Google překladač: English Deutsch

Inovace 3D tisku integrací databáze Senvol do MaterialCenter

Autor článku: e-Xstre­am en­gi­nee­ring   

Tags: 10X ICME | 3D tisk | CAE | Databáze | e-Xstre­am en­gi­nee­ring | Hexagon | Materiály

e-xtream-MC-and-senvol-2033Spo­leč­nost e-Xstre­am en­gi­nee­ring, sou­část di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce firmy He­xa­gon, při­da­la do svého ře­še­ní 10X In­te­gra­ted Com­pu­tati­o­nal Ma­te­ri­als En­gi­nee­ring (ICME) da­ta­bá­zi Se­n­vol, nej­u­ce­le­něj­ší da­ta­bá­zi adi­tiv­ních vý­rob­ních ma­te­ri­á­lů a stro­jů na trhu. Vý­rob­cům tak usnad­ňu­je užší výběr a vy­hod­no­ce­ní toho, jak nej­no­věj­ší­mi mož­nost­mi 3D tisku mohou vy­lep­šit své pro­duk­ty. Za­čle­ně­ním da­ta­bá­ze Se­n­vol do mo­der­ní­ho sys­té­mu sprá­vy dat o ma­te­ri­á­lech Ma­te­ri­al­Cen­ter firmy e-Xstre­am mají týmy vý­zku­mu a vý­vo­je pro­duk­tů oka­mži­tý pří­stup k hoj­né­mu množ­ství údajů pro 3D tisk z kovů, po­ly­me­rů, kom­po­zit­ních a pro­gre­siv­ních ma­te­ri­á­lů.

Týmy mohou pře­zkou­mat mož­nos­ti růz­ných adi­tiv­ních vý­rob­ních ma­te­ri­á­lů, pro­ce­sů a stro­jů, po­rov­nat je se svými stá­va­jí­cí­mi ná­vrhy a pro­ce­sy a najít tak pří­le­ži­tos­ti pro ino­va­ce, sní­že­ní ná­kla­dů nebo rych­lej­ší obrat.
Kromě toho mohou být vy­bra­né ma­te­ri­á­ly za­řa­ze­né do už­ší­ho vý­bě­ru ex­por­to­vá­ny přímo z Ma­te­ri­al­Cen­te­ru do CAE ná­stro­jů pro zkou­má­ní kon­cepč­ních ná­vrhů. Od­bor­ní­ci v ob­las­ti ná­vr­hu, ma­te­ri­á­lů a vý­ro­by pak mohou spo­lu­pra­co­vat na vir­tu­ál­ním vý­vo­ji pro­duk­tu po­mo­cí po­drob­ných pro­pri­e­tár­ních mo­de­lů ma­te­ri­á­lů a de­fi­nic pro­ce­sů od do­da­va­te­lů k za­jiš­tě­ní op­ti­mál­ních vý­sled­ků po­mo­cí ře­še­ní 10X ICME.
Da­ta­bá­ze Se­n­vol umožňuje uži­va­te­lům iden­ti­fi­ko­vat a po­rov­nat adi­tiv­ní vý­rob­ní stro­je na zá­kla­dě pod­po­ro­va­ných pro­ce­sů, vý­rob­ců, po­ža­do­va­né ve­li­kos­ti dílu, ná­kla­dů nebo kom­pa­ti­bil­ních ma­te­ri­á­lů a je­jich vlast­nos­tí. Po­mo­cí webo­vé­ho roz­hra­ní Ma­te­ri­al­Cen­ter mohou uži­va­te­lé sle­do­vat kom­plet­ní původ dat (práš­ky, stro­je, se­sta­ve­ní, díly, testy, ná­sled­né pro­ce­sy, návrh, CAE mo­de­ly), aby po­cho­pi­li vztah mezi vstup­ním ma­te­ri­á­lem přes stav­bu, ná­sled­ný pro­ces a tes­to­vá­ní ma­te­ri­á­lu. Všech­na data jsou za­zna­me­ná­vá­na a do­stup­ná ostat­ním v celé or­ga­ni­za­ci, aby se za­brá­ni­lo zby­teč­né­mu opa­ko­vá­ní práce během ce­lé­ho pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tu.
Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.e-xstream.com/product/materialcenter.


Mohlo by vás zajímat: