Google překladač: English Deutsch

Byl vydán CADprofi 2021.05

Autor článku: CADprofi   

Tags: 2021.05 | Architektura | BIM | CADprofi | HVAC | Stavebnictví

CADprofi - cadprofi 2021-2104K dis­po­zi­ci je nová verze CAD­pro­fi 2021.05, CAD pro­gra­mu pro sta­veb­nic­tví. Změ­ny na­lez­ne­te na­pří­klad v CAD­pro­fi Ar­chi­tectu­ral – kres­le­ní stěn s izo­la­cí, CAD­pro­fi Elect­ri­cal – roz­ší­ře­ní knihov­ny sym­bo­lů po­žár­ní ochra­ny, CAD­pro­fi HVAC & Pi­ping – roz­ší­ře­ní knihov­ny sym­bo­lů do­má­cích spo­tře­bi­čů. Roz­ší­ře­na byla knihov­na ABB – elek­tric­ká sché­ma­ta, ak­tu­a­li­zo­vá­na knihov­na Elko-Bis a ak­tu­a­li­za­cí pro­šly knihov­ny vý­rob­ců ABB, Elko-Bis a ETI. CAD­pro­fi 2021.05 byl při­způ­so­ben pro práci s nej­no­věj­ší­mi CAD pro­gra­my, včet­ně těch­to: Avi­CAD 2021, CA­Di­an 2021, CAD­di­rect 2022, CA­Do­pia 21, CAD­MA­TE 2020 a Si­li­ca­CAD 2021.

CAD­pro­fi 2021 v sou­čas­né době spo­lu­pra­cu­je s mnoha zá­klad­ní­mi CAD pro­gra­my včet­ně soft­wa­ry jako Au­to­CAD (od verze 2000), Brics­CAD, Gstar­CAD, In­tel­li­CAD, pro­ge­CAD, ZW­CAD, ARES Com­man­der Edi­ti­on a dal­ší­mi.
Celý popis se ob­ra­zo­vým do­pro­vo­dem na­jde­te v PDF sou­bo­ru ke sta­že­ní. CAD­pro­fi je při­pra­ven pro BIM – všech­ny CAD­pro­fi ob­jek­ty jsou kla­si­fi­ko­vá­ny podle Open­BIM (třídy IFC).
Ke sta­že­ní je nej­no­věj­ší demo verze ZDE.


Mohlo by vás zajímat: