Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Efektivnější zadávání veřejných stavebních zakázek

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci (ČAS)   

Tags: BIM | Čas | IFC | Kalkulace | Koncepce BIM | ORF | Rozpočty | Stavebnictví

bim rozpoctovani-2049Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) se do­hod­la na spo­lu­prá­ci s do­da­va­te­li soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro tvor­bu sta­veb­ních roz­počtů. Pět ze sedmi nej­vý­znam­něj­ších hráčů na čes­kém trhu se bude spo­leč­ně po­dí­let na vý­vo­ji ote­vře­né­ho roz­počto­vé­ho for­má­tu (ORF). Ten za­jis­tí, že pra­cov­ní­ci při­pra­vu­jí­cí roz­po­čet sta­veb­ních za­ká­zek budou moci sdí­let roz­počty ne­zá­vis­le na soft­wa­ro­vé plat­for­mě a v bu­douc­nu je pře­ná­šet přímo s di­gi­tál­ním mo­de­lem stav­by. Tím budou mít k dis­po­zi­ci přes­něj­ší a jed­no­znač­ná vstup­ní data a je­jich práce bude efek­tiv­něj­ší. Česko tak do­sáh­ne dal­ší­ho mil­ní­ku na cestě ke Sta­veb­nic­tví 4.0.

Do­da­va­te­lé po­čí­ta­čo­vých pro­gra­mů pro oceňování sta­veb se roz­hod­li spo­lu­pra­co­vat s od­bo­rem Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci na pří­pra­vě tak­zva­né­ho ote­vře­né­ho roz­počto­vé­ho for­má­tu (ORF) a ná­sled­ně se po­dí­let i na jeho bu­dou­cí sprá­vě. ORF se stane sou­čás­tí for­má­tu IFC, který je ce­lo­stát­ně pod­po­ro­va­ný for­mát pro di­gi­tál­ní mo­de­ly stav­by (BIM model).
Me­to­da BIM bude nej­poz­dě­ji od roku 2023 po­vin­nou pro všech­ny ve­řej­né sta­veb­ní za­káz­ky s cenou vyšší než 150 mi­li­o­nů korun. Spo­lu­prá­ce klí­čo­vých do­da­va­te­lů soft­wa­ru pro tvor­bu roz­počtů zna­me­ná, že tyto ná­stro­je budou schop­né jed­no­du­še pře­ná­šet obsah roz­počtu mezi jed­not­li­vý­mi sta­vař­ský­mi pro­fe­se­mi bez ohle­du na je­jich po­u­ží­va­né soft­wa­ry. Zá­jem­ci o vy­pi­so­va­né ve­řej­né za­káz­ky tak ne­bu­dou muset po­u­ží­vat stej­ný soft­ware, jaký po­u­ží­vá za­da­va­tel. A přes­to budou mít jis­to­tu, že mohou bez­peč­ně ode­vzdat svou na­bíd­ku di­gi­tál­ně.
Je to zá­sad­ní krok k di­gi­ta­li­za­ci. Dnes je totiž i u roz­sáh­lých sta­veb roz­po­čet do­dá­ván v po­do­bě velmi kom­pli­ko­va­né ta­bul­ky o mnoha řád­cích a sloup­cích. To s sebou nese znač­nou ne­e­fek­ti­vi­tu při pře­no­sech, ne­jis­to­tu při za­chá­ze­ní s daty v nich ulo­že­ných a pře­de­vším ri­zi­ko chyby. Na­o­pak při bu­dou­cím pro­po­je­ní roz­počtu s di­gi­tál­ním mo­de­lem stav­by, který při­pra­vo­va­ný for­mát ORF umožňuje, se bude v jeho čás­tech mno­hem snad­ně­ji ori­en­to­vat a po­sou­ze­ní na­bíd­ky se tak vý­raz­ně ze­fek­tiv­ní.

Již dnes vzni­ká množ­ství di­gi­tál­ních dat o stav­bách, během je­jich ži­vot­ní­ho cyklu, ale často do­chá­zí ke ztrá­tě ně­kte­rých in­for­ma­cí. Di­gi­tál­ní data se totiž často pře­vá­dě­jí do Ex­ce­lu a pak zpět­ně prac­ně kon­ver­tu­jí do ji­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní. Sta­va­ři dnes sice vět­ši­nou pra­cu­jí na po­čí­ta­či, ale každý po­u­ží­vá jiné ná­stro­je. Proto je často pro­blém efek­tiv­ně a za­ru­če­ně pře­dá­vat si data v di­gi­tál­ní po­do­bě. Cílem Kon­cep­ce BIM je pomoc sjed­no­tit struk­tu­ru sta­veb­ních dat pro­střed­nic­tvím Da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb (DSS). Da­to­vý stan­dard sta­veb bude mimo jiné de­fi­no­vat struk­tu­ru dat uklá­da­ných do ote­vře­né­ho for­má­tu IFC. Díky tomu bude možné s di­gi­tál­ním mo­de­lem efek­tiv­ně pra­co­vat v růz­ných ná­stro­jích, které po­u­ží­va­jí sta­vař­ské pro­fe­se. Spo­lu­prá­ce klí­čo­vých do­da­va­te­lů soft­wa­ru pro tvor­bu roz­počtů na roz­ší­ře­ní for­má­tu IFC o roz­počty jim umož­ní na­bíd­nout při­da­nou hod­no­tu pro všech­ny pro­jek­ty, kde vzni­ka­jí di­gi­tál­ní mo­de­ly. Ne­zna­me­ná to ale, že by roz­po­čet musel vždy exis­to­vat jako sou­část sa­mot­né­ho mo­de­lu stav­by. For­mát ORF bude umožňovat pře­ná­šet i jen roz­po­čet sa­mot­ný tak, aby ho bylo možné vy­u­ží­vat na všech stav­bách ihned. Při tvor­bě roz­počtu se ale čím dále víc vy­u­ží­vá před­nos­tí di­gi­tál­ní­ho mo­de­lu a tak pro­vá­zá­ní roz­počtu v jed­nom for­má­tu má vel­kou per­spek­ti­vu do bu­douc­nos­ti. Roz­počtář si tak bude moci na­pří­klad zob­ra­zit cel­ko­vou plo­chu vnitř­ních stěn stav­by a hned vidět, jak se pro­mí­ta­jí v roz­počtu.

Ote­vře­ný roz­počto­vý for­mát umož­ní nejen pře­ná­šet data pro zá­klad­ní pro­ces po­ptáv­ka/na­bíd­ka, ale i ce­no­vé pod­kla­dy pro změny a do­dat­ky a sa­mo­zřej­mě u mě­ře­ných kon­trak­tů i vý­ka­zy mě­síč­ní pro­sta­vě­nos­ti. Vše navíc může pro­bí­hat v di­gi­tál­ní po­do­bě, což vý­raz­ně zvy­šu­je efek­ti­vi­tu a kva­li­tu pře­ná­še­ných in­for­ma­cí. I proto se ČAS za­vá­za­la v uza­vře­ném me­mo­ran­du k zá­mě­ru za­jis­tit spo­lu­prá­ci klí­čo­vých ve­řej­ných za­da­va­te­lů, aby se for­mát ORF stal je­di­ným for­má­tem pro ob­last oceňování v re­ži­mu ve­řej­ných za­ká­zek. Což má již první vý­sle­dek za­čle­ně­ním ex­per­tů ze SFDI, ŘSD a SŽ do pří­pra­vy for­má­tu.

Ak­tu­ál­ní­mi účast­ní­ky me­mo­ran­da je pět vý­znam­ných do­da­va­te­lů soft­wa­ru pro tuto ob­last, spo­leč­nos­ti Cal­li­da, First In­for­mati­on Sys­tems, IPOS – SOFT, Pro­co­nom Soft­wareÚRS CZ. Na pří­pra­vě for­má­tu spo­lu­pra­cu­jí také ex­per­ti klí­čo­vých ve­řej­ných za­da­va­te­lů z ob­las­ti do­pra­vy, SFDI, ŘSD. Je­jich úlo­hou je za­jis­tit, aby vý­sled­ný for­mát zo­hledňoval je­jich spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky a za­jis­til kon­ti­nu­i­tu je­jich sou­čas­ných pro­ce­sů. Vý­sled­ky práce ex­pert­ní sku­pi­ny budou pra­vi­del­ně zve­řejňovány a sdí­le­ny s celou od­bor­nou ve­řej­nos­tí, aby byl do­dr­žen prin­cip ote­vře­nos­ti.
For­mát ORF má vel­kou na­dě­ji se stát stan­dar­dem pro celou ob­last roz­počtů, ni­ko­liv jen ve­řej­ných za­ká­zek. Těžit z jeho pří­no­sů mohou totiž i sou­kro­mí za­da­va­te­lé.


Mohlo by vás zajímat: