Google překladač: English Deutsch

Konference BIM a digitalizace ve stavebnictví

Autor článku: Vydavatelství EUROSTAV   

Tags: BIM | Digitalizace | Konference | Stavebnictví | Vydavatelství Eurostav

bim-2041Šestý roč­ník kon­fe­ren­ce BIM a di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­nic­tví pře­su­nu­li or­ga­ni­zá­to­ři z kon­gre­so­vé­ho sálu na in­ter­net. Díky no­vé­mu on-line for­má­tu byla ino­va­tiv­něj­ší, pří­stup­něj­ší a v mno­hých ohle­dech lepší. Kon­fe­ren­ce tak byla sku­teč­ně opět me­zi­ná­rod­ní. Na­vzdo­ry si­tu­a­ci s covid-19 se 24. září 2020 vir­tu­ál­ně se­tka­li od­bor­ní­ci z ob­las­ti sta­veb­nic­tví a ar­chi­tek­tu­ry z více zemí a před­nes­li své in­spi­ra­tiv­ní před­náš­ky. Šestý roč­ník od­bor­né BIM kon­fe­ren­ce zor­ga­ni­zo­va­lo Vy­da­va­tel­ství Eu­rostav pod zášti­tou Mi­nis­ter­stva do­pra­vy a vý­stav­by SR.

Díky tech­no­lo­giím a in­ter­ne­tu se vy­sí­la­lo na­ži­vo ze stu­dia a kon­fe­ren­ce tak opět na­bíd­la účast­ní­kům a hos­tům nové za­jí­ma­vé in­for­ma­ce ze světa BIM. Zá­slu­hu na tom mají i pod­po­ro­va­te­lé kon­fe­ren­ce – Slo­ven­ská ko­mo­ra ar­chi­tek­tov, Zväz sta­veb­ných pod­ni­ka­teľov Slo­ven­ska a Slo­ven­ská ko­mo­ra sta­veb­ných in­ži­nie­rov. Po­dě­ko­vá­ní or­ga­ni­zá­to­rů patří i part­ne­rům kon­fe­ren­ce.

1. blok: Pro­po­je­ní účast­ní­ků sta­veb­ní­ho pro­ce­su do jed­no­ho (BIM) celku

První pre­zen­ta­ce pa­t­ři­la zá­stup­cům spo­leč­nos­ti Delta Slo­ven­sko, hlav­ní­mu part­ne­ro­vi kon­fe­ren­ce. Z ČR se přes te­le­most při­po­jil Erik Šte­fa­no­vič, jed­na­tel Delty, a ze stu­dia jeho ko­le­ga Mar­tin Mišún. Spo­leč­ně od­ha­li­li BIM z po­hle­du 3C, tedy jako pro­stře­dek ko­o­pe­ra­ce, ko­mu­ni­ka­ce a ko­or­di­na­ce (Co­o­pe­rati­on, Com­mu­ni­cati­on, Co­or­di­nati­on), a de­mon­stro­va­li to na kon­krét­ním me­zi­ná­rod­ním pro­jek­tu, který s pro­jek­to­vým týmem jež za­hr­nu­je více než osm­de­sát od­bor­ní­ků mlu­ví­cí čtyř­mi růz­ný­mi ja­zy­ky ak­tu­ál­ně při­pra­vu­jí. Druhé před­náš­ky se cho­pi­la Lucia Ben­ko­vi­čo­vá, ar­chi­tekt­ka, re­dak­tor­ka, au­tor­ka mno­hých pu­b­li­ka­cí a ex­pert­ka re­gis­tro­va­ná v da­ta­bá­zi APVV a EC. Ob­jas­ni­la roz­dí­ly mezi vir­tu­ál­ní, roz­ší­ře­nou a smí­še­nou re­a­li­tou a za­mě­ři­la se zejmé­na na je­jich vy­u­ži­tí v ar­chi­tek­tu­ře a sta­veb­nic­tví. První blok pre­zen­ta­cí ukon­čil svým vy­stou­pe­ní na dálku David Ne­u­žil z české spo­leč­nos­ti Con­stru­soft, který při­blí­žil soft­wa­ro­vé 3D BIM ře­še­ní pro různé kon­struk­ce a za­mě­řil se na Tekla Structu­res pro oce­lo­vé a že­le­zo­be­to­no­vé kon­struk­ce a je­jich de­tai­ly.

2. blok: Di­gi­ta­li­za­ce BIM v praxi

Druhý blok za­mě­ře­ný na zku­še­nos­ti ze sta­veb­ní praxe ote­vřel Ja­ro­slav Synek, spe­ci­a­lis­ta na kva­li­tu sta­veb­ních prací a BIM ve spo­leč­nos­ti Me­t­rostav Praha. Kon­sta­to­val, že ne­do­sta­teč­né vy­u­ží­vá­ní di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­nic­tví je dů­vo­dem stag­nu­jí­cí efek­ti­vi­ty všech sta­veb­ních pro­ce­sů, a při­blí­žil mož­nos­ti a pří­no­sy di­gi­tál­ní agen­dy sta­veb­ních prací. Za­jí­ma­vým pří­spěv­kem po­kra­čo­val Lukáš Ze­le­ný ze spo­leč­nos­ti Sie­bert + Talaš. Ho­vo­řil o pro­po­je­ní a do­pl­ně­ní BIM, vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, pa­ra­me­t­ric­ké ar­chi­tek­tu­ry a ge­ne­ra­tiv­ní­ho de­sig­nu v sta­veb­ní pro­jek­ci a je­jich vý­ho­dách při ar­chi­tek­to­nic­kých ná­vr­zích. Tomáš Minka ze spo­leč­nos­ti Bim.​Point z České re­pub­li­ky pre­zen­to­val svoji před­náš­ku pro­střed­nic­tvím vi­deo­kon­fe­ren­ce, ve které při­blí­žil způ­so­by a mož­nos­ti vy­tvo­ře­ní di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stav­by. Závěr dru­hé­ho bloku pa­t­řil Ro­ma­no­vi Hajtman­ko­vi z Fa­kul­ty ar­chi­tek­tu­ry STU v Bra­ti­sla­vě – na kon­krét­ních pří­pa­do­vých stu­di­ích uká­zal, jak velký vý­znam má při sprá­vě bu­do­vy sle­do­vá­ní uži­va­te­lů pro­stor.

3. blok: Efek­ti­vi­ta práce v BIM

V po­sled­ním bloku před­ná­šek vy­stou­pi­li čtyři pře­ná­še­jí­cí, dva za­hra­nič­ní for­mou vi­deo­ho­vo­ru a dva ze stu­dia. Prv­ním byl The­o­dor Sans­a­krit Stro­hal, který zod­po­ví­dá za im­ple­men­ta­ci BIM ve sku­pi­ně Stra­bag v Ra­kous­ku a ze­mích střed­ní Ev­ro­py. Upo­zor­nil na exis­tu­jí­cí pod­stat­né me­ze­ry v za­vá­dě­ní di­gi­tál­ních ná­stro­jů a v je­jich tech­nic­ké im­ple­men­ta­ci a při­blí­žil způ­so­by, jak urych­lit di­gi­tál­ní stra­te­gii a trans­for­ma­ci. Dal­ším hos­tem byl Da­niel Ma­ri­ni­ca ze spo­leč­nos­ti Cre­a­ter­ra. Při­blí­žil prak­tic­ké zku­še­nos­ti z pro­jek­to­vá­ní ma­lých a střed­ních pro­jek­tů pa­siv­ních sta­veb růz­ných kon­struk­cí a mo­de­lo­vá­ní kon­strukč­ních de­tai­lů v 3D. Petr Ma­ty­áš, před­se­da před­sta­ven­stva czBIM a jed­na­tel spo­leč­nos­ti di5 ar­chi­tek­ti in­že­ný­ři, se při­hlá­sil pro­střed­nic­tvím on-line stre­a­mu. Ob­jas­nil pří­pra­vu Kon­cep­ce za­vá­dě­ní BIM v ČR a na pří­kla­dech z praxe ilu­stro­val způ­sob je­jí­ho uplat­ně­ní a ře­še­ní pro­blé­mů. S po­sled­ní pre­zen­ta­cí pro­střed­nic­tvím te­le­mos­tu vy­stou­pi­la Zofia Fe­lik­sin­ska ze spo­leč­nos­ti HB Rea­vis a zdů­raz­ni­la, jak je dů­le­ži­té při práci v BIM na­sta­vit si na za­čát­ku pro­jek­tu pra­vi­dla a po­ža­dav­ky jed­not­li­vých stran – de­ve­lo­pe­ra, ar­chi­tek­ta, pro­jek­tan­ta.

V pa­ne­lo­vé dis­ku­si se řeč­ní­ci a zá­stup­ci Slo­ven­skej ko­mo­ry ar­chi­tek­tov po­dě­li­li o své zku­še­nos­ti, oče­ká­vá­ní, po­jme­no­va­li sou­čas­né pře­káž­ky při práci s BIM a na­zna­či­li, co by se mělo zlep­šit a jak pro­ces ze­fek­tiv­nit. Zá­vě­reč­né slovo pa­t­ři­lo opět Mi­cha­e­le Koreňové z Vy­da­va­tel­ství Eu­rostav, která po­dě­ko­va­la mo­de­rá­to­ro­vi, všem řeč­ní­kům a part­ne­rům, kteří pod­po­ři­li tuto kon­fe­ren­ci a její účast­ní­ky.


Mohlo by vás zajímat: