Google překladač: English Deutsch

Shell Deepwater realizuje projekty s iTwin od Bentley

Autor článku: Bentley Systems   

Tags: Bentley | Deepwater | Digitální dvojčata | iTwin | Projekty | Shell

shell bentley 01-2043Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 20. října 2020, že De­e­pwa­ter spo­leč­nos­ti Shell volí stra­te­gii di­gi­tál­ních dvoj­čat spo­leč­nos­ti Bent­ley pro ze­fek­tiv­ně­ní svého pro­ce­su in­ves­tič­ních pro­jek­tů a urych­le­ní času do vy­tě­že­ní první ropy. S plá­nem na re­a­li­za­ci ně­ko­li­ka pod­moř­ských ko­tev­ních pro­jek­tů v příš­tích 10 le­tech spo­leč­nos­ti Shell spat­ři­la v pro­jek­tech De­e­pwa­ter vý­znam­nou pří­le­ži­tost k urych­le­ní re­a­li­za­ce in­ves­tič­ních pro­jek­tů a zkrá­ce­ní doby re­a­li­za­ce pro­jek­tu za­ve­de­ním in­te­gro­va­né­ho di­gi­tál­ní­ho pro­jek­tu a in­že­nýr­ské­ho pro­stře­dí. Toto ře­še­ní sahá od kon­cep­ce pro­jek­tu v po­čá­teč­ní fázi ná­vr­hu až po jeho pře­dá­ní.

Pro­jek­ty De­e­pwa­ter spo­leč­nos­ti Shell jsou o vý­vo­ji in­te­gro­va­né­ho pra­cov­ní­ho toku a da­to­vé plat­for­my od vý­bě­ru sys­té­mu až po pře­dá­ní ma­jet­ku s cílem ze­fek­tiv­ně­ní pro­ce­sů a urych­le­ní času do vy­tě­že­ní první ropy. Plat­for­ma se roz­ví­jí ve spo­lu­prá­ci s Bent­ley Sys­tems, která vy­u­ží­vá ote­vře­né šká­lo­va­tel­né iTwin plat­for­my za­lo­že­né na Azure cloud pro­stře­dí pro za­jiš­tě­ní in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty na­příč sys­témy vlast­ní­ků a do­da­va­tel­ských ře­těz­ců.
Plat­for­ma Bent­ley iTwin se ide­ál­ně hodí k po­sky­to­vá­ní vy­rov­na­né­ho, bez­peč­né­ho a vi­zu­ál­ní­ho pří­stu­pu k pro­jek­to­vým datům na­příč eko­sys­té­mem do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce a in­ves­tič­ních pro­jek­tů.


Mohlo by vás zajímat: