Google překladač: English Deutsch

BEKO E-CITY – koncept malého elektromobilu s možným dojezdem až 250 km

Autor článku: Radek Mička   

Tags: 3DEXPERIENCE | BEKO E-CITY | Design | Elektromobil | Koncept | Studie

V pos­led­ních le­tech se poh­led na au­to­mo­bi­lo­vou dop­ra­vu vý­raz­ně pro­mě­ňu­je. Vlast­nic­tví au­to­mo­bi­lu již nez­na­me­ná pou­ze vý­ho­dy pře­pra­vy či pot­vr­ze­ní so­ci­ál­ní­ho sta­tu­su, ale při­ná­ší s se­bou i ne­ga­ti­va, ja­ko jsou pře­pl­ně­né sil­ni­ce, ob­tíž­né par­ko­vá­ní, emi­se a je­jich do­pad na ži­vot­ní prost­ře­dí a zvy­šu­jí­cí se ce­ny po­hon­ných hmot. Ty­to ce­lo­spo­le­čen­ské ten­den­ce ve­dou k hle­dá­ní al­ter­na­tiv­ních ře­še­ní v ob­las­ti po­zem­ní do­pra­vy. In­že­nýrs­ká a vý­vo­jo­vá kan­ce­lář BEKO En­gi­ne­er­ing, spol. s r. o., se roz­hod­la če­lit těm­to výz­vám a vyt­vo­řit stu­dii mož­né­ho ře­še­ní elek­tro­mo­bi­li­ty v bu­douc­nos­ti.

Ekologická mobilita

Samotná elektromobilita pro nás není odpověď na všechny ekologické problémy, ale v současnosti představuje jedno z možných řešení. Masovému rozšíření elektromobility mohou pomoci zpřísňující se směrnice emisních limitů. Zaběhlý způsob vývoje automobilů zůstával po desetiletí stejný, avšak nyní se začíná měnit. To bude vyžadovat i proměnu silniční infrastruktury, městské dopravy, parkování atd. Vzor můžeme hledat u severských evropských států, kde se elektromobilita již přizpůsobuje současným potřebám.

Nekonvenční dopravní prostředek

E-CITY je designová studie, která vznikla z nápadu zaměstnanců – techniků a inženýrů společnosti BEKO Engineering, kteří se už od začátku zaměřovali na to, aby mohli světu představit koncept malého, městského, tříkolového elektrického vozu. Právě jejich praxe v poskytování služeb v oblastech PLM (Product Lifecycle Management) a engineeringu jim výrazně usnadnila práci s nejmodernějšími 3D technologiemi, které se používají při vývoji v automobilovém průmyslu. Počáteční myšlenka projektu vzešla z liberecké pobočky, kde se inženýři společnosti BEKO Engineering nechali částečně inspirovat studiemi konstrukce a stavbou tandemových tříkolových velomobilů. Právě proto se rozhodli pro koncept nekonvenčního dvoumístného dopravního prostředku, který kombinuje prvky automobilu a motocyklu a spadá do kategorie vozidel L2e. I přesto, že myšlenka tedy původně vznikla v liberecké pobočce, hlavním designérem projektu je specialista na průmyslový design Ing. Radek Mička z Brna.

Vývoj projektu a moderní nástroje

Nebráníme se i možné interpretaci, že studie E-CITY svým způsobem vychází z legendárního českého Velorexu bratrů Stránských, kteří již tehdy ukázali světu stylové, dostupné a konstrukčně jednoduché vozidlo – což bylo de facto jednou z ústředních myšlenek vývojářů E-CITY. Avšak studie E-CITY z dílny BEKO Engineering se odlišuje od Velorexu nejen rozhodnutím klást důraz hlavně na udržitelnost, tomu také odpovídají i použité recyklovatelné materiály, ale také designem navrženého elektrovozu. Jak říká Ing. Radek Mička: „Kromě ekologických trendů současnosti jsme se snažili samozřejmě také zmodernizovat a osvěžit design, když už je to jedna z našich domén. Celou designovou studii jsme postavili na základních kamenech funkčnosti a praktičnosti tak, aby odrážela moderní vizuální trendy. Během celého vývoje projektu nám značně pomohly nástroje od společnosti Dassault Systèmes, pro kterou jsme partnerem, ty výrazně zjednodušily a urychlily jak práci na projektu, tak i komunikaci mezi kolegy napříč pobočkami.“

Jak již bylo naznačeno, celý proces návrhu designu usnadnila a výrazně urychlila spolupráce vývojářů v rámci jedné softwarové platformy – 3DEXPERIENCE, která propojila tým konstruktérů z různých poboček. Pomocí platformy jsme testovali i intuitivní nástroje, které zjednodušují celý proces návrhu, jako je zachycení myšlenky ve 3D (pomocí nástroje Natural Sketch s využitím dotykového displeje Wacom) nebo rovnou ve virtuální či rozšířené realitě. Díky nim je prakticky okamžitě možné zanést nové poznatky do stávajícího návrhu. Přínosem platformy je i neomezený přístup k aktuálním datům na jednotném prostředí 3D softwaru. CATIA na platformě 3DEXPERIENCE poskytuje veškerá řešení od 3D skicování, modelování dělitelnými plochami od A-Class modelování až po 3D tisk a vizualizace s vysokou kvalitou ploch pro prvotní zkušenost s výrobkem. Pro nás byla jednoznačným přínosem platformy možnost neomezeného přístupu k aktuálním datům v jednotném 3D prostředí.

Úspěch podpořený prací a technologií

Celý proces tvorby konceptu E-CITY byl již od prvotní myšlenky směrovaný k představení něčeho nového a neokoukaného. A právě díky tomu se podařilo představit tento specifický dopravní prostředek, který udává nový směr ke změně městské mobility a uchvátil nejen česká, ale i zahraniční média. Jednalo se o velmi náročný, téměř 12měsíční proces, kdy mnohočlenný tým z několika poboček BEKO Engineering jak z Česka, tak ze Slovenska simultánně spolupracoval na designu, konstrukci a výpočtech...

Všichni inženýři, kteří participovali na tomto projektu v různých rolích, však vyvíjeli vše společně na jedné platformě softwaru 3DEXPERIENCE. Správa životního cyklu výrobku (PLM) je kritická a aktuální oblast pro většinu současných firem, kdy se zavedením efektivní správy dat se zkrátí i doba nezbytná pro uvedení produktu na trh s eliminací rutinních úkonů. Proto zavedením efektivní správy dat jsme zkrátili dobu nezbytnou pro rutinní úkony a mohli tak více času věnovat právě konstrukci a designu.

Design z hlíny

Pro fyzickou evaluaci dat složitějších ploch v automobilovém designu je stále nezastupitelným materiálem modelářská hlína – Clay. Designér ručně opracuje maketu z hlíny a následně naskenuje pomocí 3D skenu. V našem případě se jednalo o ruční skener Artec Leo, který umožnil v reálném čase vidět 3D model na dotykovém displeji skeneru a zapůjčila nám ho brněnská firma Abbas. Následná data mračna bodů skenu byla použita pro stavbu stylingových ploch ve 3D a Rapid Prototyping pro 3D tiskové ověření dílů.

Unikátně navržený design konceptu tříkolového vozidla BEKO E-CITY má mnoho výhod, z nichž bychom vyzdvihli důležitý aspekt cenové dostupnosti. Nezapomněli jsme ani na teenagery, pro něž byla vyvinuta verze od 15 let, která by disponovala omezeným výkonem 6 kW. V konceptu se počítá s využitím bezdušových pneumatik, které mohou být výrazným přínosem pro budoucnost (bezúdržbovost a menší valivý odpor). V současnosti jde o koncept designu vozidla budoucnosti, který poukazuje na jiné možnosti dopravy v přeplněných městech, a to především díky jeho kompaktnosti, se zachováním moderního designu, což ocení i nároční zákazníci. Již zmíněnou kompaktností se rozumí úspora místa jak v městském provozu, tak při parkování, a to díky malým rozměrům d 2490 × š 1350 × v 1380 mm. Výkon nejvyšší verze elektromotoru je navržen 20 kW při poměrně nízké hmotnosti vozidla cca 300 kg. Současně je ovšem nutné znovu zmínit, že se stále jedná o koncept a návrhovou studii a z tohoto důvodu nebyly stanoveny přesné technické parametry.


Provozní parametry

Výrazným lákadlem pro uživatele bude dlouhá životnost baterie, která je navíc podporována střešním solárním panelem navrženým pro přímou spotřebu infotainmentu. Dalším, ne méně zajímavým faktem je dojezd, který teoreticky poskytne na jedno nabití v městském provozu až 250 km. Předpokládá se, že spolu s příchodem E-CITY bude vytvořena speciální distribuční síť, která bude nabízet možnost výměny prázdných baterií za plně nabité, protože baterie se do plné kapacity nabíjí přibližně 5 hodin, avšak již po několika desítkách minutách je vozidlo připraveno k další kratší jízdě. V koncepci E-CITY se počítá také s přepravou drobného nákladu, který nesmí překročit nejvyšší přípustné zatížení 150 kg. Jeho využití by bylo ideální např. pro majitele malých podniků, kurýry, carsharing nebo rychlé občerstvení. Parkování a průjezd dopravní špičkou v budoucnu obstará autonomní samořiditelný režim, který se kombinací čidel a kamer postará o bezpečnost posádky.

Kladné ohlasy z domova i ciziny

Studie E-CITY vzbudila kladný ohlas v ČR i zahraničí a její představení na BEKO Fóru v květnu 2019 se setkalo s pozitivním přijetím.

„V tuto chvíli se však nechystáme ke zpracování funkčního prototypu či uvedení elektrovozu E-CITY na trh, jelikož jako designová a konstrukční kancelář nemáme prostor na vlastní výrobu. Avšak pokud by nějakého investora naše studie oslovila, nebráníme se nikterak rozhovorům nebo jednáním, jak projekt dokončit společně, a to i kvůli faktu, že pevně věříme v naši vizi dopravy budoucnosti, která je reálná a má šanci se uplatnit,“ vysvětluje Ing. Tomáš Folprecht – jednatel společnosti BEKO Engineering, a dodává: „Naše společnost studii dále rozvíjí a testuje na ní nové technologie, o které by E-CITY ráda obohatila a tím ho posunula ještě výše na žebříčku atraktivity pro budoucí investory, výrobce či jejich uživatele.“

Konstruktéři nezahálí

A co bude dál? Určitě se máte na co těšit! BEKO Engineering nezahálí a už od prvního představení elektrovozu v loňském roce usilovně pracuje na dalším novém přírůstku do oblasti mikromobility. Již tento rok v květnu, na dalším ročníku zákaznického BEKO Fóra 2020, které bude zaměřeno na novinky právě z oblastí PLM a engineeringu, se chystá představení dalšího jejich interního projektu.

„Zatím neposkytujeme žádné bližší informace o novém projektu, ale už teď se nemůžeme dočkat jeho prezentace. Jsme sami na sebe hrdí, že se nám podařilo posunou svoje hranice zase o kousek dál,“ dodává marketingové oddělení.Mohlo by vás zajímat: