Google překladač: English Deutsch

Novinky verze SimLab Composer 10

Autor článku: SOFTconsult   

Tags: Architektura | Composer | Design | Interiéry | SimLab | SOFTconsult | Verze 10 | Výrobky | Web

Nove uzivatelske rozhrani-menu Render-2030SimLab Com­poser je 3D vi­zu­a­li­zač­ní soft­ware ur­če­ný ar­chi­tek­tům, in­te­ri­é­ro­vým de­signe­rům, de­signe­rům vý­rob­ků, web de­sig­né­rům a vý­vo­já­řům. Od 15. čer­ven­ce 2020 je k dis­po­zi­ci nová verze pro­gra­mu SimLab Com­poser 10. Ak­tu­a­li­zo­vá­no bylo gra­fic­ké uži­va­tel­ské roz­hra­ní GUI a zjed­no­du­še­ny pra­cov­ní po­stu­py. Sou­čás­tí Com­pose­ru 10 je nyní WebGL Star­ter, stej­ně jako CAD Con­ver­ter. K dis­po­zi­ci je clou­do­vé sdí­le­ní, roz­ší­ře­ny byly funk­ce na vy­tvá­ře­ní scény, při­dá­ny mož­nos­ti po­za­sta­ve­ní ren­de­rin­gu. V prů­bě­hu ren­de­rin­gu je možné po­u­žít efek­ty, ren­dro­vat na celou ob­ra­zov­ku, ren­dro­vat v okně, vy­kres­lo­vá­ní po­za­sta­vit (pauza) nebo úplně za­sta­vit.

Zcela nový je také de­sign pro tvor­bu sek­ven­cí. K no­vin­kám patří také Ná­hled/Pře­hrá­vá­ní sek­ven­cí a uži­teč­něj­ší di­a­log Na­sta­ve­ní 3D PDF.

Struč­né shr­nu­tí no­vých ak­tu­a­li­za­cí pro­ve­de­ných v SimLab Com­pose­ru 10 spolu s vy­svět­lu­jí­cí­mi videi na­jde­te na www.simlab-soft.cz.

Pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku je re­se­le­rem pro­duk­tu SimLab Com­poser spo­leč­nost SOFT­con­sult.


Mohlo by vás zajímat: