Google překladač: English Deutsch

KISTERS uvádí na trh 3DViewStation v2020.1

Autor článku: KISTERS   

Tags: 3DViewStation | Analýzy | DMU | KISTERS | Správa dat

KISTERS 3DViewStation v2020.1-2050Spo­leč­nost Kisters North Ame­ri­ca vy­da­la verzi 2020.1 své pro­duk­to­vé ro­di­ny 3D­View­Stati­on. S při­dá­ním funk­cí pro ana­lý­zu vzdá­le­nos­ti a pás­ma nyní 3D­View­Stati­on v2020.1 ob­sa­hu­je kom­plet­ní sadu funk­cí pro DMU ana­lý­zu (vy­hle­dá­vá­ní ko­li­zí dílů). Tyto ná­stro­je, od vý­po­čtu vůle až po ana­lý­zu tloušť­ky stěny, tvoří kom­plex­ní kom­bi­na­ci doplň­ko­vých funk­cí pro vývoj di­gi­tál­ních pro­duk­tů – něco jinak vy­hra­ze­né­ho pro drahé CAD sys­témy. Spo­leč­ně s in­tu­i­tiv­ním roz­hra­ním tyto funk­ce pod­po­ru­jí uži­va­te­le z růz­ných ob­las­tí od­bor­ných zna­los­tí při rych­lém a spo­leh­li­vém roz­ho­do­vá­ní.

Kon­strukč­ní od­dě­le­ní musí před vý­ro­bou uči­nit zá­kla­dě 3D dat dů­le­ži­tá roz­hod­nu­tí. Pokud ne­bu­dou do­dr­že­ny bez­peč­nost­ní vzdá­le­nos­ti mezi dvěma kom­po­nen­ty, může to mít vážné ná­sled­ky. Chyby, které se ob­je­ví po do­kon­če­ní vý­vo­je, vedou k ná­sled­ným změ­nám a vy­so­kým ná­kla­dům. Je proto velmi dů­le­ži­té vi­zu­a­li­zo­vat a ově­řit mi­ni­mál­ní a ma­xi­mál­ní vzdá­le­nos­ti v po­do­bě pá­sem vzdá­le­nos­ti v rané fázi pro­ce­su vý­vo­je. Pod­po­ro­vá­no je až šest pá­sem, ve kte­rých se kri­tic­ké vzdá­le­nos­ti mezi jed­not­li­vý­mi sou­část­mi nebo se­sta­va­mi iden­ti­fi­ku­jí zbar­ve­ním kom­po­nent podle uži­va­te­lem de­fi­no­va­ných hod­not vzdá­le­nos­tí. Ana­lý­za pásma také uklá­dá vý­sled­ná pásma jako ne­zá­vis­lé ob­jek­ty ve stro­mu struk­tu­ry. Kromě toho 3D­View­Stati­on na roz­díl od ji­ných ře­še­ní do­stup­ných na trhu po­čí­tá ge­o­me­t­rie pásů s vy­so­kým roz­li­še­ním a vy­tvá­ří ide­ál­ní rov­no­váhu mezi ča­sem a kva­li­tou vý­po­čtu.
3D­View­Stati­on, známý svým mo­der­ním uži­va­tel­ským roz­hra­ním, vy­so­ce vý­kon­ným zob­ra­ze­ním, pro­gre­sív­ní ana­lý­zou a in­te­grač­ní­mi schop­nost­mi do před­ních sys­té­mů, dis­po­nu­je im­por­tem pro ši­ro­kou škálu 3D a 2D for­má­tů včet­ně např. Catia, NX, Creo, So­lid­works, So­lid Edge, In­ven­tor , JT, 3D-PDF, STEP, DWG, DXF, DWF, MS Of­fi­ce a mnoha dal­ších.
Nej­no­věj­ší vývoj 3D­View­Stati­on na­jde­te na www.3dviewstation.com/blog.


Mohlo by vás zajímat: