Google překladač: English Deutsch

Urychlí pandemie COVID-19 digitalizaci stavebního průmyslu?

Autor článku: Ib­ra­him Imam, Pla­nRa­dar   

Tags: COVID-19 | Digitalizace | Ib­ra­him Imam | Pla­nRa­dar | Stavebnictví

Direct Communication-2047Rok 2020 měl být pře­lo­mo­vým rokem pro di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. Přes­to­že pan­de­mie COVID-19 sta­veb­nic­tví ovliv­ni­la, krize po­slou­ží jako ka­ta­ly­zá­tor a na­star­tu­je úspěš­nou di­gi­ta­li­za­ci to­ho­to od­vět­ví. Na za­čát­ku roku 2020 se op­ti­mis­tic­ky před­po­klá­da­lo, že na­sta­ne zlo­mo­vé ob­do­bí, kdy se obor sta­veb­nic­tví ko­neč­ně pře­su­ne na di­gi­tál­ní pole. Stu­die spo­leč­nos­ti CEEC Re­search z roku 2019 po­u­ká­za­la na blí­ží­cí se změny. Data vý­zku­mu pro­ve­de­né­ho mezi stov­kou ve­řej­ných in­ves­to­rů v ČR uka­zu­jí, že podle 89 % re­spon­den­tů má di­gi­ta­li­za­ce vést ke znač­né­mu nebo ale­spoň čás­teč­né­mu ze­fek­tiv­ně­ní sta­veb­ní­ho pro­ce­su.

Na jaře ovšem při­šel ne­o­če­ká­va­ný zvrat, který změ­nil veš­ke­ré plány a mnoho firem vrá­til k tužce a pa­pí­ru. Obor sta­veb­nic­tví je zvyk­lý pře­ko­ná­vat pře­káž­ky, přes­to se však s kom­pli­ka­ce­mi, které pan­de­mie při­nes­la, těžce vy­rov­ná­vá. Oče­ká­vá se, že sta­veb­nic­tví letos po­kles­ne o 8 % a krize ovliv­ní všech­ny – malé, velké a ne­di­gi­ta­li­zo­va­né firmy, stej­ně jako ty, které do di­gi­tál­ní­ho světa pře­šly ještě před za­čát­kem krize.
Di­gi­ta­li­za­ci chá­pe­me jako pro­ces pře­no­su in­for­ma­cí z fy­zic­ké po­do­by do po­do­by di­gi­tál­ní – to je ovšem pouze jeden ze dvou hlav­ních kroků. Tím dal­ším je prak­tic­ké za­po­je­ní di­gi­ta­li­za­ce, které usnad­ní pro­ce­sy v or­ga­ni­za­ci, při­ne­se be­ne­fi­ty za­měst­nan­cům a zvýší fi­rem­ní zisk .
V roce 2017 ozna­čil Mc­Kin­sey Glo­bal In­sti­tu­te sta­veb­nic­tví za nejmé­ně di­gi­ta­li­zo­va­ný obor v Ev­ro­pě a upo­zor­nil na fakt, že tento trend se mění jen velmi po­ma­lu. In­ter­ní vý­zkum Pla­nRa­da­ru od­ha­lil, že 60–70 % sta­veb­ních spo­leč­nos­tí s di­gi­ta­li­za­cí zatím vůbec ne­za­ča­lo, a tím se ve srov­ná­ní s di­gi­ta­li­zo­va­nou kon­ku­ren­cí do­stá­va­jí do ne­vý­hod­né po­zi­ce.
Exis­tu­je pro to ně­ko­lik dů­vo­dů. Obor čelí mnoha pře­káž­kám, které ovlivňují jak je­jich zisk, tak je­jich in­ves­ti­ce a pro­duk­ti­vi­tu. Od krize v le­tech 2008 a 2009 navíc není pro di­gi­ta­li­za­ci vy­hra­ze­no pří­liš mnoho fi­nanč­ních pro­střed­ků a firmy zá­ro­veň na­rá­ží na pro­blémy spo­je­né s vel­kou fluk­tu­a­cí za­měst­nan­ců. Za­mě­ře­ní na ak­tu­ál­ní pro­jek­ty spíše než na kon­ti­nu­i­tu roz­vo­je zpo­ma­lu­je nejen mo­der­ni­za­ci týmů, ale i po­třeb­ných ná­stro­jů.

Di­gi­ta­li­zo­va­né firmy zvlád­nou krize lépe

Podle do­sa­vad­ních vý­sled­ků je zřej­mé, že firmy s di­gi­ta­li­zo­va­ný­mi pro­ce­sy zvlá­da­jí krizi mno­hem lépe. Díky pře­su­nu z kan­ce­lá­ří na práci z do­mo­va za­ží­va­jí ná­stro­je usnadňující vzdá­le­nou práci bez na­ru­še­ní chodu or­ga­ni­za­ce strmý na­růst po­pu­la­ri­ty. To platí zejmé­na pro ře­še­ní za­lo­že­ná na clou­do­vých úlo­žiš­tích, která, na roz­díl od lo­kál­ních ser­ve­rů, umožňují pra­co­vat na dálku stej­ně efek­tiv­ně jako za běž­ných pod­mí­nek. Přes­to­že kaž­do­den­ní sprá­vu sta­veb­ních prací je nutné pro­vá­dět přímo na sta­ve­niš­ti, tato krize nám uká­za­la, že stav­by­ve­dou­cí mohou část, tedy pře­váž­ně ad­mi­nis­tra­ti­vu, své práce dělat od­kud­ko­li.
Tyto ná­stro­je nám mohou po­mo­ci pře­ko­nat i další pře­káž­ky, které nám COVID-19 při­ne­se. Během pan­de­mie vznik­ly stov­ky im­pro­vi­zo­va­ných ne­moc­nic a tes­to­va­cích cen­ter a je tedy jisté, že ná­stro­je pro sta­veb­nic­tví se budou muset velmi rych­le adap­to­vat na nové si­tu­a­ce. Budou kla­de­ny větší po­ža­dav­ky na vývoj fle­xi­bil­ních ná­vrhů, které lze pře­sta­vět pro zdra­vot­nic­ké účely, nebo pro­jek­ty pro zpra­co­vá­ní po­u­ži­té­ho ma­te­ri­á­lu, které po­ve­dou k vy­tvá­ře­ní udr­ži­tel­né­ho sta­veb­ní­ho pro­stře­dí.
Di­gi­tál­ní ná­stro­je jsou pro do­sa­že­ní ta­ko­vé­ho stavu ne­zbyt­né, pro­to­že pro­jek­to­vý tým po­tře­bu­je mít pří­stup ke ko­mu­ni­ka­ci pro­po­ju­jí­cí všech­ny prvky ve sta­veb­ním ře­těz­ci. S ko­mu­ni­kač­ním soft­warem a di­gi­tál­ní­mi do­ku­men­ty ulo­že­ný­mi v clou­du mohou uži­va­te­lé jed­no­du­še zís­kat pří­stup k plá­nům v di­gi­tál­ní po­do­bě v prů­bě­hu všech kroků vý­stav­by, či do­kon­ce v rámci více re­a­li­za­cí na­jed­nou – to spo­leč­nos­tem umož­ní ko­mu­ni­ko­vat na­příč pro­jek­ty re­a­li­zo­va­ný­mi v jedné bu­do­vě, a my tak bu­de­me lépe při­pra­ve­ni na bu­dou­cí krize.

Za­ne­chá nám pan­de­mie di­gi­tál­ní dě­dic­tví?

Díky sou­čas­né krizi jsou změny v mnoha obo­rech ne­vy­hnu­tel­né. Pokud by pan­de­mie měla slou­žit jako ka­ta­ly­zá­tor změn v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­nic­tví, je velká šance, že ta­ko­vé změny na­sta­nou mno­hem dříve, než jaký by byl je­jich při­ro­ze­ný vývoj. Sou­čas­ná krize tak může vést k tomu, že se sníží počet pra­cov­ní­ků na stav­bách. Lidé si zvyk­nou pra­co­vat na dálku, a pokud se firmy roz­hod­nou pod­po­řit di­gi­ta­li­za­ci, může to sta­veb­nic­tví po­moct nejen v sou­čas­ném roz­vo­ji, ale při­pra­ví ho to i na kom­pli­ka­ce, které mohou při­jít v bu­douc­nu.

Au­to­rem ko­men­tá­ře je Ib­ra­him Imam, spo­luza­kla­da­tel spo­leč­nos­ti Pla­nRa­dar.


Mohlo by vás zajímat: