Google překladač: English Deutsch

Webinář Elektromagnetická simulace planárních a izolačních transformátorů pomocí SOLIDWORKS

Autor článku: EMWORKS   

Tags: Elektromagnetismus | EMWORKS | Simulace | SolidWorks | Transformátory | Webináře

EMWORKS webinar-2109Pla­nár­ní mag­ne­tis­mus na­hra­zu­je kon­venč­ní mag­ne­tic­ké struk­tu­ry v mnoha apli­ka­cích. Pla­nár­ní a izo­lač­ní trans­for­má­to­ry jsou dobrou vol­bou pro apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí in­te­gro­va­ný mag­ne­tis­mus. Pla­nár­ní trans­for­má­tor je v pod­sta­tě trans­for­má­tor, který po­u­ží­vá plo­ché vi­nu­tí, ob­vykle na desce s ploš­ný­mi spoji, místo mě­dě­né­ho drátu k vy­tvo­ře­ní cívek.

Kon­struk­ce desky ploš­ných spojů vy­tvá­ří jiný tva­ro­vý fak­tor, který na­bí­zí ně­kte­ré je­di­neč­né vý­ho­dy a ně­ko­lik pro­blé­mů. Hlav­ním pro­blé­mem to­ho­to ná­vr­hu jsou vy­so­ko­frekvenč­ní ztrá­ty ví­ři­vý­mi prou­dy v dů­sled­ku účin­ků izo­la­ce a blíz­kos­ti.

V tomto webi­ná­ři 24. února 2021 ve 14:00 budou použity pro­duk­ty EMWorks k vy­šet­ře­ní a si­mu­la­ci pla­nár­ních a izo­lač­ních trans­for­má­to­rů. Bude se za­bý­vat ná­sle­du­jí­cí­mi té­ma­ty:

  • Blíz­kost a účin­ky izo­la­ce ver­sus vstup­ní výkon, frek­ven­ce a ma­te­ri­á­ly
  • Různé pa­ra­me­t­ry cívky včet­ně in­dukč­nos­tí, od­po­rů
  • Mag­ne­tic­ká sa­tu­ra­ce
  • Ztrá­ty ví­ři­vé a v že­le­ze
  • Stu­die za­tí­že­ní a od­leh­če­ní
  • Te­pel­né a kon­strukč­ní ana­lý­zy

   Registrujte se nyní

 


Mohlo by vás zajímat: