Google překladač: English Deutsch

Allplan 2021 se zaměřuje na výkon

Autor článku: TZ ALLPLAN   

Tags: Allplan | Allplan 2021 | BIM | Cloud | openBIM

Díky vyšší výkonnosti programu Allplan 2021 mohou uživatelé zpracovávat rozsáhlejší a složitější projekty snáze a rychleji než dosud.No­vá ver­ze při­ná­ší ma­xi­mál­ní vý­kon, šká­lo­va­tel­nost pro prá­ci na vel­kých a komp­lex­ních pro­jek­tech, a ta­ké cloud­ovou tech­no­lo­gii pro pod­po­ru spo­lu­prá­ce se za­hr­nu­tím sta­tic­ké ana­lý­zy. ALL­PLAN před­sta­vil 7. říj­na 2020 no­vou ver­zi své­ho soft­wa­ru pro BIM mo­de­lo­vá­ní ur­če­nou ar­chi­tek­tům, sta­ti­kům, sta­veb­ním in­že­ný­rům a do­da­va­te­lům sta­veb. Ma­xi­mál­ní vý­kon, ino­va­tiv­ní cloud­ová tech­no­lo­gie a in­teg­ro­va­né pra­cov­ní pos­tu­py v otev­ře­ném open­BIM for­má­tu, kte­ré ře­še­ní All­plan 2021 při­ná­ší, zvy­šu­jí úro­veň spo­lu­prá­ce me­zi pro­fe­se­mi dí­ky plat­for­mě, kte­rá pok­rý­vá pro­ce­sy ná­vr­hu a výs­tav­by ve všech eta­pách pro­jek­tu.

Pracovníci ve stavebnictví stále více uznávají výhody BIM modelování a také současné trendy, které zjevně směřují k modelování stále větších a složitějších projektů. Výsledkem je tlak na tvůrce softwarových programů, aby jejich produkty co nejlépe sloužily uživatelům bez ohledu na velikost zpracovávaného projektu. Proto se Allplan 2021 zaměřuje na optimální výkon a škálovatelnost. V této nové verzi lze i rozsáhlé a složité projekty zpracovávat snáze a rychleji než dosud, a to i při náročné geometrii, vysoké míře detailu a velkém množství vazeb. Uživatelé tak dostávají nástroj připravený na budoucnost a mohou s ním už nyní pracovat lehce a velmi efektivně.

Výkonná cloudová technologie pro spolupráci mezi jednotlivými obory

Navzdory všem softwarovým nástrojům, které dnes mají architekti a stavební inženýři k dispozici, rostla produktivita v oboru architektury a stavebnictví za posledních 20 let pouze o jedno procento ročně. Mezi hlavní problémy patří přístup k datům, ruční manipulace s daty při přenosu mezi jednotlivými profesemi, čímž vznikají chyby, a také nekompatibilita mezi jednotlivými programy, což zpomaluje přenosy dat. Jsou tak ohroženy zájmy všech osob zainteresovaných na projektu a to má i nevyhnutelný dopad na termíny a následně náklady.

„Ve společnosti ALLPLAN jsme toho názoru, že základem celého procesu návrhu stavby je úspěšná spolupráce, a to nejen ve vlastním projekčním týmu, ale i mezi různými profesemi, a také mezi softwarovými programy. Klíčovým prvkem pro minimalizaci rizik a nástrojem, se kterým může náš klient navrhnout stavbu s lepším prostředím, včas a při dodržení rozpočtu, je proto stabilní softwarová platforma, která zajistí bezproblémovou spolupráci a řízení pracovních postupů a bude od základu otevřená. Jsem hrdý na to, co vše dokázal celý tým společnosti ALLPLAN s touto novou verzí.“
Dr. Detlef Schneider, ředitel společnosti ALLPLAN

Allplan Bimplus Professional bude od tohoto okamžiku dostupný jako nedílná součást služby Serviceplus. Platforma Allplan Bimplus účinně podporuje spolupráci všech uživatelů na projektu v rámci cloudu, a to včetně např. sdílení modelů a dokumentace, prohlížení souhrnného modelu, řízení revizí, detekce kolizí a řízení problémů (úkolů). Je to významný krok ke kombinovanému pracovnímu postupu pro všechny uživatele Allplanu, aby mohli maximálně využívat cloudovou technologii.

Další příklad směřování společnosti ALLPLAN k postupům usnadňujícím spolupráci je řešení Allplan Share. Díky němu mohou projekční týmy spolupracovat na jednom modelu v reálném čase, bez ohledu na to, kde na světě se právě nacházejí. Tyto pracovní postupy jsou v nové verzi výrazně rychlejší, čímž zvyšují produktivitu uživatelů, a to i při horším internetovém připojení.


Při importu dat IFC funguje rozšířená analýza geometrie BRep a otvorů.

Integrované pracovní postupy openBIM pro statiky

Další skvělou zprávou je začlenění zcela nové technologie SCIA AutoConverter do řešení Allplan. Díky ní mohou klienti, kteří tuto technologii využívají, snadno a rychle přenést modely z programu Allplan do svého programu pro statickou analýzu, včetně přidružených sesterských značek SCIA, Frilo a Risa, ale i do dalších statických programů s formátem openBIM. Výhoda tohoto pracovního postupu je v tom, že generuje model pro statickou analýzu přesně v té podobě, v jaké ho statik potřebuje, přičemž neklade na tvůrce modelu nároky na ucelené znalosti statiky a nenarušuje geometrický model. Podkladem, který to zajišťuje, je formát SAF (Structural Analysis Format) programu Microsoft Excel.

Díky tomuto pracovnímu postupu ušetří uživatel mnoho času a předejde chybám při opětovném generování modelu. Také zde nás velmi těší, že můžeme svým klientům nabídnout nejnovější cloudové technologie.

„Přidanou hodnotu vidím ve velkém objemu informací, který lze vtěsnat do jednotlivých modelů, od statického po architektonický i v opačném směru,“ říká Benjamin Himmel, ředitel společnosti DSH-Ingenieure v Kemptenu.


Technologie SCIA Autoconverter, kterou nyní program Allplan 2021 nabízí, umožňuje inteligentní konverzi modelů staveb na analytické modely.

Další vylepšené funkce nové verze Allplan 2021

Allplan 2021 má nyní nový obsah

Obsah řešení Allplan 2021 pro BIM je nyní obohacen o novou knihovnu pod názvem BIM EASY, která splňuje specifikace buildingSMART. BIM EASY umožňuje variabilně používat předdefinovaný BIM obsah, který lze uživatelsky upravit pro potřeby vlastní kanceláře nebo projektu. Jsou v něm předpřipraveni asistenti pro architekty, inženýry, projektanty a tvůrce detailního návrhu které mají předdefinované vlastnosti formátu, atributy a projektové šablony.

Vylepšené funkce modelování

Allplan 2021 nabízí vyšší výkon a snazší spolupráci, ale rovněž přináší nové funkce, které podporují pracovní postupy architektů i stavebních inženýrů, včetně nových funkcí pro styl stěny, dokončovací práce, rámové konstrukce a střešní krytiny. Při návrhu výztuže lze použít novou funkci pro dělení a opětovné spojování prutů s možností interaktivní úpravy výztuže kolem otvorů.

Vizuální skriptování

Vizuální skriptování se rychle stává ideální volbou pro parametrické modelování složitých tvarů, tvorbu často vkládaných uživatelských objektů a pro automatizaci pracovních postupů, přičemž nevyžadují znalost programovacího jazyka. Allplan 2021 přináší i další zlepšení: lepší propojení a práci se stavebními prvky, což výrazně urychluje proces návrhu.

Dostupnost produktů

Allplan 2021 a bezplatná 30denní zkušební verze jsou již k dispozici ke stažení.

„Hlavním posláním verze Allplan 2021 je dále zlepšit výkon a možnosti spolupráce. Díky novým a vylepšeným stávajícím funkcím, které podporují všechny profese, budou moci naši klienti pracovat ještě rychleji a efektivněji. Je to současně platforma, na které bude možné řešit nové softwarové požadavky v budoucnu.“
Kevin Lea, Senior Vice President divize řízení produktů, ALLPLAN

Další informace o programu Allplan 2021 najdete na www.allplan.com/allplan2021.

www.allplan.com
info.cz@allplan.com


Mohlo by vás zajímat: