Google překladač: English Deutsch

SOFTconsult rozšířil nabídku podpory 3D technologií

Autor článku: SOFTconsult   

Tags: Architektura | Composer | Design | Interiéry | SimLab | SOFTconsult | Výrobky | Web

SimLab 3D Plug-In-2038SOFT­con­sult jako re­se­ler ná­stro­je SimLab Com­poser ozná­mil roz­ší­ře­ní na­bíd­ky pod­po­ry 3D tech­no­lo­gií. Pro soft­ware z ob­las­ti vi­zu­a­li­za­cí a CAD /CAM na­bí­zí ši­ro­ké spek­trum 3D Plug-In pro tyto sys­témy: Rhino, Au­to­CAD, Na­visworks, Sket­chUp, 3ds Max, Maya, Revit, Creo, In­ver­tor, Solid­Works, Solid Edge, Alib­re, Modo. Se SimLab Com­pose­rem mů­že­te pu­b­li­ko­vat 3D mo­de­ly z ji­ných sys­té­mů v pro­fe­si­o­nál­ní vi­zu­a­li­za­ci. 3D model mů­že­te sdí­let s va­ši­mi zá­kaz­ní­ky jako sou­bor 3D PDF, nebo po­mo­cí apli­ka­ce iPad, nebo pro­hlí­že­če An­dro­id. Z exis­tu­jí­cí roz­sáh­lé knihov­ny ma­te­ri­á­lů mů­že­te po­u­žít vhod­ný ma­te­ri­ál v 3D mo­de­lu.

Navíc ob­jek­ty vy­ba­ve­ní, jako na­pří­klad ná­by­tek nebo svět­la se mohou vklá­dat do­da­teč­ně do mo­de­lu. In­te­li­gent­ní roz­hra­ní umožňuje ak­tu­a­li­za­ci va­še­ho 3D mo­de­lu z růz­ných CAD sys­té­mů. Při­da­né ob­jek­ty vy­ba­ve­ní jsou stále za­cho­vá­ny. Soft­ware SimLab je k dis­po­zi­ci pro 64­bi­to­vé Win­dows a Mac OS X.
Více o SimLab plug-inech na­jde­te na ​www.​simlab-​soft.​cz/​simlab-​3d-​plug-​in.


Mohlo by vás zajímat: