Google překladač: English Deutsch

Interaktivní BIM projekty budov

Autor článku: Petr Fořt   

Tags: BIM | PLM | Projektování | TZB | Vizualizace

Projekt Vojtěcha Musila jsme od počátku směrovali do koncepčně nového přístupu interaktivní práce s BIM daty v prostředí virtuální reality.Di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie v ob­las­ti pro­jek­to­vá­ní a tech­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní umož­ňu­jí již v po­čát­ku ná­pa­dů a no­vých myš­le­nek vy­la­dit ná­vrh v řa­dě smě­rů. Lze jít v té­to ob­las­ti ješ­tě dá­le dí­ky no­vým tech­no­lo­gi­ím? V le­toš­ní dlou­ho­do­bé on-li­ne vý­u­ce na VOŠ a SPŠ ve Žďá­ru nad Sá­za­vou jsme vyz­kou­še­li ne­tra­dič­ní ře­še­ní. Po­ku­si­li jsme se o spo­je­ní tech­no­lo­gií a pří­stu­pů vy­u­ží­va­ných v PLM ob­las­ti s BIM da­ty a prob­le­ma­ti­kou TZB. Me­to­dic­ky se jed­na­lo o pře­nos zku­še­nos­tí ze spo­lu­prá­ce s na­ši­mi part­ne­ry v prů­mys­lu do zce­la no­vé ob­las­ti. S na­sa­ze­ním BIM tech­no­lo­gií do vý­u­ky od­bor­ných před­mě­tů a ma­tu­rit­ních té­mat jsme se sou­čas­ně po­ku­si­li o ne­tra­dič­ní in­teg­ra­ci na­šich zku­še­nos­tí s na­sa­ze­ním vir­tu­ál­ní re­a­li­ty do pre­zen­ta­ce stu­dent­ských pro­jek­tů.

Spojení softwarového vybavení a on-line spolupráce

Jako ukázku jsme vybrali řešení maturitního projektu Vojtěcha Musila. Jeho úkolem bylo zpracovat ve spolupráci s kolegou Františkem Kadlecem projekt budovy s TZB vybavením a výpočty. Již od počátku jsme tuto úlohu uchopili netradičně s vysokou integrací funkčností produktové řady Autodesk 2021, která byla postupně v průběhu jara k dispozici v rámci vzdělávací komunity. Na jedné straně jsme již měli k dispozici základní nástroje a postupy se zpracováním 3D dat průmyslových investičních celků, na druhé straně stála překážka spočívající v nulové možnosti se fyzicky setkávat v našich laboratořích na škole. On-line komunikaci jsme vyřešili s využitím Microsoft Teams a videokonferencí. Otázkou zůstalo ale, jak jít dál a komunikovat BIM a PLM data přímo ve 3D prostředí a zajistit tím maximální vzájemnou kontrolu nad celým projektem.


Projekt primárně vznikl jako funkční návrh budovy s využitím BIM dat.

Základem efektivně řešeného projektu jsou 3D data

Velmi dobrým základem kreativních projektů řešených našimi studenty je aktivní a tvůrčí znalost 3D navrhování. Ať se již jedná o předvýrobní etapy, nebo návaznost na další výrobu s využitím pokrokových technologií, je nespornou výhodou vždy dovednost ztvárnit své nápady a myšlenky v prostředí 3D dat pomocí průmyslových návrhových systémů. Další výhodou, nejen v době domácího samostudia, je skvělá dostupnost multioborového softwaru od společností Autodesk a Microsoft. Na tomto multilicenčním portfoliu bylo možné nejen dokončit ročníkové a maturitní projekty, ale také vyzkoušet řadu nových postupů. Když jsme se dostali do slepé uličky, vždy jsme našli vhodné softwarové nástroje a postupy.


Moderní bydlení v pěkně přístupné a názorné prezentaci BIM dat

Projekt rodinného domu jsme uchopili tradičně jako BIM model vytvořený na platformě Autodesk Revit. Aplikace je mezi našimi studenty opravdu oblíbená. Její výhodou je vzájemná spolupráce napříč oborovými produkty Autodesku při zachování konzistence a přenositelnosti atributů objektů až na úroveň topologie modelu. Konstrukční řešení kotelny jsme zpracovali v Autodesk Inventoru s využitím návrhového modulu pro potrubní systémy. Využito bylo také dodávaného 3D obsahu, například čerpadla od společnosti Grundfos, která má 3D data svých výrobků dostupná přímo na www stránkách.

Při zpracování projektu jsme také využili sadu aplikací Protech. Toto řešení od stejnojmenné české firmy z Nového Boru využíváme v oblasti TZB například pro zpracování výpočtových úloh při návrhu vytápění a hodnocení energetické náročnosti budov. Aplikace má široké portfolio odborných modulů, které lze zajímavě integrovat se studentskými projekty.

Netradiční prezentace projektu v novém prostředí

Ze zkušeností z našich projektů věnovaných virtualizaci památek a průmyslových investičních celků bylo jasné, že v oblasti maturitních projektů nelze jít stejnou cestou. Složitost primárně použitých postupů byla vysoká a neumožňovala jejich flexibilnější nasazení u více projektů. Dobrým pomocníkem bylo několik unikátních funkčních vylepšení softwaru Autodesku v nejnovější řadě 2021. Na podporu RTX standardu od společnosti Nvidia jsem se opravdu těšil. Nástroje jsou více určeny pro průmyslový sektor, ale proč je nezkusit využít při návrhu budov a TZB. Práci na projektu jsme si rozdělili. Vojtěch Musil pod dohledem Františka Kadlece měl za úkol připravit ukázkový projekt s výpočty a na mně zůstal vývojářský oříšek v podobě zjednodušení a přizpůsobení průmyslového řešení virtuální reality podmínkám prezentace studentských BIM projektů.


Pro prezentaci maturitních a ročníkových projektů jsme připravili osobité virtuální prostředí.

Pohráváním si s myšlenkou virtuální reality a s jejím praktickým využitím již ve fázi nápadů se vracíme k podstatě lidského myšlení a technické představivosti ve zcela nové podobě. Společným jmenovatelem těchto přístupů je intuitivnost a názornost i pro laickou část týmu. Jistě jste někdy zažili situaci, kdy si potřebujete vyjasnit, jak provedete rekonstrukci bytu, domu, nebo dokonce budete stavět dům nový. Vyskytnou se stovky otázek o budoucí podobě budovy, jestli byla vaše volba správná. Řešením tohoto problému je zpracování digitálního modelu budovy pomocí virtuální reality s interaktivním 3D prostředím.


Do virtuálního prostředí je zakomponována sada netradičních názorných pohledů za zdi budovy.

Koncept virtuálního prostředí s pracovním názvem „VR Smart Houses“ integruje technickou realizaci BIM projektu s názornou prezentací prvotních nápadů a myšlenek. Díky interaktivnímu virtuálnímu prostředí je možné realizovat procházku domem již ve zcela rané fázi tvorby jejího návrhu. Podobně jako při prohlížení www stránek si zvolíte cíl vaší prohlídky a díky 3D pohledu virtuálního zobrazovače se doslova projdete po svém budoucím obývacím pokoji, nebo si zkontrolujete umístění a velikost kuchyňské linky. Pokud se ztratíte v prostoru a nevíte kudy kam, vrátíte se přes osobité 3D logo Home. Jako lahůdku jsme připravili sadu vizualizačních postupů, které zobrazují budovu například s průhlednými stěnami. Můžete si díky tomu udělat konkrétní představu o jejím celkovém funkčním řešení.


Budoucí dům můžete optimalizovat do posledních detailů ve skutečné velikosti.

Více zajímavostí o projektech řešených ve výuce na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou najdete na www.spszr.cz a v síti Facebook.


Mohlo by vás zajímat: