá­ny ná­růstu ob­je­mu skle­ní­ko­vých plynů v at­mo­sfé­ře. Byly zmí­ně­ny dvě zá­sad­ní do­ho­dy – Kjótský pro­to­kol a Pa­říž­ská do­ho­da. Za­tím­co ký­že­ná změna ak­tu­ál­ní tep­lo­ty by měla zna­me­nat asi 30% sní­že­ní emisí, pa­ra­dox­ně ovšem Pa­říž­ská do­ho­da zna­me­ná je­jich plá­no­va­né zvý­še­ní o 10 pro­cent. Jed­ním slajdem se Radim To­lasz vě­no­val i stu­den­ským ak­ti­vis­tic­kým hnu­tím včet­ně re­be­lií a omy­lům v dis­ku­sích o změně kli­ma­tu. Vy­bra­né mapy a média byly k vi­dě­ní na stán­ku AV media. Z této před­náš­ky jsem si od­ne­sl toto po­u­če­ní: Není čas pa­ni­ka­řit, měli bychom jed­nat.

DSC09622

Dění po­su­nul ozná­me­ním dal­ší­ho řeč­ní­ka opět Petr Seidl a po­zval na pódium Mi­rosla­va Trnku z Men­de­lo­vy uni­ver­zi­ty v Brně, který se vě­no­val suchu a změně kli­ma­tu po­hle­dem čes­kým a glo­bál­ním. Vy­svět­lo­val sou­vis­los­ti s otep­lo­vá­ním a su­chý­mi ob­do­bí­mi v po­sled­ních le­tech, mlu­vil o po­su­nu skliz­ní k dří­věj­ším ter­mí­nům, počtu tro­pic­kých dní, po­mě­ru po­tře­by vody pro kra­ji­nu a srá­žek. Kom­bi­na­ce vy­so­kých tep­lot a sucha zna­me­na­jí zdvoj­ná­so­be­ní pro­blé­mů. Ale na dru­hou stra­nu se vi­nař­ské te­ré­ny po­sou­va­jí k výše po­lo­že­ným lo­ka­li­tám. Pro­blé­mem budou i vodní zdro­je a roz­ši­řo­vá­ní zá­vlah. Obec­ně se před­po­klá­dá sní­že­ní prů­to­ků. Na pří­kla­du pěs­to­vá­ní pše­ni­ce uká­zal vlivy sucha a sou­vis­lost s ce­na­mi. K opo­mí­je­ným ri­zi­kům na­pří­klad patří počty po­žá­rů a zvět­še­ní ohro­že­né plo­chy pře­váž­ně pro lesy.

DSC09626

Pře­děl před další před­náš­kou opět zpro­střed­ko­va­lo video z ame­ric­ké kon­fe­ren­ce o tom, co do­ká­žou sle­do­vat lidé po­mo­cí soft­wa­ro­vých pro­střed­ků Esri.
Pů­vod­ním ná­sle­dov­ní­kem měl být Peter Jager ze švý­car­ské­ho Esri, který se ovšem v ne­dě­li před kon­fe­ren­cí omlu­vil a po­slal za sebe ná­hra­du, svého ko­le­gu Ro­lan­da Schen­ke­la. Ten se ujal té­ma­tu Mi­gros as a Pi­o­neer for a Susta­i­na­ble Sup­ply Chain – Mi­gros jako prů­kop­ník udr­ži­tel­né­ho do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce. Mi­gros Lo­gis­tics/Trans­port řídí me­zi­ná­rod­ní i vni­t­rostát­ní pře­pra­vy pro nej­vět­ší­ho ma­lo­ob­chod­ní­ho pro­dej­ce Mi­gros ve Švý­car­sku. Vý­raz­né­ho sní­že­ní emisí CO2 do­sá­hl s po­mo­cí od­bor­ní­ků z EMPA (Švý­car­ské fe­de­rál­ní la­bo­ra­to­ře pro tes­to­vá­ní a vý­zkum ma­te­ri­á­lů) a s po­u­ži­tím nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie Esri. Mi­gros Lo­gis­tics/Trans­port je nyní scho­pen vy­po­čí­tat, ale také si­mu­lo­vat emise CO2 na do­prav­ních tra­sách.

DSC09634

Tro­chu op­ti­mis­tic­ké za­kon­če­ní do­po­led­ní­ho bloku před­ná­šek za­jis­til Petr Seidl a také se­zná­mil pří­tom­né s výčtem part­ne­rů kon­fe­ren­ce.

DSC09635

Odpolední program 6. listopadu

Ti, kdo si ukro­ji­li z času obě­do­vé pře­stáv­ky a vě­no­va­li se před­náš­ce Petra Čer­má­ka o Rhét­ské dráze – perle Alp, ur­či­tě ne­li­to­va­li. Tato že­lez­ni­ce je za­psá­na na se­zna­mu UNE­SCO a je na ní pro­voz 360 dnů v roce i na těch úse­cích, kde v zimě musí jet před lo­ko­mo­ti­vou vý­kon­né sněž­né frézy. Sa­mot­ná že­lez­ni­ce pro­jíž­dí velmi čle­ni­tým te­ré­nem a pře­ko­ná­vá velké výš­ko­vé roz­dí­ly bez ozub­ni­ce. Jen tak na okraj – Petr Čer­mák byl jed­ním z mála řeč­ní­ků, z něhož bylo v první řadě za tra­dič­ně ob­rov­ským řeč­nic­kým pul­tem vidět něco víc než hlava.

DSC09643

Také od­po­led­ní pro­gram ve spo­le­čen­ském sále začal fil­mo­vým šotem a na něj na­vá­zal Isma­el Chi­vi­te té­ma­tem Ar­c­GIS: See What Others Can’t. Isma­el nás zcela ne­tra­dič­ně se­zná­mil se svými ces­to­va­tel­ský­mi ak­ti­vi­ta­mi, ve kte­rých ne­chy­bí ani Česká re­pub­li­ka, a od ge­o­gra­fie obec­ně pře­šel k GIS sys­té­mům a tech­no­lo­giím. Po­stup­ně se tak do­stal k tomu, co na­bí­zí spo­leč­nost Esri a rych­lé­mu vy­lep­šo­vá­ní hlav­ních tech­no­lo­gií a na­bíd­ce soft­wa­ru a slu­žeb SaaS. Vě­no­val se no­vin­kám v Ar­c­GI­Su, jehož obsah se ne­u­stá­le vy­lep­šu­je. Mlu­vil i o Sto­ry­Ma­ps, je­jichž růst je ex­po­nen­ci­ál­ní.

DSC09687

O no­vin­kách v Ar­c­GIS Sto­ry­Ma­ps pak po­ho­vo­řil On­dřej Sa­dí­lek, jenž je uká­zal na prak­tic­kém pří­kla­du vy­tvo­ře­ní ta­ko­vé mapy s pří­bě­hem a se všemi mož­nost­mi, které se ak­tu­ál­ně dají vy­u­žít. Šlo kon­krét­ně o zklid­ně­ní do­pra­vy na trase Bě­cho­vi­ce–Úvaly. Po této ukáz­ce, kdy ne­chy­bě­la ani po­zván­ka na mi­ni­se­mi­nář o této pro­ble­ma­ti­ce ve foyer, po­kra­čo­val opět Isma­el Chi­vi­te no­vin­ka­mi v Ar­c­GIS Pro. Mezi no­vin­ka­mi je na­pří­klad Ar­c­GIS QuickCap­tu­re – ná­stroj k mo­bil­ní­mu sběru dat z vše­mož­ných ob­las­tí. Do­sta­lo se také na umě­lou in­te­li­gen­ci a stro­jo­vé učení. Na pří­kla­du uká­zal, jak se dá na­u­čit vy­hle­dá­ní kou­pa­lišť, ba­zé­nů z or­to­fo­to map.

DSC09665

Dále byly z po­hle­du dronu lo­ka­li­zo­vá­ny a sle­do­vá­ny do­prav­ní pro­střed­ky z hle­dis­ka za­sta­ve­ní, jízdy, par­ko­vá­ní, rych­los­ti jízdy. Rych­lé učení pro­bí­há v ruce s chyt­rým te­le­fo­nem a spuš­tě­nou apli­ka­cí, která lo­ka­li­zu­je před­mě­ty, které ope­rá­tor slov­ně iden­ti­fi­ku­je.
No­vin­ky jsou i v Ar­c­GIS En­ter­pri­se, na­pří­klad real-time ana­lý­zy. Isma­el se do­stal i k sys­té­mu li­cen­co­vá­ní podle uži­va­tel­ských typů, roz­dě­le­ných na Viewer, Edi­tor, Field wor­ker, Cre­a­tor a GIS Pro­fes­si­o­nal a spe­ci­ál­ní­ho uži­va­te­le ana­ly­ti­ka.
Pro tvůr­ce apli­ka­cí slou­ží Ar­c­GIS App Bu­il­der nebo Web Ap­pBu­il­der a další.
O no­vin­kách v Ar­c­GIS se zmínil Radek Kut­telwas­cher, kon­krét­ně o Ar­c­GIS Pro, což je vlast­ně pře­jme­no­va­ný a vy­lep­še­ný Ar­c­Map. O plat­for­mě Ar­c­GIS mlu­vil Matej Vr­tich a vy­bral si k prak­tic­ké ukáz­ce data o do­prav­ních ne­ho­dách za po­sled­ních 24 hodin. O Ar­c­GIS In­si­ghts po­kra­čo­va­li Radek Kut­telwas­cher a Te­re­za Ku­ti­šo­vá, kon­krét­ně na pří­kla­du účast­ní­ků kon­fe­ren­ce s lo­ka­li­za­cí po­lo­hy, odkud jsou a z ja­kých firem. Na uka­zo­va­ných vy­kres­le­ních bylo možné zjis­tit, i kdy se pří­tomní při­hlá­si­li nebo zda byli na před­kon­fe­renč­ním se­mi­ná­ři. Te­re­za uká­za­la data o ga­rá­žo­vých ko­lo­ni­ích v Jih­la­vě a zpož­ďo­vá­ní MHD tam­též. U zpož­ďo­vá­ní do­pra­vy bylo k dis­po­zi­ci po­rov­ná­ní si­tu­a­cí před a po za­ve­de­ní Bus pruhu.

DSC09701

In­si­ghts se řadí do sku­pi­ny Apps, do které patří i tzv. Field Apps, tedy apli­ka­ce do te­ré­nu. Těm se vě­no­va­ly Sylva Vor­lo­vá (Ar­c­da­ta) a Jana Ko­šáb­ko­vá (Magis­trát města Jih­la­vy) a před­sta­vi­ly hned ně­ko­lik kon­krét­ních te­rén­ních apli­ka­cí. Te­rén­ní na­sa­ze­ní Ar­c­GIS QuickCap­tu­re bylo ur­če­no pro jih­lav­ské stráž­ní­ky, apli­ka­ce však byla pří­liš slo­ži­tá, a tak pře­chá­ze­li zpět k zá­zna­mu do no­týs­ků a ná­sled­né­mu za­dá­vá­ní do po­čí­ta­če s čas­tou chy­bo­vos­tí.
O zpra­co­vá­ní rastro­vých map mlu­vi­la Inka Te­sa­řo­vá. Nej­pr­ve se vě­no­va­la dro­nům, sa­te­li­tům a apli­ka­ci Drone to Map. O Ar­c­GIS Urban po­kra­čo­val Radek Kut­telwas­cher a uká­zal, jak vy­pa­da­jí 3D plány města Pa­sa­de­na. Běž­nou sou­čás­tí je dnes spo­lu­prá­ce s BIM a Ar­c­GIS umí na­čí­tat sou­bo­ry RVT z Au­to­de­sk Re­vi­tu. A kromě Ar­c­GI­Su je možné si pře­nést mo­de­ly do pro­stře­dí webu. Jinou ukáz­kou byla li­ni­o­vá stav­ba po­skyt­nu­tá spo­leč­nost­mi SUDOP a Grai­tec.

DSC09652

S rych­lým roz­vo­jem tech­no­lo­gií zís­ká­va­jí star­ší pro­duk­ty své no­věj­ší brat­říč­ky a sestřič­ky.
Ar­c­GIS Ex­pe­ri­en­ce Bu­il­der si vzal na sta­rost Jan Ša­ra­ta. Ar­c­GIS není jen soft­ware, ale také data, or­to­fo­ta s roz­li­še­ním 50 cm, chrá­ně­ná území (WDPA), le­tec­ké sním­ky světa atd. Dal­ším typem dat jsou 3D pod­kla­do­vá data. Vše se dá najít v Li­ving At­la­su. Jsou zde i de­mo­gra­fic­ká data.
I tato od­po­led­ní sekce byla ukon­če­na fil­mo­vou ukáz­kou z pro­duk­ce Esri o lo­ka­li­zač­ní tech­no­lo­gii.

Večerní přednášky

Pro­ble­ma­ti­ka Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy ČR je nyní velmi ak­tu­ál­ní téma, a proto se sa­mo­zřej­mě ob­je­vi­la i v prv­ním bloku uži­va­tel­ských před­ná­šek z ob­las­ti ve­řej­né sprá­vy. Další před­náš­ky se nesly v duchu rastro­vých dat a je­jich zpra­co­vá­ní, spo­lu­prá­ce soft­wa­ru Esri a ENVI i vy­u­ži­tí dru­ži­co­vých a le­tec­kých sním­ků v ze­mě­děl­ství. Došlo i na ná­rod­ní da­ta­bá­zi dat Sen­ti­nel a na le­tec­kou kampaň FLEX­Sen­se.

DSC09766

Druhý den

Druhý den kon­fe­ren­ce při­ne­sl před­náš­ky o tom, jak ge­o­gra­fic­ké in­for­mač­ní sys­témy po­má­ha­jí v nej­růz­něj­ších ob­las­tech ve­řej­né sprá­vy, ochra­ny ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, sprá­vy in­že­nýr­ských sítí, ve vzdě­lá­vá­ní a v celé řadě dal­ších oborů. Během kon­fe­ren­ce mohli účast­ní­ci na­vští­vit také množ­ství worksho­pů, které jim po­moh­ly s tech­nic­ký­mi otáz­ka­mi nebo je se­zná­mi­ly s no­vin­ka­mi v tech­no­lo­gi­ích Ar­c­GIS.
V zá­vě­ru ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ar­c­da­ta Praha Petr Seidl shr­nul prů­běh kon­fe­ren­ce a před­se­da od­bor­né po­ro­ty Vít Vo­že­ní­lek vy­hlá­sil ví­tě­ze sou­těž­ní pře­hlíd­ky po­ste­rů.

Jak možná tu­ší­te, ne­zú­čast­nil jsem se dru­hé­ho dne kon­fe­ren­ce a sa­mo­zřej­mě jsem ne­mohl být na všech před­náš­kách dne prv­ní­ho, pro­to­že mnohé „jely“ pa­ra­lel­ně. A tak mi unik­ly jistě mnohé velmi za­jí­ma­vé pří­spěv­ky, je­jichž se­znam na­jde­te na webu www.​arcdata.​cz. Vět­ši­na pří­spěv­ků je ob­sa­hem Sbor­ní­ku kon­fe­ren­ce, který je zde volně ke sta­že­ní ve for­má­tu PDF. A pokud bu­de­te mít do­sta­tek času, tak do­po­ru­ču­ji si najít You­Tu­be kanál Ar­c­da­ta Praha, kde jsou zve­řej­ně­ny zá­zna­my z hlav­ní­ho bloku kon­fe­ren­ce, před­ná­šek tý­ka­jí­cích se DTM, ve­řej­né sprá­vy a ze všech worksho­pů.

Pripomínku článku Konference GIS Esri v Praze 2019, který vyšel v loňské příloze časopisu CAD InGIS II, můžete brát jako výzvu k účasti letošní Konference GIS Esri 2020, o jejíž formě však zatím nemají pořadatelé konečnou představu, nebo také té světové Uživatelské konferenci Esri 2020, která má letos svoji pouze on-line digitální verzi a začíná 13. července 2020.

Vyslo v InGIS 02 2019


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit