Google překladač: English Deutsch

Webinář Integrace a vizualizace BIM, IoT a strojové učení

Autor článku: Bentley Systems   

Tags: 3D BIM | Azure | Bentley Systems | Digital Twin | Infrastruktura | IoT | Strojové učení | Webináře

itwin webinar-2103Kom­bi­na­ce a vi­zu­a­li­za­ce růz­ných typů dat je sil­ným pří­pa­dem pro po­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry. Spo­leč­nos­ti Bent­ley a Micro­soft vy­vi­nu­ly di­gi­tál­ní dvoj­če vě­tr­né farmy Do­o­san in­te­gra­cí schop­nos­tí IoT plat­for­my Micro­soft Azure Di­gi­tal Twin s funk­ce­mi agre­ga­ce dat a 3D vi­zu­a­li­za­ce plat­for­my iTwin. Tento webi­nář vám ukáže, jak byla in­te­gro­vá­na a vi­zu­a­li­zo­vá­na data in­ter­ne­tu věcí (IoT) v re­ál­ném čase po­mo­cí 3D BIM dat, dat re­a­li­ty, stro­jo­vé­ho učení a fy­zi­kál­ní­ho mo­de­lo­vá­ní.

Tento webi­nář se bude za­bý­vat:

  • Pří­pra­vou di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te se zá­klad­ní re­pre­zen­ta­cí sítí, po­pis­ný­mi me­ta­da­ty, ge­o­lo­ka­cí a daty re­a­li­ty
  • Roz­ší­ře­ním apli­ka­ce iTwin Viewer o uži­va­tel­ské ná­stro­je a prvky uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní
  • Agre­gací dat z více kon­co­vých bodů včet­ně Azure Di­gi­tal Twins, IoT, stro­jo­vé­ho učení a fy­zi­kál­ních mo­de­lů

Na­uč­te se, jak začít vy­tvá­řet své vlast­ní iTwin apli­ka­ce

Webi­nář se koná ve stře­du 20. ledna 2021 v 16:00 hodin. Na výše uve­de­ném od­ka­zu na­jde­te také pří­le­ži­tost ke sta­že­ní už pro­běh­lých webi­ná­řů na vy­žá­dá­ní.


Mohlo by vás zajímat: