Google překladač: English Deutsch

Datakit oznamuje verzi 2021.1 svých převaděčů CAD souborů

Autor článku: Datakit   

Tags: CATIA | Creo | Datakit | Inventor | Konverze dat | Revit | Rhino | Siemens NX | STEP | V2021.1

Datakit oznamuje verzi 2021 1 svych prevadecu CAD souboru-2103Se za­čát­kem le­toš­ní­ho roku 2021 před­sta­vu­je Da­ta­kit novou verzi svého soft­wa­ru. Při­dá­vá novou kni­hov­nu pro čtení for­má­tu FBX, pod­po­ru sou­bo­rů ACIS .asab, pod­po­ru nej­no­věj­ších verzí CAD soft­wa­ru na trhu (JT, Open Cas­ca­de, Catia V6, Solid Edge, So­li­dworks, NX a Rhino) a ne­za­po­mí­ná ani na nové mož­nos­ti pře­vo­du v CrossMa­nage­ru. Po zá­pi­su for­má­tu FBX může Da­ta­kit na­bíd­nout čtení .FBX for­má­tu. Knihov­na je schop­na číst bi­nár­ní a ASCII sou­bo­ry ve for­má­tu FBX od verze 6.1 do 7.7. Kromě ge­o­me­t­rie umožňuje ex­trak­ci dat tex­tu­ry, in­stan­ce a se­sta­vy.

Ve své ACIS čteč­ce na­bí­zí Da­ta­kit čtení ASCII a bi­nár­ních částí (.sat, .sab) a ASCII se­stav (.asat). V této nové verzi Da­ta­kit při­dá­vá čtení bi­nár­ních se­stav (.asab).

Da­ta­kit vždy re­a­gu­je na vývoj soft­wa­rů a při­dá­vá pod­po­ru pro čtení a zápis no­vých verzí for­má­tů. Ná­stro­je Da­ta­kit ak nyní mohou číst a pře­vá­dět níže uve­de­né for­má­ty:

S touto nej­no­věj­ší verzí jsou kom­pa­ti­bil­ní i zásuvné moduly Da­ta­ki­tu pro So­li­dworks

Kom­pa­ti­bil­ní jsou i  Da­ta­kit plug-iny pro Rhino

CAD file converters Datakit-2103

Více vstup­ních a vý­stup­ních for­má­tů pro CrossMa­nager

Kon­co­ví uži­va­te­lé mohou po­mo­cí soft­wa­ru CrossMa­nager pře­vá­dět své mo­de­ly s po­u­ži­tím ještě více kom­bi­na­cí:

Ta­bul­ka všech mož­ných kom­bi­na­cí je k dis­po­zi­ci zde.

Vy­lep­še­ní pro celou soft­wa­ro­vou řadu

Verze 2021.1 také těží z ne­u­stá­lé­ho zdo­ko­na­lo­vá­ní de­sí­tek CAD roz­hra­ní po­sky­to­va­ných Da­ta­ki­tem. Ve sku­teč­nos­ti jsou ne­u­stá­le udr­žo­vá­ny za úče­lem zlep­še­ní je­jich kva­li­ty a pod­po­ry no­vých entit při op­ti­ma­li­za­ci doby pře­vo­du dat.
To se týká CrossMa­nage­ruzá­suv­ných mo­du­lů po­u­ží­va­ných kon­co­vý­mi uži­va­te­li a Cross­Cad/Ware u pro­dej­ců soft­wa­ru in­te­gru­jí­cích tech­no­lo­gii Da­ta­ki­tu.
Da­ta­kit na­bí­zí mož­nost tes­to­vá­ní svého soft­wa­ru po re­gis­tra­ci na svých webo­vých strán­kách.

Zdroj najdete na www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: