Google překladač: English Deutsch

Zumtobel hostil mladé české architekty u Bodamského jezera

Autor článku: Zum­to­bel Group   

Tags: Architekti | Architektura | Dornbirn | IoT | Osvětlení | Stavebnictví | Thorn | Zumtobel

Zumtobel group-1-2047Vo­ral­ber­sko, nej­zá­pad­něj­ší spol­ko­vá země Ra­kous­ka, je do­mo­vem nejen vy­so­kých hor a krás­né pří­ro­dy, ale i mnoha kul­tur­ních akcí a mo­der­ní ar­chi­tek­tu­ry. V měs­teč­ku Dorn­birn ne­da­le­ko Bo­dam­ské­ho je­ze­ra má svou to­vár­nu před­ní vý­rob­ce a do­da­va­tel svě­tel­ných ře­še­ní Zum­to­bel Group. Ve dnech 18. až 20. října se tam vy­da­li oce­ně­ní ví­tě­zo­vé Pře­hlíd­ky di­plo­mo­vých prací po­řá­da­né Čes­kou ko­mo­rou ar­chi­tek­tů. Do­pro­vá­ze­la je média spolu s vý­kon­ným ře­di­te­lem ZG Li­ghting Czech Re­pub­lic Janem Vac­kem.

První den na ar­chi­tek­ty čekal blok před­ná­šek vě­no­va­ný jed­not­li­vým pro­duk­tům zna­ček Zum­to­bel a Thorn. Účast­ní­cí se do­zvě­dě­li o iko­nic­kých sví­ti­dlech ověn­če­ných ně­ko­li­ka de­signo­vý­mi oce­ně­ní­mi jako de­signo­vý panel Teela či kan­ce­lář­ské sví­ti­dlo s mi­ni­ma­lis­tic­kým zpra­co­vá­ním Li­ne­tik. Druhá část před­ná­šek se vě­no­va­la zejmé­na bu­douc­nos­ti ře­še­ní osvět­le­ní, která je úzce spja­tá s IoT. Pří­kla­dem je cen­t­rá­la firmy Ne­st­lé ve Švý­car­sku, kde ří­dí­cí sys­tém osvět­le­ní umís­tě­ný v kan­ce­lá­řích upra­vu­je na zá­kla­dě se­sbí­ra­ných dat kva­li­tu ovzdu­ší, kon­t­ro­lu­je ob­sa­ze­nost jed­not­li­vých míst­nos­tí či hla­di­nu hluku.
Po obědě se sku­pi­na vy­da­la do fo­to­me­t­ric­kých la­bo­ra­to­ří, které jsou zá­kla­dem pro vývoj a tes­to­vá­ní svě­tel. Zde se pro­duk­ty po na­vr­že­ní zkou­ma­jí z hle­dis­ka svě­tel­ných vlast­nos­tí. Celý den za­vr­ši­la ná­vště­va Zum­to­bel showro­o­mu, který bude v brzké době na­hra­zen svým nově po­sta­ve­ným mlad­ším, ale za to vět­ším sou­ro­zen­cem.
Hosté se jej vy­da­li ob­je­vo­vat hned druhý den. Prav­dě­po­dob­ně byli jedni z prv­ních ofi­ci­ál­ních ná­vštěv­ní­ků. Jeho slav­nost­ní ote­vře­ní totiž zha­ti­la ko­ro­na­vi­ro­vá pan­de­mie. Kromě mnoha si­mu­la­cí osvět­le­ní a in­ter­ak­tiv­ních uká­zek je sou­čás­tí showro­o­mu i velké au­di­to­ri­um, místo vy­hra­ze­né pro kon­fe­ren­ce, vý­sta­vy a další akce.

Závěr dvou­den­ní­ho vý­le­tu všich­ni strá­vi­li v ne­da­le­kém Bre­gen­zu, hlav­ním městě ce­lé­ho Vo­ral­ber­ska, který je do­mo­vem ně­ko­li­ka skvos­tů mo­der­ní ar­chi­tek­tu­ry – mezi ně patří iko­nic­ký chrám mo­der­ní­ho umění Kun­sthaus Bre­genz či Mu­ze­um Vo­ral­ber­ska. Tělo muzea je vy­ro­be­no ze skle­ně­ných desek, oceli a li­té­ho be­to­no­vé­ho ka­me­ne, který tvoří struk­tu­ru a pro­stor uvnitř bu­do­vy. Ar­chi­tek­to­nic­ky uni­kát­ní je i Mu­ze­um Vo­ral­ber­ska, jehož ná­vště­va za­vr­ši­la na­bi­tý den. Ná­vštěv­ní­ky na první po­hled upou­tá svou bílou fa­sádou osá­ze­nou tvary evo­ku­jí­cí roz­kvet­lé květy na be­to­no­vé fa­sádě, které byly ob­tisk­nu­ty po­mo­cí den PET lahví. Na fa­sádě o ve­li­kos­ti 1300 m² se zob­ra­zu­je 16 656 květů. Pro­jekt byl oce­něn zla­tou cenou „best ar­chi­tecs award“ v čer­ven­ci 2014. Zum­to­bel Group se svými svět­ly po­dí­lel na ar­chi­tek­to­nic­kých re­a­li­za­cích obou budov.

Pro další informace o Zumtobel Group navštivte z.lighting/en.


Mohlo by vás zajímat: