Google překladač: English Deutsch

METAV 2020 – Promluvme si o inovacích

Autor článku: VDW - Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken   

Tags: Kovovýroba | METAV | Prezentace | Software | VDW | WEBsessions

METAV-header-2037První webo­vé kon­fe­ren­ce na­hra­zu­jí­cí tra­dič­ní ve­letrh METAV po­řá­da­ný ně­mec­kou aso­ci­a­cí vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů VDW úspěš­ně pro­běh­ly v po­lo­vi­ně červ­na. Zú­čast­ni­lo se jich více než 80 vy­sta­vo­va­te­lů s téměř 100 pre­zen­ta­ce­mi a re­gis­tro­va­lo se asi 1600 účast­ní­ků z více než 60 zemí. V za­jí­ma­vých a roz­ma­ni­tých pre­zen­ta­cích si vy­zkou­še­li, co je v ko­vo­vý­ro­bě nové a dů­le­ži­té: stro­je, soft­ware, kom­po­nen­ty, služ­by. Pro ty, kteří se ne­moh­li zú­čast­nit, jsou všech­ny pre­zen­ta­ce k dis­po­zi­ci jako videa. Vy­u­žij­te pří­le­ži­tost in­for­mo­vat se a na­vá­zat přímý kon­takt se spo­leč­nost­mi. Další webo­vé pre­zen­ta­ce METAV, spe­ciál­ně na téma soft­wa­re, se usku­teč­ní v úterý 6. října 2020.

Pro­gram pre­zen­ta­cí

Sou­čas­ný prů­my­sl řeší otáz­ku, jak mů­že­me zvý­šit vý­ro­bu a začít znovu rych­le do­dá­vat. Di­gi­ta­li­za­ce čelí ob­rov­ským oče­ká­vá­ním. Tím a všem, co s tím sou­vi­sí, se budou za­bý­vat hlav­ní té­ma­ta webo­vých METAV pre­zen­ta­cí: přes­né ná­stro­je, ob­rá­bě­cí stro­je a sys­témy, soft­ware, au­to­ma­ti­za­ce a ma­ni­pu­la­ce, mě­ři­cí tech­ni­ka a za­jiš­tě­ní kva­li­ty, adi­tiv­ní vý­ro­ba, lé­kař­ské in­že­nýr­ství, kom­po­nen­ty, pří­slu­šen­ství a služ­by. Me­zi­ná­rod­ní po­sky­to­va­te­lé od A, jako Ava­lan­ce, po Z, jako Zel­twan­ger Au­to­mati­on, uka­zu­jí, jak je­jich port­fo­lia mohou v blíz­ké bu­douc­nos­ti po­mo­ci zvý­šit pro­duk­ci.
Podle svých zájmů se za­měř­te na pre­zen­to­va­ná té­ma­ta. Učte se od od­bor­ní­ků. Za­čně­te mlu­vit o ob­cho­du a při­prav­te si cestu do doby po­co­vi­do­vé.
Více in­for­ma­cí, ča­so­vý har­mo­no­gram pre­zen­ta­cí atd. na­jde­te na en.industryarena.com/websessions/metav.

Po­znám­ka re­dak­ce: všech­ny avi­zo­va­né před­náš­ky ve dnech 6.–7. října jsou pouze v něm­či­ně (stav k 11. září 2020).


Mohlo by vás zajímat: